הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 21 באוקטובר 2018

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 21 באוקטובר 2018

א.    בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"חאן אל-אחמר יפונה, עם או בלי הסכמה. זה לא ייקח הרבה שבועות, זה יהיה הרבה יותר קצר. נעשה כמה מהלכי היערכות חיוניים בזירה הבין-לאומית, ניתן הזדמנות אחרונה לפינוי בהסכמה, אבל בכל מקרה, חאן אל-אחמר יפונה, ואני לא מדבר על פינוי קוסמטי, אלא על פינוי של ממש.

אני גם לא זקוק לאולטימטום פיקטיבי, כי כולנו מאוחדים במטרה – לפנות את הבנייה הבלתי חוקית הזאת. אין על זה שום ויכוח, יוצרים "פייק" ויכוח. חאן אל-אחמר יפונה, ובקרוב מאוד.

נושא שני – שמעתי היום את דברי ההתחסדות והיתממות של ציפי לבני ושלי יחימוביץ’. הן אמרו שאין הסתה מן השמאל, לא קוראים לרצח, גם לא רומזים לרצח, אז אני מזכיר להן את מיצג האומנות ב"בצלאל" עם חבל התלייה שכרוך סביב צווארי, את הגיליוטינה בכיכר בהפגנות השמאל נגדי, ואת התגובה לפוסט שפרסמה נכדתו של רבין שדיברה היום, שכתבה, אני מצטט: "אולי ברצח נתניהו יהיה יום חופש". את ההסתה יש לגנות מכל כיוון, וגם את הצביעות.

תודה רבה."

ב.    הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959, למנות את רן בר לתפקיד המנהל הכללי של משרד המדע והטכנולוגיה, החל מיום 21 באוקטובר 2018.

ג.    הממשלה  החליטה לאשר, בהתאם לסעיף 2(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ולפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, את מינויו של משה ברקת על ידי שר האוצר לתפקיד הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, וזאת למשך חמש שנים.

ד.    הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959, לאשר את מינויו של חיים יפרח לממונה מחוז ירושלים במשרד הפנים לתקופה של ארבע שנים, עם אפשרות להארכה של עד 4 שנים נוספות.

ה.    הממשלה דנה בנושא אישור הקמת חברת "שירותי קורספונדנציה בע"מ" כחברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה, והחליטה להקים חברה בבעלות ממשלתית מלאה ובשליטתה המלאה אשר תספק שירותי ייצוג (קורספונדנט) למערכת הבנקאות הפלסטינית – באמצעות הרשות המוניטרית הפלסטינית – במערך התשלומים בישראל, וזאת כתחליף מסוים לשירות שמספקים חלק מהבנקים המסחריים כיום, ולנוכח הודעתם בדבר כוונתם להפסיק לספקו. החברה תוכל לתמוך בצמצום סיכוני מימון הטרור והלבנת ההון הגלומים בפעילות באמצעות ניטורה ויישום הסטנדרטים המקובלים החלים על גופים פיננסיים בכפוף לכל דין.

ו.    הממשלה אישרה את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה המאשרת את טיוטת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס’__), התשע"ט-2018.

להלן עיקרי דברי ההסבר לטיוטת החוק:

סעיף 3א’ לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985 קובע את העקרונות לתשלום תמיכת המדינה למוסדות הציבור,  הפועלים למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה דומה.  עם זאת, לא כל פעילות העונה על תנאי מבחני התמיכה מן הראוי שתיתמך מכספי המדינה. עקרונות חופש הביטוי והשוויון אין פירושם כי המדינה חייבת לממן כל סוג של ביטוי. בפרט, המדינה אינה חייבת לממן  פעולות שמטרתן לקעקע את בסיס הווייתה. עמידה בעקרונות היסוד עליהם מושתתת המדינה מהווה שיקול לגיטימי בחלוקת תקציבים והמדינה רשאית לבחור שלא לממן פעולות הנוגדות  עקרונות יסוד אלה. טיוטת החוק נועדה לעגן עקרון זה.

ז.    הממשלה אישרה את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה המאשרת את  טיוטת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (תיקון מס. 5) (תיקון) (דחיית מועד התחילה), התשע"ט-2018.

להלן עיקרי דברי ההסבר לטיוטת החוק:

ביום 9.8.17 פורסם חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (תיקון מס’ 5), התשע"ז-2017, שתיקן את חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993. במסגרת התיקון, בין השאר, שונה שם החוק ל"חוק אשראי הוגן"; הורחבה תחולת החוק כך שיחול גם על תאגידים בנקאיים; עודכן מנגנון תקרת הריבית הקבוע בו; נוספו הוראות שונות שתכליתן הגנה נאותה על הצרכנים בשוק האשראי, וכן נוספו הוראות עונשין ועיצום כספי שנועדו לאפשר אכיפה אפקטיבית של הוראותיו. כמו כן הוסמכו שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר ונגיד בנק ישראל, להתקין תקנות הנוגעות לתחולת החוק והוראותיו.

בשל מורכבות הנושא, הוגשה הצעת חוק חדשה המתקנת את סעיף התחילה שנקבע בתיקון מס’ 5 ודוחה את תחילתו בתשעה חודשים, כך שתחילתו תהיה 24 חודשים מיום פרסומו (במקום 15 חודשים הקבועים כיום) ובכך להאריך את תקופת ההיערכות כאמור כך שייכנס לתוקפו 15 חודשים מיום פרסומו (קרי בחודש נובמבר 2018).

טיוטת החוק אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה ביום 14.10.18 ונוכח הצורך להשלים את הליכי החקיקה במהירות, מוצע עתה לאשר את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה וכן לזרז את הליך החקיקה בכנסת.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

rightama

תגובות אחרונות