הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 29 ביולי 2018

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 29 ביולי 2018

בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, עם שוויון זכויות מלא לכל אזרחיה. זוהי המשמעות של המילים "מדינה יהודית ודמוקרטית".

את שוויון הזכויות האישי של אזרחי ישראל קבענו בשורה של חוקים, לרבות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוקים שמבטיחים שוויון מלא בפני החוק, החל בזכות לבחור ולהיבחר לכנסת וכלה בכל זכות אישית אחרת במדינת ישראל.

לעומת זאת, את זכויות הלאום של העם היהודי בארצו מעולם לא קבענו בחוק יסוד – עד עתה, כשהעברנו את חוק הלאום. מה המשמעות של זכויות לאום? הן מגדירות את הדגל, את ההמנון, את השפה, וכמובן את העובדה שאחד מיעדיה היסודיים של המדינה הוא קיבוץ גלויות עמנו וקליטתן פה בארץ ישראל. זוהי מהות החזון הציוני.

האם הקביעה שבדגל שלנו יש מגן דוד מבטלת במשהו את זכות הפרט של מישהו מאזרחי ישראל? הבל, אבל הקביעה הזאת מבטיחה שלא יהיה דגל אחר. האם הקביעה ש"התקווה" הוא ההמנון שלנו גורעת כהוא זה מן הזכויות האישיות של אדם כלשהו בישראל? הבל, אבל היא כן קובעת שלא יהיה המנון אחר, ויש כבר הצעות להחליף את הדגל ואת ההמנון בשם השוויון, כביכול. יש בכלל התרסה על מושג מדינת הלאום במדינות רבות, אבל קודם כל במדינת ישראל, מה שמערער את יסוד הקיום שלנו, ועל כן ההתקפות שהגיעו מחוגי השמאל שמגדיר את עצמו כציוני הן אבסורדיות, וחושפות את השפל שאליו הידרדר השמאל.

עכשיו, אני מבקש לצטט מעקרונות היסוד של חוק הלאום: סעיף א׳ – "ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, שבה קמה מדינת ישראל"; סעיף ב׳ – "מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה הוא מממש את זכותו הטבעית, התרבותית, הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית"; סעיף ג׳ – "מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי". בהמשך, חוק הלאום מעגן בחקיקת יסוד את הדגל שלנו, את ההמנון שלנו, את סמלי המדינה ואת היותה של ירושלים בירתנו הנצחית. האם אבות הציונות לא היו חותמים על כך?

במשך עשרות שנים מטיפים לנו באופוזיציה שיש לסגת לקווי 67׳ כדי להבטיח שישראל תהיה מדינת הלאום של העם היהודי שיש בה רוב יהודי במדינה. אז פתאום כשאנו מחוקקים את חוק היסוד שמבטיח בדיוק את זה, בשמאל מזדעקים. איזו צביעות.

השמאל הישראלי צריך לעשות חשבון נפש. הוא צריך לשאול את עצמו מדוע מושג יסוד של הציונות "מדינת לאום יהודית של עם ישראל בארצו" הפך אצלו למושג גס, למילה גסה, לעיקרון שיש להתבייש בו. אנחנו לא מתביישים בציונות. אנחנו גאים במדינה שלנו, בהיותה בית לאומי לעם היהודי, המקיימת בהקפדה שאין גדולה ממנה את זכויות הפרט של כלל אזרחיה.

לעומת הדברים המקוממים ששומעים מדוברי השמאל שתוצאתם היא ניגוח המדינה, נוגעים לליבי רחשי ליבם של אחינו ואחיותינו בני העדה הדרוזית. אני רוצה לומר להם: אין בחוק הזה דבר שפוגע בזכויותיכם כאזרחים שווים של מדינת ישראל, ואין בו דבר שפוגע במעמד המיוחד של העדה הדרוזית בישראל. עם ישראל, ואני בתוכו, אוהב ומוקיר אתכם. אנחנו מעריכים מאוד את השותפות ואת הברית בינינו.

אני ער לרחשי הלב שמגיעים מקרב בני העדה. לכן אני נפגש בימים האחרונים עם ראשי העדה ואמשיך בהידברות זאת גם היום, כדי למצוא פתרונות שיענו לתחושות ויתנו ביטוי לשותפות המיוחדת בינינו. אני מבטיח לכם ששותפות גורל זאת רק תלך ותתחזק. "

2.    הממשלה קיימה דיון בהצעה שעניינה מתן היתר להבאת עובדים זרים בתחום המלונאות. ראש הממשלה הנחה את מנכ"ל משרדו  לקיים עבודת מטה עם המשרדים והגורמים הנוגעים בדבר במגמה להגיש לאישור הממשלה, בהקדם האפשרי, הצעת החלטה שתאפשר יישום מהיר ויעיל.

3.    הממשלה החליטה בדבר הקמת צוות בין-משרדי אשר ימליץ על תכנית פעולה ממשלתית להגדלת מלאי הדיור הציבורי. הצוות יבחן מגוון כלים אפשריים להגדלת מלאי הדיור הציבורי ושימורו, ובין היתר, את הכלים הבאים:

א.    בחינת האפשרות לגיוס אג"ח על ידי חברת עמידר, לצורך מימון רכש דירות דיור ציבורי חדשות, לבעלות המדינה, במתכונת דומה לגיוס אג"ח קודם שביצעה החברה, באופן שאינו חורג מהותית מפעילות עמידר, ובכפוף לכל דין.
ב.    בחינת האפשרות להקצאת קרקע על ידי רשות מקרקעי ישראל, לטובת הגדלת מלאי דירות הדיור הציבורי.
ג.    רכישת דירות לבעלות זכאי דיור ציבורי, וזאת באמצעות מימון בנקאי הניתן לזכאי, כאשר ההחזר מבוסס על סיוע כספי מטעם המדינה, השתתפות עצמית של הזכאי, ותקבולי קרן הדיור הציבורי, והכול בכפוף להוראות חוק יסודות התקציב, תשמ"ה – 1985.
ד.    עידוד בניית דירות דיור ציבורי והעברתן לבעלות המדינה, כתנאי לקבלת זכויות בנייה נוספות בפרויקטים חדשים, בקרקעות מדינה ובקרקעות בבעלות פרטית.
ה.    תמריצים לבניית דירות דיור ציבורי והעברתן לבעלות המדינה, במסגרת בניה חדשה והתחדשות עירונית, והכול בכפוף להוראות חוק יסודות התקציב, תשמ"ה – 1985.
ו.    הקצאת חלק מהדירות המשווקות במסגרת מכרזי "מחיר למשתכן" לטובת דיור ציבורי בבעלות המדינה.

4.    הממשלה החליטה על  היערכות ישראל להסתגלות לשינוי אקלים ויישום ההמלצות לתכנית פעולה לאומית כדלקמן:

א.    לקבוע כי מדינת ישראל מכירה בהתרחשות שינוי אקלים עולמי ובצורך בהיערכות לקראתו. בישראל תהיה מוכנות גבוהה להשפעות של אקלים משתנה באמצעות יישום תכניות פעולה וצעדי מדיניות שיקטינו את הסיכון הבריאותי, הסביבתי והכלכלי, ושתבאנה לניצול הזדמנויות ותועלות אפשריות הקשורות לשינוי אקלים.
ב.    לאמץ את עקרונות המסגרת במסמך המדיניות בעניין "היערכות ישראל להסתגלות לשינוי אקלים: המלצות לממשלה לאסטרטגיה ותכנית פעולה לאומית" (להלן "התכנית להסתגלות"). ההסתגלות לשינוי אקלים  הינה תהליך ארוך טווח, הדורש מחויבות, תאום וגמישות על-מנת להגיב למציאות המתהווה ולמידע חדש המתקבל ממחקר מתמשך. המטרה היא כי על-ידי יישום צעדי מדיניות, תוך הסתייעות בעקרונות תכנית ההסתגלות, מדינת ישראל תגיע למוכנות גבוהה להשפעות של אקלים משתנה, תקטין את הסיכון הבריאותי, הסביבתי והכלכלי, ותמקסם את התועלות מתוך ההזדמנויות שיעלו.
ג.    לפיכך, לפעול להשגת חמש מטרות העל הבאות:
1.    צמצום הפגיעות בנפש וברכוש ובניית חוסן כלכלי.
2.    נקיטת אמצעים להגדלת העמידות של המערכות הטבעיות.
3.    בנייה ועדכון בסיס הידע המדעי לצורך קבלת החלטות.
4.    חינוך, העלאת מודעות והנגשת ידע למקבלי החלטות ולציבור.
5.    השתלבות ישראל במאמץ הגלובאלי בהתאם למחויבויותיה, וקידום שת"פ אזוריים ובינלאומיים.

יישום התכנית והקמת מינהלה  להיערכות מדינת ישראל להסתגלות לשינוי אקלים

א.    כל משרד ממשרדי הממשלה יבחן את אופן היישום של תכנית ההיערכות שיציב לעצמו, ובכלל זה ישקול את הכתוב בתכנית להסתגלות, אשר תעודכן עת לעת. כל משרד רלוונטי יגיש, באמצעות מינהלה  שתוקם, דיווח שנתי לממשלה על התקדמות בביצוע תכנית הפעולה.
ב.    להקים גוף מנהל, שייקרא מינהלת היערכות לשינוי אקלים (להלן – המינהלה), אשר תהיה מופקדת על תיאום בין-משרדי ומעקב אחר ביצוע האסטרטגיה הלאומית להסתגלות ואחר יישום תכניות ההיערכות במתווה הקבוע בתכנית להסתגלות ועדכונה מעת לעת. המינהלה תפעל בראשות המשרד להגנת הסביבה ותבטיח מאמץ מתואם בין משרדי ממשלה ורשויות ציבוריות אחרות. המינהלה תכלול ועדות משנה שיהיו אמונות על הנושאים הבאים כמפורט במסמך ההמלצות: ועדה מדעית עליונה מייעצת; קידום מחקר; הערכת סיכונים; הנגשת מידע; קידום מדיניות הסתגלות; פיתוח קשרי ממשל וקשרים בינלאומיים; קידום שיווק ידע וטכנולוגיות ישראליות.

5.    הממשלה החליטה בדבר הפסקת פעילות יחידות ייצור חשמל 4-1 בתחנת הכוח "אורות רבין", כך שההפעלה השוטפת תיפסק לא יאוחר מיום 1 יוני 2022, ובלבד שיתקיימו עד למועד האמור באופן מצטבר התנאים שלהלן:

1.    תתקיים יתירות באספקת גז טבעי למשק בישראל, באמצעות חיבורם של שלושה מאגרי גז טבעי אשר כל אחד מהם יחובר למערכת ההולכה הארצית של הגז הטבעי בתשתית נפרדת, הממשלה רושמת לפניה את הודעתו של הממונה על הנפט כי לוחות הזמנים המתוכננים  לחיבור שני המאגרים בנוסף למאגר המחובר כיום הינם  בהתאם למתוכנן.
2.     תחילת הפעלה של מחז"מ ראשון, בהספק של כ-600 מגה ואט, אשר יוקם בידי חברה בת של חברת החשמל  לא יאוחר מיום 1.6.2022 בכפוף לאמור בהחלטת הממשלה 3859.  הממשלה רושמת לפניה את לוחות הזמנים המוערכים אשר הגישה חברת החשמל  לתחילת הפעלת המחז"מ.
3.    להטיל על שר האנרגיה  לפעול  ככל הנדרש לצורך יישום האמור  בסעיף 29 לחוק משק החשמל (תיקון מס’ 16 והוראת שעה) התשע"ח-2018 (להלן – תיקון 16), לצורך קידום תכנית פיתוח לייצור לשם תכנון הקמת שתי יחידות ייצור באתר אורות רבין כאמור בתיקון 16.
4.    להטיל על שר האנרגיה לבחון  בהתאם  לסמכותו על פי כל דין את היקף ואופן השימור הנדרש של יכולת ההפעלה של יחידות ייצור החשמל 4-1 לרבות פתרונות חלופיים בשים לב לצורכי המשק בעת חירום ולעלות הפתרון.  בהתאם למאפייני החלופה שתיבחר, ייבחן הצורך לכלול אותה בתכנית פיתוח בכפוף לאמור בסעיף 19 לחוק משק החשמל.
5.    להטיל על שר האנרגיה לבחון את צמצום השימוש ביחידות ייצור החשמל 4-1 עד להפסקת הפעלתן השוטפת.
6.    להנחות את נציגי משרד האוצר במועצה הארצית ונציגי המשרדים האחרים הרלבנטיים לבצע את כלל הפעולות הנדרשות לקבלת  החלטה של המועצה הארצית לקידום תכנון יחידות הייצור, בהקדם האפשרי בכפוף לכל דין.
7.    להנחות את המשרד להגנת הסביבה לפעול בהליכים מהירים בהתאם לסמכותו בעניין זה.
8.    שר האנרגיה יגיש דיווח לממשלה אחת לחצי שנה על יישום החלטה זו ועל העמידה בלוחות הזמנים.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

MyTama38

Funzing-W

תגובות אחרונות