הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 12 באוגוסט 2018

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 12 באוגוסט 2018

א.    בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אנחנו בעיצומה של מערכה נגד הטרור בעזה. יש בה חילופי מהלומות, זה גם לא ייגמר במכה אחת. הדרישה שלנו ברורה – הפסקת אש מוחלטת. לא נסתפק בפחות מזה. עד עתה השמדנו מאות מטרות צבאיות של החמאס, ובכל סבב תקיפות גובה צה"ל מהחמאס מחיר כבד נוסף. אני לא אחשוף כאן את התוכניות המבצעיות שלנו, הן מוכנות. המטרה שלנו היא להשיב את השקט לתושבי הדרום ולעוטף, המטרה הזאת תושג במלואה.

אמש קיבלנו עדות חותכת להתרסה נגד קיומה של מדינת ישראל ולנחיצותו של חוק הלאום. אנחנו ראינו אתמול את דגלי אש"ף מונפים בליבה של תל אביב. שמענו את הקריאות: "בדם ואש נפדה את פלסטין". רבים מהמפגינים רוצים לבטל את חוק השבות, הם רוצים לבטל את ההמנון, הם רוצים לקפל את הדגל שלנו, הם רוצים לבטל את ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ולהפוך אותה, כפי שדובריהם אומרים, למדינה ישראלית-פלסטינית, ואחרים אומרים: מדינת כל אזרחיה.

בדיוק לשם כך העברנו את חוק הלאום, אנחנו גאים במדינה שלנו, אנחנו גאים בדגל שלנו, אנחנו גאים בהמנון שלנו. ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. זכויות הפרט של אזרחיה מעוגנות היטב בחוקי יסוד ובחוקים אחרים. עכשיו ברור מתמיד שצריך גם את חוק הלאום. צריך אותו כדי להבטיח את עתידה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. אנחנו העברנו את החוק הזה ואנחנו נשמור על החוק הזה."

ב.    הממשלה החליטה על מינוי שרים ואישור נציגות השר לשירותי דת ונציגי הרבנים הראשיים לאסיפה הבוחרת את מועצת הרבנות הראשית לישראל, כמפורט להלן:

א.    בהתאם לסע’ 8(6) לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980 (להלן-החוק), למנות את השר הרב דוד אזולאי ואת השרה גילה גמליאל לחברים באסיפה הבוחרת את מועצת הרבנות הראשית לישראל.
ב.    בהתאם לסעיף 8(8) לחוק, לאשר את מינויין של 10 נשות ציבור לאסיפה הבוחרת את מועצת הרבנות הראשית לישראל, בהתאם לפירוט הבא: גב’ חיה ברוידא, עו"ד מיכל רוזנבוים, גב’ נעמי בריטקופף, גב’ מינה דינה טורנהיים, גב’ אדל קוזין, גב’ שלהבת חסדיאל, רו"ח הדסה רוזנברג, עו"ד גאולה אבידן, גב’ דבורה שטיינברג, גב’ טליה הלפר וכן לאשר את גב’ סימונה מורלי כנציגה כשירה.
ג.    בהתאם לסעיף 7(8) לחוק, לאשר את מינוים של 10 רבנים לאסיפה הבוחרת את מועצת הרבנות הראשית לישראל, בהתאם לפירוט הבא: הרב פנחס בן הרוש, הרב חגי אנגלמן, הרב רפאלי ישעיהו משה, הרב עקיבא עופר, הרב חיים יוסף זלץ, הרב רפאל מנת, הרב אלמוג לוי, הרב נחמיה פישמן, הרב ישראל שחור, הרב גדעון שניאור, וכן לאשר את הרב משה שלום אליהו זאדה ואת הרב עמי מזרחי כרבנים כשירים.

ג.    הממשלה החליטה, בהמשך להחלטתה מס’ 2261 מיום 8.1.2017 שעניינה גיבוש תכנית לחיזוק התעשייה הישראלית, ובמטרה לשפר את הסביבה העסקית עבור התעשייה הישראלית, לקצר את משך הזמן הדרוש להקמת מפעלים בישראל, לספק לתעשייה ודאות לדרישות תכנוניות-רגולטוריות ולסנכרן בין דרישות הרגולציה בתחומים המשפיעים על הקמה, תפעול והרחבה של מפעלים  לטובת הגדלת ההשקעות, הפריון וצמיחת התעשייה.

ד.    הממשלה החליטה, לנוכח המצב הביטחוני הייחודי בקריית ארבע וביישוב היהודי בחברון (להלן – היישובים) ועל מנת להרחיב את המענה התעסוקתי לתושבי היישובים ועל יסוד השיקולים המפורטים בהחלטת הממשלה מספר 1652 מיום 10.07.2016, לתקן את החלטת הממשלה האמורה ולהוסיף את סעיף ו(1) כדלקמן:

"ו(1) להנחות את מינהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה להקצות בשנת 2018 סך של 10 מלש"ח לצורך ביצוע עבודות פיתוח ראשוני להרחבת  אזור התעשייה של קריית ארבע על בסיס התב"ע הקיימת בכ- 100 דונם".

ה.    הממשלה החליטה על הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים למקצועות ענפי התעשייה על מנת לתמוך בתעשייה הישראלית, כמפורט להלן: 

1.    לקבוע מכסה חדשה של עד 2000 עובדים זרים לענף התעשייה בשכר שלא יפחת מ-130% מהשכר הממוצע במשק (להלן: "המכסה"). תוקף מכסה זו יהיה עד ליום 31.12.2022.

2.    להנחות את שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להגיש לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך  30 ימים  מיום קבלת החלטה זו תיקון לתקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), תשע"ו -2016, כך שתקנות אלו יחולו גם על עובדי ענף התעשייה. לא יחולקו היתרים למעסיקים במסגרת מכסה זו עד תיקון התקנות.

3.    להטיל על הצוות הבין-משרדי שהוקם בסעיף 3 בהחלטת הממשלה מס’ 3431 מיום 11.1.2018 "מדיניות הממשלה בנושא העסקת עובדים לא ישראליים ותיקון החלטות ממשלה", ומבלי לגרוע מסעיף 6 להלן, להמליץ לרשות האוכלוסין וההגירה בתוך 90 ימים מיום קבלתה של החלטה זו, על אופן יישום ההחלטה, ובין היתר:

א. על המקצועות אשר ייכללו במסגרת המכסה והקריטריונים לחלוקת המכסה, ובהתאם למחויבויותיה הבין-לאומיות של ישראל.

ב.    על אופן גיוסם והבאתם לישראל של העובדים הזרים לענף התעשייה, לרבות בחינת גיוסם והבאתם באמצעות הסכמים או הסדרים בילטראליים.

ג.    על המדינות מהן יובאו העובדים הזרים לענף התעשייה.

ד.    על הקמת מנגנון פיקוח ובקרה על העסקתם של העובדים הזרים לצורך מניעת תופעות של סחר בבני אדם בקרב העובדים הזרים.

ה.    על תנאי ההיתר להעסקת עובדים זרים לתעשייה לפי המכסה.

ו.    על הוראת מעבר לעניין מומחים זרים בענף התעשייה המועסקים כיום  כמומחים זרים בכפל השכר הממוצע במשק.

ז.    על הצורך בקביעת שכר דיפרנציאלי עבור מקצועות שונים במסגרת מכסה זו.

4.    יובהר כי אין בהחלטה זו כדי לגרוע מהתנאים להתרת העסקת מומחים זרים לפי נוהל 5.3.0041 "נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים" של רשות האוכלוסין וההגירה והחלטות ממשלה רלוונטיות.

5.    יישום ההחלטה כפוף לקבלת החלטת ממשלה בדבר פעולה מאזנת כמשמעותה בסעיף 40א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 לצורך מימון העלויות הכרוכות בהקצאת שני תקני כוח אדם עבור רשות האוכלוסין וההגירה.

יודגש כי כניסתם, שהייתם ועבודתם של עובדים זרים לישראל מהווים נושא הנתון לשינויים והמושפע מאירועים ושיקולים שונים, לרבות אירועים ביטחוניים, המדיניות בישראל בכל הקשור לשוק העבודה בישראל או להמשך העבודה כאמור, וכן הצורך בקביעת קריטריונים, ביצוע בדיקות נדרשות ומילוי נהלי הרשויות וחוקי המדינה בקשר להסדרת מתן ההיתרים ומימושם, ואין באמור בהחלטה זו לגבי מכסות מרביות של עובדים זרים או במתן היתר להעסקתם משום הבטחה או התחייבות לאדם או לגוף כלשהו לגבי שהייה, כניסה לישראל או עבודתם של מספר מסוים של עובדים לא ישראלים בתקופה או בתקופות מסוימות.

ו. הממשלה החליטה להוסיף את שר הכלכלה והתעשייה , אלי כהן כחבר בוועדת השרים לענייני העדה הדרוזית, העדה הצ’רקסית והמשרתים בכוחות הביטחון מקרב אוכלוסיית המיעוטים.

ז. הממשלה שמעה סקירה מנציגי משרד האנרגיה על התקדמות חיבור המפעלים לגז טבעי והיקף השימוש הנעשה בגז טבעי כתחליף למזוט בתעשייה. במסגרת הסקירה הוצגו הצעדים שמתכנן המשרד להאצת פרישת רשת חלוקת הגז, ולעמידה ביעד הכולל להפחתת השימוש במזוט ובדלקים מזהמים.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 3.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-P

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות