הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 05 באוגוסט 2018

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 05 באוגוסט 2018

א.    בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"מזכיר הממשלה, צחי ברוורמן,  יושב "שבעה" על מות אמו, ואנחנו כאן כולנו שולחים לו, למשפחתו  ולנינים את תנחומנו.

מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. זכויות הפרט הן מעוגנות בחוקים רבים, לרבות  חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

אף אחד לא פגע ואף אחד גם לא מתכוון לפגוע בזכויות הפרט הללו, אך בלי חוק הלאום אי אפשר להבטיח לדורות את עתידה של ישראל כמדינת לאום יהודית. חוק הלאום מבצר קודם כל את חוק השבות, הוא מעלה אותו לדרגה אחרת, והחוק הזה מעניק כמובן זכות אוטומטית ליהודים ורק להם, לעלות ארצה ולקבל כאן אזרחות.

חוק הלאום מונע למשל את הניצול של סעיף "איחוד משפחות" שמכוחו נקלטו בארץ רבבות רבבות פלסטינים, מאז הסכם אוסלו, והחוק הזה  עוזר למנוע את המשך הכניסה לישראל של פלסטינים ללא בקרה, ויתכן שהחוק הזה יוכל גם לסייע לנו לבלום כניסה עתידית של מסתננים.

הדברים הללו ואחרים מתרחשים מפני שחוקי המדינה עיגנו בחוק יסוד רק את זכויות הפרט, ללא שום איזון חוקתי של המרכיב הלאומי שלנו. לכן, חוקקנו את חוק הלאום, כדי להבטיח את היותה של מדינת ישראל כמדינה שהיא לא רק דמוקרטית אלא כמדינת הלאום של  העם היהודי ושלו בלבד. הדבר הזה נחוץ לא רק לדורנו, אלא בעיקר לדורות הבאים.

הקשר העמוק עם בני העדה הדרוזית והמחויבות שלנו כלפיה חיוניים אף הם, ולכן אנחנו נקים היום ועדת שרים מיוחדת שתקדם את הקשר והמחויבויות הללו, ובמקביל תוקיר  גם את אלה המשרתים בצה"ל  ובכוחות הביטחון מבני כל הדתות, ומבני כל העדות.

בסוף השבוע התבשרנו בבשורה חשובה, חברת דירוג האשראי  S&P  העלתה את ישראל לדירוג AA  מינוס, שממצב את ישראל כאחת מהכלכלות החזקות בעולם. זה מצטרף כמובן לאישרור דירוג האשראי של חברת "מודי’ס" לפני שבועות אחדים, וזאת עדות למדיניות הכלכלית  האחראית שאנחנו מנהלים כאן בממשלה, שר האוצר וחבריי השרים, והמדיניות הזאת הובילה לצמיחה מתמשכת במשק הישראלי.

כאשר אני קורא אצל חלק מהפרשנים שאומרים: "צמיחה ממושכת, אבל היא לא היטיבה עם החלשים" – זה פשוט לא נכון. אנחנו רואים שנה אחר שנה את ירידת מדד אי השוויון, מדד ג’יני שהולך ומשתפר צעד אחר צעד, כי אנחנו משלבים קודם כל מדיניות של שוק חופשי  עם כניסה לשוק העבודה, וברגע שאנשים נכנסים לשוק העבודה  מצבם משתפר.

ובכן, יש כאן גם מדיניות שהיא גם נכונה כלכלית וגם נכונה חברתית, ואנחנו נמשיך לפעול בשני הצירים הללו, למען אזרחי ישראל."

ב.    הממשלה החליטה על הקמת ועדת שרים לענייני העדה הדרוזית, הצ’רקסית והמשרתים בכוחות הביטחון מקרב אוכלוסיית המיעוטים.  

ג.    הממשלה אישרה, את החלטת ועדת השרים לעניין מערך המילואים שעניינה הטבות נוספות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, כמפורט להלן:

1.    הטבות לסטודנטים המשרתים במילואים בנסיבות חירום ובמצב מיוחד;
2.    הטבות לבני זוג של משרתי מילואים שהם הורים לילד, בזמן שירות מילואים פעיל של בן הזוג.
3.    התאמות לסטודנטים שהם הורים לילד עד גיל 13 אשר בני זוגם משרתים במילואים.
4.    הכרה בקורס הכשרה של חייל מילואים לשמש מפקד פלוגה או מפקד גדוד במערך המילואים, כהשתלמות מוכרת לפי הכללים למתן גמול השתלמות.
5.    עידוד, קידום ופיתוח עסקים שבבעלות משרת מילואים פעיל בשנים 2019-2018 בסיוע הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה.
6.    להעניק עדיפות בשנים 2018 ו-2019 למשרתי מילואים פעילים, במסגרת הטיפול בבקשות לסיוע של מעסיקים במסגרת המסלול לקליטת עובדים נוספים בעלות העסקה גבוהה.
7.    להנחות את משרד הכלכלה והתעשייה לבחון מתן עדיפות בשנת 2019 למשרתי  מילואים פעילים במסגרת התכנית "הטובים לתעשייה", בכפוף להפעלתה של התכנית בשנת 2019.
8.    לרשום את הודעת שר הביטחון כי הנחה את משרד הביטחון לאפשר כניסה חופשית למשרתי מילואים פעילים ולבני משפחותיהם בדרגה ראשונה למוזיאונים של משרד הביטחון.
בהחלטה זו – "משרת מילואים פעיל"  - כהגדרתו בהחלטות הממשלה מס’ 4712 מיום 3 ביוני 2012 ומס’ 1447 מיום 8 במאי 2016.

ד.    הממשלה החליטה לאשר העסקת עובדים זרים בתחום המלונאות, במכסה של עד 1,000 עובדים זרים מנוסים שיועסקו בענף המלונאות במקצוע החדרנות.  

1.    הבאת העובדים תיעשה אך ורק ממדינה אשר התקשרה עם מדינת ישראל בהסכם או בהסדר בילטראלי לתחום התיירות להבאת עובדים זרים. בהסכם או בהסדר יכללו מנגנונים בדבר גיוס והשמה של עובדים וצמצום האפשרות לגביית דמי תיווך שלא כחוק וכן הסדרים בדבר יידוע העובדים לגבי זכויותיהם וחובותיהם בישראל. משרד החוץ, בשיתוף עם רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד המשפטים יכינו טיוטת הסכם תוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים ממועד החלטה זו. חברי הצוות הבין-משרדי, יסייעו באופן מלא לשם עמידה בלוח זמנים זה.
2.    הצוות הבין-משרדי יגבש את מכלול הקריטריונים והתנאים לשם הקצאתם והעסקתם של העובדים הזרים ובכלל זה, ימליץ על מדינות מוצאם של העובדים, תנאי הסף הנדרשים מהם, תנאי השכר, מנגנון פיקוח ובקרה על העסקתם של העובדים ועוד. משרד המשפטים יצורף לצוות. סעיף זה יבוצע תוך פרק זמן שלא יעלה על 14 ימים ממועד החלטה זו.
3.    שר החוץ יוביל מגעים לקידום הסכם או הסדר בילטראלי, כאמור בסעיף 2 לעיל, מול מדינות המוצא של העובדים הזרים ויקדם חתימה על הסכמים או הסדרים כאמור, וזאת בהתאם להמלצות הצוות הבין-משרדי.
4.    רשות האוכלוסין וההגירה תקבע נוהל, בתיאום ובשיתוף משרד התיירות ובכפוף להמלצת הצוות הבין-משרדי בנושא היתרים להעסקת העובדים הזרים. בנוהל ייקבע, בין היתר, כי משרד התיירות יעביר לרשות האוכלוסין וההגירה המלצות לחלוקת ההיתרים להעסקת העובדים הזרים בין בתי המלון שיגישו בקשות, וכי תינתן עדיפות לבתי מלון המדורגים בהתאם לתקנות שירותי תיירות (בתי מלון), התשע"ג-2013 וכי יתאפשר לעובדים הזרים לעבור בין בתי מלון בעלי היתרים להעסקתם בתנאים שייקבעו בנוהל. הנוהל ייכתב תוך פרק זמן שלא יעלה על 14 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
5.    שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יגיש לאישור הכנסת תיקון לתקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), התשע"ו-2016 על מנת לקבוע שהתקנות הנ"ל יחולו גם על מעסיקים של עובדים זרים בענף המלונאות. הגשה זו תתבצע תוך פרק זמן שלא יעלה על 18 ימים ממועד קבלת החלטה זו. פרסום התקנות יהווה תנאי למימוש מכסת העובדים הזרים על פי החלטה זו.
6.    ככל שמכסת העובדים הזרים האמורה תגיע למיצוי של 80%, תגדל המכסה בעוד 1,000 עובדים זרים נוספים, בכפוף לתנאים שלעיל ולאחר שיתקיימו הפעולות הבאות:
א.    משרד התיירות יכנס את הצוות הבין-משרדי לרבות נציג משרד המשפטים ויגבש מסמך המציג את השלכות כניסת העובדים הזרים על ענף התיירות והצורך, ככל שקיים, בעובדים זרים נוספים. במסמך זה יוצגו נתונים בנוגע לתנאי ההעסקה של עובדים בענף, השינוי בשיעור העסקת ישראלים, ההשפעה על ענף התיירות וכיו"ב.
ב.    המסמך יועבר לעיון ואישור מנכ"לי המשרדים שבצוות הבין-משרדי, אשר יעבירו, ברוב קולות, המלצה מנומקת בכתב לידי שר הפנים, בה ימליצו על ביצוע הגדלת המכסה כולה או חלקה, ומועדים ותנאים לצורך מימושה.
7.    יודגש, כי כניסתם, שהייתם ועבודתם של עובדים זרים בישראל הם נושאים הנתונים לשינויים ומושפעים מאירועים ושיקולים שונים, ובין היתר, מדיניותה של הממשלה, הצורך בהסכמה של העובדים ושל המעסיקים בכל הקשור לעבודה בישראל ו/או להמשך עבודה כאמור, כמו גם לקיומו של משא ומתן מורכב בין מדינות ולמפגש רצונות בין המדינות באשר להסדרת הגעתם של עובדים זרים באמצעות הסכמים או הסדרים בילטראליים, ובאופן התואם את הדין ואת המדיניות בישראל להסדרת הגעת עובדים. אין באמור בהחלטה זו לגבי מכסות מרביות של עובדים זרים או לגבי מתן עדיפות בהקצאת היתרים או במתן היתר להעסקת עובדים זרים, משום הבטחה או התחייבות לאדם או לגוף כלשהו, לגבי שהייתם, כניסתם לישראל, עבודתם או המשך עבודתם של מספר מסוים של עובדים זרים בתקופה או בתקופות מסוימות.
8.    לשם צמצום הפגיעה בתעסוקה ובשכר של עובדים ישראלים, ככל שבסוף כל שנה קלנדרית, החל מסוף שנת 2020, שיעור העובדים הלא ישראלים (עובדים זרים ועובדים פלסטיניים) במגזר העסקי יעלה על שיעור של 8.5% ביחס לעובדים הישראלים (על פי נתוני למ"ס, לוח 1.1 ולוח 5.7), בהתאם להודעה של הממונה על התקציבים במשרד האוצר למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, יוקטנו מכסות העובדים הזרים כאמור בהחלטה זו באופן יחסי וזאת בתיאום ובסיכום בין משרד התיירות, משרד האוצר, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד החוץ ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אשר יחליטו על אופן ביצוע ההקטנה.
9.    לרשום את הודעת שר האוצר על הקצאת שני תקני כוח אדם עבור רשות האוכלוסין וההגירה הנדרשים ליישום ההחלטה, אשר יתוקצבו בתקציב משרד האוצר. מימוש הקצאת 1,000 העובדים הזרים הנוספים, כאמור בסעיף 7 לעיל, יהיה בכפוף לקבלת החלטת ממשלה בדבר פעולה מאזנת, כמשמעותה בסעיף 40א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985, הנדרשת לצורך מימון העלויות הכרוכות בהבאת אותם 1,000 עובדים נוספים, ובכלל בטיפול הנדרש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה לאחר הגעת העובדים לישראל, וכן אכיפת תנאי העסקתם.

ה.    הממשלה החליטה על תיקון התכנית להעצמה ולפיתוח היישובים קריית שמונה, שלומי ומטולה, כלהלן:

1.     להנחות את משרד העלייה והקליטה להקצות מתקציבו 450 אלש"ח בשנים 2020-2018, לטובת הפעלת תכניות קליטה בקהילה ביישובי ההחלטה, שיתואמו בין המשרד לבין הרשויות המקומיות, תוך 90 יום מאישור ההחלטה. הקצאת התקציב בין הרשויות תיעשה בהתאם למספר העולים החדשים המתגוררים בכל יישוב."
2.    יתווספו תקציבים בסך של כ- 0.65 מלש"ח לפיתוח ולשדרוג פארקים, מוסדות ציבור לרבות מבנה רב תכליתי ושטחי ציבור.

ו.    הממשלה החליטה על הקמת צוות לבחינת דרכי יישום (להלן: "צוות היישום") להמלצות דו"ח הצוות הבין-משרדי לבחינת הכלים לצמצום צריכת זנות ולבחינת האפשרות להפללת לקוחות זנות שהקימה שרת המשפטים ביום 27.6.2016 ואשר בראשו עמדה מנכ"לית משרד המשפטים: 

1.    בראש צוות היישום תעמוד מנכ"לית משרד המשפטים, והוא יורכב מנציגים הנוגעים בדבר ממשרדי הממשלה הבאים: משרד החינוך, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, המשרד לביטחון הפנים ומשטרה, משרד המשפטים ומשרד האוצר.
2.    הצוות יבחן את המלצות הדו"ח וינסח תוכנית ליישום ההמלצות.
3.    הצוות יקבע את בחינת יישום התוכנית על ידי מחקר מלווה, ויסדיר את אופיו של מחקר זה, הגורם האמון עליו, התקציב למימושו, משכו ויעדיו.  המחקר כאמור יבחן גם את השפעותיה של הצעת החוק בעניין איסור צריכת זנות, המוצעת כהוראת שעה.
4.    הצוות יסיים את גיבוש תוכנית היישום עד לסוף שנת 2018, והתוכנית תעלה לאישור הממשלה עד למועד זה, או  טרם אישור הצעת החוק בעניין איסור צריכת זנות לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, לפי המוקדם מבניהם.

ז.    בהתייחס לצמצום חובת הפריסה של חברת התקשורת, החליטה הממשלה על תיקון החלטות ממשלה כלהלן: 

על מנת לעודד את התחרות בשוק התשתית הנייחת ולאפשר למצות את הפוטנציאל התחרותי של חברת התקשורת כהגדרתה בהחלטות האמורות, לבטל את חובת הפריסה הכלל-ארצית של חברת התקשורת, ובמקומה לקבוע שיקול דעת לשר התקשורת לקבוע את היקף חובת הפריסה של חברת התקשורת ברישיון החברה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-F

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

MyTama38

Funzing-I

תגובות אחרונות