הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 27 במאי 2018

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 27 במאי 2018

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אנחנו מביעים הבוקר צער עמוק על פטירתו של סמ"ר רונן לוברסקי, ז"ל. רונן הוא לוחם יחידת דובדבן, הוא נפצע אנושות במהלך פעילות מבצעית בשבוע שעבר ברמאללה. כאן המקום לציין ש"דובדבן" היא יחידה מפוארת שתרמה ותורמת רבות לביטחון ישראל ולהצלת חייהם של אזרחי ישראל.

בבוקר הזה אנחנו שולחים תנחומים לחברנו משה כחלון ולכל משפחת כחלון על פטירתה של אם המשפחה האהובה, מיסה. מיסה הקימה משפחה לתפארת, שבעה ילדים. היא הייתה חדורה באהבת ישראל, היא טיפלה במסירות בחיילי צבא הגנה לישראל, היא הייתה ממקימי המזנון המיתולוגי בצומת אולגה והייתה ידועה כ"אם החיילים".

אני מעריך שאלפי חיילים, ואולי רבבות חיילים במהלך השנים ידעו להעריך אותה ולהוקיר אותה. אנחנו באמת מבטאים כאן לא רק את רחשי הלב של הממשלה, אלא של רבים רבים בעם ישראל.

בסוף השבוע שוחחתי עם מזכיר המדינה, מייק פומפאו ואמרתי לו שאני מעריך מאוד את העמדה הנחושה שהממשל האמריקני מגלה נגד הסכם הגרעין עם איראן ונגד התוקפנות האיראנית באזורנו. המשטר בטהרן הוא הגורם המרכזי שמערער את היציבות במזרח התיכון, והמערכה נגד התוקפנות שלו לא הסתיימה, אנחנו עדיין בתוכה.

אנחנו פועלים כדי למנוע מאיראן השגת נשק גרעיני. במקביל אנחנו פועלים נגד התבססות צבאית איראנית בסוריה נגדנו. וכן, אנחנו גם פועלים נגד העברת נשק קטלני מסוריה ללבנון או ייצורו בלבנון. כל הנשק הזה מיועד נגד מדינת ישראל, וזכותנו, בתוקף ההגדרה העצמית, למנוע את ייצורו או העברתו.

כך גם לא נסבול תקיפות נגדנו מרצועת עזה. חיל האוויר תקף אמש מטרות טרור בעומק הרצועה, והיום, לאחר שכוחותינו נטרלו מטען חבלה על הגדר, שוב הם פעלו נגד מטרות חמאס בקו המגע.

צה"ל וכוחות הביטחון פועלים סביב השעון כדי להגן על מדינת ישראל, להגן על אזרחי ישראל, ולהגן על גבולות ישראל".

***

ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 40(א1) לחוק-יסוד: הממשלה ולסעיף 6(ב) לחוק הממשלה, התשס"א-2001, לאצול את סמכות הממשלה לפי סעיף 40(א) לחוק-היסוד לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי.

1. לתקן את החלטת ממשלה מספר 41 מיום 31.5.2015 בעניין "ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי ("הקבינט המדיני – ביטחוני")", כפי שתוקנה מעת לעת, כדלקמן:
תחת הכותרת "סמכויות הוועדה", יבוא בסיפת הסעיף:

"בהתאם להוראות סעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה וסעיף 6 לחוק הממשלה, התשס"א-2001 (להלן – הוראות החוק) ובהתאם להחלטת הממשלה מספר מיום 27.5.18 שעניינה "אצילת סמכות הממשלה, לפי סעיף 40(א) לחוק יסוד: הממשלה, לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי", לקבל החלטה על פתיחה במלחמה או על נקיטת פעולה צבאית משמעותית שעלולה להוביל, ברמת הסתברות קרובה לוודאי, למלחמה (להלן: "ההחלטה").

א. ועדת השרים תפעיל את סמכותה לקבל החלטה כאמור רק אם מצא ראש הממשלה כי הפעלת הסמכות בידי הוועדה, במקום הממשלה, נדרשת, בנסיבות העניין, בשל טעמים של ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה, לרבות טעמי סודיות הכרוכים בהם.

ב. מצא ראש הממשלה כי הפעלת הסמכות בידי הוועדה נדרשת, כאמור בס"ק (א) לעיל, יהיה המניין החוקי לקבלת ההחלטה כפי שנקבע בהוראות החוק."

2. לפרסם הודעה על האמור בסעיף 1 להחלטה זו ברשומות.

***

ג. הממשלה החליטה לבטל את החלטת הממשלה מס’ 91 מיום 30.5.2006 ואת החלטת ממשלה מס’ 689 מיום 12.8.2013, ובמקומן יבוא:

1. מינויים לתפקידים בכירים הנעשים על-ידי הממשלה, באישורה או בהמלצתה, או על-ידי ראש הממשלה יעשו לאחר בדיקה מקדמית של ועדה מייעצת (להלן: "הוועדה") ביחס למינוי וקבלת חוות-דעתה.
"תפקידים בכירים" לעניין החלטה זו:
- ראש המטה הכללי של צה"ל
- המפקח הכללי של משטרת ישראל
- ראש שירות הביטחון הכללי
- ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
- נציב בתי הסוהר
- נגיד בנק ישראל
- המשנה לנגיד בנק ישראל

2. הוועדה תחווה-דעתה בנוגע לטוהר המידות במינוי על מנת להבטיח כי לא ייעשו מינויים לא ראויים, בין היתר מסיבות כגון זיקה אישית, זיקה עסקית או זיקה פוליטית לשר משרי הממשלה.

3. הוועדה תימנה ארבעה חברים.
חברי הוועדה יתמנו על-ידי הממשלה, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה.
יושב ראש הוועדה יהיה שופט בדימוס של בית המשפט העליון, וחבריה הנוספים יהיו: נציב שירות המדינה ושני אנשי ציבור.
חברי הוועדה יתמנו לתקופת כהונה אחת בלבד בת 8 שנים, ללא אפשרות הארכה, וזאת למעט נציב שירות המדינה המכהן בוועדה מתוקף תפקידו.
ישיבות הוועדה יכול שיתקיימו גם בנוכחות שלושה חברים ובהם יושב ראש הוועדה. היו הדעות שקולות בוועדה – יהא ליושב ראש הוועדה קול נוסף.
הוועדה תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה, ככל שאלה לא נקבעו בהחלטה זו.
מזכיר הוועדה יהיה עובד מזכירות הממשלה.

4. הליך בדיקתם של מינויים לתפקידים בכירים וחיווי-דעתה של הוועדה בכל הנוגע להם יהיו בהתאם לאמור להלן:
1) ראש הממשלה או השר המציע את המינוי יודיע ליושב ראש הוועדה בכתב על הכוונה למנות אדם לאחד התפקידים הבכירים 30 יום לפחות לפני תום כהונתו של נושא המשרה המכהן בתפקיד, ויבקש מהוועדה לחוות-דעתה על המינוי המוצע. חריגה מכלל זה תיעשה מטעמים מיוחדים בלבד.
בהודעה לציבור, אם תימסר על-ידי השר המציע, יצוין כי אישור המינוי כפוף לבדיקתה של הוועדה.
2) ראש הממשלה או השר המציע את המינוי יעביר בסמוך לפנייה כאמור בסעיף ד(1) לעיל, באמצעות מזכיר הוועדה, את המסמכים הבאים:
- שאלון שימלא המועמד בנוסח שקבעה הוועדה;
- קורות חייו של המועמד;
- עיקרי נימוקיו של ראש הממשלה או של השר מציע המינוי לבחירתו במועמד, לרבות פרטים על הרקע של המועמד תוך שימת דגש על התנהלותו בתפקידים שונים שמילא בעבר. ניתן לצרף לנימוקים גם מידע משלים שנערך על ידי גורם מקצועי שיש בו כדי להוסיף פרטים על המועמד.
3) עם קבלת כל המסמכים הנזכרים בסעיף ד(2) לעיל, תפרסם הוועדה הודעה לציבור בדרכים שתמצא לנכון בדבר כוונתה לדון במועמדות. הוועדה תקבע עד 7 ימים לקבלת תגובות ותפעל לפי שיקול דעתה באשר לתגובות שתתקבלנה.
4) לצורך גיבוש עמדתה, תזמן הוועדה את ראש הממשלה או השר המציע את המינוי, את המועמד לתפקיד ואת בעל התפקיד היוצא. בנוסף לכך, תהא הוועדה רשאית לזמן לדיוניה כל אדם שלדעתה יהיה בהופעתו לפניה כדי לסייע לה בגיבוש חוות-דעתה, או לבקש ממנו התייחסות בכתב.
5) ככלל, תעביר הוועדה למועמד את המידע הנוגע לו המובא בפניה, ותאפשר לו להגיב על המידע.
6) מצאה הוועדה כי לא יהיה סיפק בידה לסיים מלאכתה תוך זמן סביר, תודיע על כך בכתב לראש הממשלה או לשר מציע המינוי.
7) חוות-דעת משפטית תינתן לוועדה, במידת הצורך, על-ידי היועץ המשפטי לממשלה.
הגיע לוועדה מידע או נתונים על המועמד המצריכים לדעתה חקירה או בדיקה, תהא הוועדה רשאית לפנות ליועץ המשפטי לממשלה לקבלת עמדתו בנושא.
8) הוועדה לא תפסיק את דיוניה ולא תימנע מהגשת חוות-דעתה לגבי מועמד אלא בהתקיים אחד מאלה:
- בית משפט הורה לה לעשות כן.
- ראש הממשלה או השר מציע המינוי החליט לחזור בו מן המינוי המוצע או ביקש ממנה לעכב את הבדיקה.
9) הוועדה תגיש את חוות-דעתה לראש הממשלה ולשר המציע את המינוי.
10) לאחר מתן חוות-דעתה לראש הממשלה או לשר מציע המינוי, לא תחזור הוועדה לדון במועמד שלגביו חיוותה-דעתה, גם אם נתגלו נתונים ומידע חדשים לגבי המינוי, אלא אם המינוי טרם אושר, וראש הממשלה או השר מציע המינוי ביקש בכתב מהוועדה לחזור ולדון בחוות-דעתה שכבר ניתנה לנוכח הנתונים והמידע החדש שהתגלו.
11) אושר המינוי בממשלה ונתגלו לגביו נתונים ומידע חדשים, תהא הממשלה רשאית, אם סברה כי יש צורך בדבר, להחזיר את הנושא לוועדה ולבקש מהוועדה לשוב ולבדוק את המינוי.

5. בהתאם לסעיף 1(ג) לעיל, למנות את הרשומים להלן לחברי הוועדה:

השופט (בדימ’) אליעזר גולדברג – יו"ר
נציב שירות המדינה – חבר
איריס שטרק – חברה
יעקב נגל – חבר

***

ד. במסגרת ציון יום החלב הבין-לאומי שחל השבוע סקר שר החקלאות ופיתוח הכפר על ענף החלב בישראל, המוביל בעולם בטכנולוגיה, בשיתוף ידע ובמחקרים. הפרה הישראלית הינה שיאנית תנובת החלב במדינות ה-OECD ומייצרת כ-12 אלף ליטר בשנה והענף מעסיק כ-20 אלף איש במעגל הראשוני. השר גם ציין את מעורבות משרדו בפיתוח משק החלב ליצוא לרוסיה, לסין ולמדינות נוספות.

***

ה. שר המדע והטכנולוגיה הציג לממשלה פרטים על הכנס הבין-לאומי למדע וטכנולוגיה המתוכנן להתקיים זו השנה הראשונה בירושלים בהשתתפותם של שרי מדע ומנכ"לים ממדינות רבות בעולם, הישג זה מוקיר את היכולות הטכנולוגיות והמדעיות של מדינת ישראל במלאת לה 70 שנה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-P

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-Fl

תגובות אחרונות