הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 1 ביולי 2018

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 1 ביולי 2018

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"המשטר באיראן מרגיש היטב את החידוש המתקרב של משטר הסנקציות הכלכליות נגדו. הכלכלה האיראנית נמצאת בשפל. צריך לראות את הנתונים כדי להאמין. איראן משקיעה מיליארדי דולרים במימון טרור באזור ובעולם ובתוקפנות באזור, במקום להשקיע את זה באזרחי איראן, ואזרחי איראן מוחים על כך, ובצדק.

השינוי בעמדת ארצות הברית כלפי איראן הוא היפוך אסטרטגי במצבה של ישראל. אני האמנתי שהשינוי הזה אפשרי כשהתייצבתי מול העולם כולו כדי לבטל את ההסכם הרע הזה. המטרה שלנו נשארה כפי שהייתה: (1) למנוע מאיראן נשק גרעיני; (2) לשבור את מכונת המזומנים שההסכם נתן לאיראן, המממן את התוקפנות שלה באזור, כולל בסוריה.

בשעה שארצות הברית מכה כלכלית במשטר האיראני, אנחנו פועלים למנוע מכוחות איראן ומגרורותיה להתבסס צבאית בחלק כלשהו של סוריה, וכך נמשיך לפעול.

ביחס לדרום סוריה – אנחנו נמשיך להגן על גבולותינו, אנחנו נסייע הומניטארית ככל יכולתנו, לא נאפשר כניסה לשטחנו ונדרוש קיום קפדני של הסכמי ההפרדה מ-1974 עם צבא סוריה. אני עומד בקשר רצוף עם הבית הלבן ועם הקרמלין בעניין זה, ושר הביטחון והרמטכ״ל עומדים בקשר דומה עם מקביליהם, גם בארצות הברית וגם ברוסיה."

ב. הממשלה דנה בעדכון התכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף עזה לשנים 2018-2017, והחליטה להנחות את שר החקלאות ופיתוח הכפר לפעול להקצאת התוספת למכסות החלב בענף הבקר בשנת 2018, באופן מובחן, כך שהתוספת ליצרן חלב בקר שיתופי המייצר את מכסתו ברפת הנמצאת ביישובי עוטף עזה, תהיה גדולה מהתוספת שתיקבע ליצרן חלב בקר שיתופי המייצר את מכסתו ברפת שאינה נמצאת ביישובי עוטף עזה.

ג. הממשלה דנה בטיוטת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס’ 8) (תיקון), התשע"ח-2018, והחליטה כלהלן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס’ 8) (תיקון), התשע"ח-2018.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר על דעת הממשלה את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.
4. בהתאם לסעיף 88(ב) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

רקע כללי

הצעת החוק נועדה לתקן את חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס’ 8), התשע"ז- 2017 (להלן- תיקון מס’ 8).
תיקון מס’ 8 שפורסם ביום י"ח באייר התשע"ז (14 במאי 2017) בא לתקן את חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014 (להלן – חוק השידור הציבורי הישראלי) ונועד בעיקרו להקים תאגיד חדשות ציבורי ייעודי ונפרד להפקה של שידורי חדשות ותכניות בענייני היום, אשר יפעל לצדו של תאגיד השידור הציבורי. מועד תחילתו של תיקון מס’ 8 נקבע ליום י"ט באייר התשע"ז (15 במאי 2017) (להלן- יום התחילה).

בעניינו של תיקון מס’ 8 הוגשו מספר עתירות לבית המשפט העליון (בג"צ 2996/17 ארגון העיתונאים בישראל – הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ’ ראש הממשלה ואח’; בג"צ 3908/17 תאגיד השידור הישראלי ואח’ נ’ כנסת ישראל ואח’; בג"צ 4115/17 רדיו קול חי משדרים באמונה בע"מ נ’ כנסת ישראל ואח’; בג"צ 4730/17 קול ברמה בע"מ נ’ הכנסת ואח’).

בהתאם לצו-ארעי שהוציא בית המשפט העליון ביום 14 במאי 2017 בעתירות – בג"צ 2996/17 ובג"צ 3908/17, תיקון מס’ 8 לא נכנס לתוקף, ותאגיד השידור הציבורי החל לשדר ביום התחילה במתכונת מלאה כפי שנקבע בחוק השידור הציבורי הישראלי התשע"ד-2014 (להלן- חוק השידור הציבורי הישראלי), טרם תיקון מס’ 8.

לאחרונה נתקבלו מאת איגוד השידור האירופי (EBU) מכתבים בעניין ההשלכות האפשריות של הקמת תאגיד חדשות ייעודי ונפרד על פי הוראות תיקון מס’ 8, על חברותו של תאגיד השידור הישראלי באיגוד ועל קיום תחרות האירוויזיון בישראל בשנת 2019.

בשל לוחות הזמנים הקצרים להיערכות הגורמים הרלוונטיים לקיומה של תחרות האירוויזיון בישראל בשנת 2019, ובכלל כך הצורך בהתקשרויות הנדרשות לקיום התחרות, נדרשת וודאות באשר לחברותו של תאגיד השידור הישראלי באיגוד השידור האירופי. לפיכך, על מנת להסיר את החשש מההשלכות האפשריות כאמור במכתבי איגוד השידור האירופי, עולה הצורך בביטול הסעיפים הנוגעים להקמת תאגיד חדשות נפרד בתיקון מס’ 8. יחד עם זאת, בהמשך להחלטת בית המשפט מיום 15 במאי 2017, מוצע להותיר על כנם את הסעיפים הנוגעים לקליטת עובדים מרשות השידור בתאגיד השידור הישראלי ובשירות המדינה.

ד. הממשלה דנה בטיוטת חוק שירות ביטחון (תיקון מס’ 23), התשע"ח-2018, והחליטה כלהלן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק שירות ביטחון (תיקון מס’ 23), התשע"ח-2018.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.
4. בהתאם לסעיף 88(ב) בתקנון הכנסת, ובכפוף לבקשה כאמור מצד ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השניה והשלישית בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת, מיד לאחר השלמת דיוני ועדת החוץ והביטחון.

רקע כללי:

ביום 12.9.2017, פסק בג"ץ כי תיקון 21 לחוק אינו חוקתי וכי פרק ג1 לחוק יהא בטל החל מיום 12.9.2018. בעקבות פסיקת בג"ץ הקים שר הביטחון ועדה מקצועית בראשות היועץ המשפטי למערכת הביטחון, שהמליצה, על הסדר חקיקתי שמטרותיו לקדם את השיוויון בשירות, הן בהגדלת מספר המתגייסים לשירות סדיר והן באמצעות מסלול השירות הלאומי-אזרחי, תוך הכרה בחשיבות לימוד התורה.

בהמשך להמלצות הוועדה, מוצע לקבוע בחוק יעדי גיוס לטווח ארוך ועלייה מדורגת ביעדים אלו.

עוד מוצע, בין היתר, לקבוע בחוק השלכות כלכליות וביטול המתווה בהעדר עמידה ביעדי הגיוס, הפחתת גיל קבלת הפטור לאחר דחיית השירות מגיל 26 לגיל 24, ואת האפשרות לשרת שירות לאומי-אזרחי חלף השירות הצבאי לנשואים מגיל 21 לגיל 20 והכל מתוך מטרה לעודד את שירותם של החרדים ואת שילובם המיטבי בתעסוקה.

בנוסף, בשל סד הזמנים שנקבע לביטולו של פרק ג’1 וסיום מושב הקיץ של הכנסת, מוצע להאיץ את הליך החקיקה ולהסמיך את ועדת השרים לחקיקה לאשר את נוסח טיוטת החוק ולהניחה מיד על שולחן הכנסת, וזאת, בשים לב להערות הציבור, ככל שתוערנה, עד ליום 2.7.2018 בשעה 12:00 – המועד האחרון להעברת הערות הציבור לתזכיר החוק.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה


ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-W

Funzing-I

תגובות אחרונות