הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 8 ביולי 2012

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 8 ביולי 2012

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:- 

"לפני מספר חודשים אמרתי שאביא לכנסת חוק שירות לכולם. אמרתי שמה שהיה הוא לא מה שיהיה כי בנושא של חלוקת הנטל אין אפשרות להמשיך במצב הקיים – לא הצבא, לא הכלכלה ולא החברה יכולים להמשיך בדרך הנוכחית.  לכן אני מבין לחלוטין את הדרישה של המשרתים ושל בני משפחותיהם.  אני מאמין גם שרובם המכריע של אזרחי ישראל, לרבות רבים בציבור החרדי, מבינים שחייב לבוא שינוי. אנחנו אזרחים של מדינה אחת וכולנו חייבים להשתתף בנשיאת הנטל של שירות במדינה. אנחנו מתכוונים לתת תמריצים חיוביים למשרתים, תמריצים שליליים לאלה שאינם משרתים ולהנהיג אמצעי אכיפה אמיתיים כדי להבטיח ששינוי של ממש אכן יתרחש.  אחרי 64 שנים שהנושא לא טופל כנדרש, אנחנו ניצבים בפני מהלך היסטורי – גידול דרמטי בהשתתפות הציבור החרדי והציבור הערבי בנשיאה בנטל. גידול כזה התחיל, הוא מבורך, הוא חשוב, הוא לא מספיק. אנחנו רוצים להביא לגידול דרמטי בקצב ההשתתפות.

כדי שההשתלבות המוגברת תצליח, אנחנו חייבים לבצע אותה בהדרגה ובאופן שלא יביא לקרע בעם, כי האחדות שלנו היא הנדבך הראשון של חוסננו הלאומי.

לאור כל זאת, סיכמתי עם השר מופז על הקמה מיידית של צוות לניסוח הצעת החוק לשוויון בנטל. מיניתי את המשנה לראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר משה יעלון לייצג את הממשלה בצוות הזה.  מצידו של השר מופז ימונה חה"כ פלסנר. אליהם יצטרפו, בהתאם לצורך, נציגים של משרד הביטחון, משרד האוצר, משרד המשפטים ונציג של השירות האזרחי. המטרה היא להביא לניסוח הצעת חוק  השבוע במטרה להביאה לממשלה בשבוע הבא.

החוק החדש שיוצע יחול על כולם – חילונים, חרדים, יהודים, ערבים, כולם.  אנחנו נעשה שינוי היסטורי בחלוקת הנטל, אנחנו נגדיל באופן דרמטי את מספר הנושאים בנטל ונשמור על אחדות בעם."

ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את עריידי נעים לתפקיד שגריר ישראל בנורבגיה במקומו של אליגל מיכאל.

ג. עוד החליטה הממשלה לאשר את המינויים בשירות החוץ כמפורט להלן:
-  מנחם כנפי, קונסול כללי של ישראל בבנגלור, הודו.
-  רפאל הרפז, שגריר ישראל בבאקו, אזרביג’ן.

ד. הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 12 לחוק-יסוד: נשיא המדינה, כי שר המשפטים הוא השר המוסמך לקיים בחתימתו כל מסמך רשמי החתום על ידי נשיא המדינה בעניינים אלה:
א. חנינת עבריינים והקלה בעונשים על ידי הפחתתם או המרתם לפי סעיף 11(ב)
לחוק-יסוד: נשיא המדינה.
ב. סמכות נשיא המדינה לפי סעיף 18 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,
התשמ"א-1981.

ה. הממשלה אישרה עקרונית את טיוטת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון), התשע"ב-2012, והסמיכה את ועדת השרים לענייני חקיקה לדון, לשנות ולאשר על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש מיד לכנסת.

עוד החליטה הממשלה, על  פי סעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש  מוועדת הכנסת, כי תחליט על הקדמת הדיון בהצעת החוק.

וכן להטיל על שר המשפטים ועל שר האוצר לבחון, עד ליום 31.01.13, תוך הידברות עם החברה לאיתור והשבת נכסים של נספי השואה (להלן – החברה), את הצורך בתיקון חקיקה לצמצום תקופת פעילותה של החברה. הבחינה תיעשה בשים לב לתפקידי החברה ולמשימות העומדות לפניה ביתרת תקופת פעילותה, ובמגמה להתאים את יתרת תקופת פעילות החברה למשימות הנדרשות ממנה לשם מימוש מטרותיה כפי שנקבעו בחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשע"ב-2012 (להלן – החוק), וכן לסך הכספים והנכסים האחרים העומדים לרשותה; ככל שיימצא צורך בכך, יגובש תיקון חקיקה להסדרת הנושא.

להלן חלק מדברי ההסבר שהונחו בפני הממשלה בקבלת ההחלטה הנ"ל:-

בבסיס טיוטת החוק המוצע עומדים הרצון לייעל את עבודת החברה לאיתור והשבת נכסים של נספי השואה ולהביא למימוש מטרותיה בזריזות המתבקשת בנסיבות העניין וכן הרצון להקל על יורשי הנספים שאותרו, בהוצאת צווי הירושה ביחס לנכסים המנוהלים על ידי החברה לשם השבת הנכסים לידיהם.

התיקונים המוצעים מתייחסים הן לפעילותה השוטפת של החברה, לרבות לתקציבה השוטף, והן לעניינים הנוגעים להוצאת צווי ירושה הנדרשים מאת יורשי הנספים לשם קביעת זכאותם בנכסים של נספי השואה, כהגדרתם בחוק.

ביום 30.05.12 הופץ תזכיר החוק בידי משרד המשפטים, והתקופה שנקבעה להערות הייתה עד ליום 20.06.12. לאחר בחינת ההערות שנתקבלו, דיון בהן והתייעצויות עם גורמי הממשלה הנוגעים בדבר ועם החברה, מופצת בזאת טיוטת החוק לאישור עקרוני של הממשלה, בהתאם לסעיף 48 לתקנון עבודת הממשלה, לקראת הדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה, שיתקיים לאחר ישיבת הממשלה.

הליך האישור העקרוני בידי הממשלה, והבקשה מוועדת הכנסת להחליט על הקדמת הדיון בהצעת החוק, נדרשים על מנת לקדם את הליך החקיקה ככל הניתן, כדי שניתן יהיה לפעול לסיום הליך החקיקה עוד במושב הנוכחי של הכנסת.

לעניין צמצום תקופת פעילותה של החברה -
על פי הקבוע בחוק, החברה תפעל למימוש מטרותיה במשך תקופה של 15 שנים. בתום תקופה זו על החברה לפעול לפירוקה. כמו כן, בהתאם לקבוע בחוק, פעילותה של החברה, למעשה,  ממומנת ככלל, מנכסי נספי השואה שהועברו אליה לשם מימוש מטרותיה ומטרות החוק, שעיקרן איתור יורשים של הנכסים ומתן סיוע לניצולי שואה הזקוקים לכך.

בנסיבות אלה, ומתוך שאיפה משותפת לכך שהחברה תפעל למימוש מטרותיה ביעילות ובזריזות המתבקשות על רקע צמצום הסיכויים לאיתור יורשים עם עבור השנים ועל רקע התמעטותם הטבעית של ניצולי השואה הנדרשים לסיוע, וכן נוכח הניסיון המצטבר בעבודת החברה מאז הקמתה, מוצע להטיל על שר המשפטים ועל שר האוצר לבחון את הצורך בתיקון חקיקה לשם צמצום תקופת פעילות החברה למשך הזמן הדרוש לה למימוש מטרותיה.

הבחינה תיעשה, עד ליום 31.01.13, במגמה להתאים את יתרת תקופת פעילות החברה למשימות הנדרשות ממנה לשם מימוש מטרותיה כפי שנקבעו בחוק, וכן לסך הכספים והנכסים האחרים העומדים לרשותה.

ו. הממשלה החליטה, בהמשך להחלטותיה מס’ 3368 מיום 10.3.2005, מס’ 4082 מיום 14.9.2008, מס’ 187 מיום 12.5.2009  ומס’ 2434 מיום 14.11.2010, שעניינן הבאתם לישראל של בני הפלשמורה, כדלקמן:
1. להביא לסיום את הבאתם לארץ של בני הפלשמורה הזכאים לכך בהקדם האפשרי, בהתאם להחלטת ממשלה מס’ 2434 מיום 14.11.2010, לא יאוחר מחודש מרץ 2014, בשים לב לפתיחת מרכז הקליטה באיבים, בהתאם לאמור בסעיף 3 להלן.

2. להסמיך את מנכ"ל משרד ראש הממשלה לבחון מעת לעת את קצב הבאת הזכאים לרבות אכלוס מרכז הקליטה באיבים, וזאת בתיאום עם משרד האוצר והמשרד לקליטת העלייה ובהיוועצות עם הסוכנות היהודית.

סעיף זה יחליף את הנאמר בסעיף 9 בהחלטת הממשלה מס’ 2434 מיום 14.11.2010 בנוגע לקצב ההבאה ובנוגע לסמכות הוועדה הבינמשרדית לקבוע את קצב הבאת הזכאים. יובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מהמלצות הוועדה בכל הנוגע לפתרונות דיור לעולי אתיופיה.

א. קצב הבאת הזכאים ייקבע כך שייעשה מיצוי מרבי של המקומות הפנויים במרכזי הקליטה, בלא מכסה מגבילה, ובאופן שיבטיח שהרצף החודשי של הבאת  בני הפלשמורה לארץ לא יפחת מ – 50 זכאים לחודש.
ב. ייעשה מאמץ להביא את מירב הזכאים מבני הפלשמורה בכל שנה לפני או בסמוך לפתיחת שנת הלימודים.

3. פתיחת מרכז הקליטה באיבים:
א. להנחות את המשרד לקליטת העלייה לאכלס במרכז הקליטה איבים, אשר בבעלות הסוכנות היהודית, את בני הפלשמורה הבאים מאתיופיה לפי החלטה זו ולהפעילו באמצעות הסוכנות היהודית למטרה זו החל מחודש ספטמבר 2012 למשך 30 חודשים, בכפוף לאמור בסעיפים 3(ב)  ו-3(ג) להלן.

ב. ממשלת ישראל רושמת לפניה את הודעת הסוכנות היהודית כי תעמיד 12.5 מלש"ח בשנים 2014-2012 על מנת לאפשר את איכלוסו של מרכז הקליטה באיבים בבני הפלשמורה, בהתאם להחלטה זו, והפעלתו למשך 30 חודשים.

ג. מקורות תקציבים נוספים להפעלת מרכז הקליטה באיבים יהיו 4 מלש"ח מ"תקציב קואליציוני" ו- 1 מלש"ח מתקציב המשרד לקליטת העלייה בשנים 2014-2013.

ד. המשרד לקליטת העלייה והסוכנות היהודית יאכלסו את מרכז הקליטה באיבים החל מחודש ספטמבר 2012, ויפעילו אותו לתקופה של  30 חודשים בלבד. בתום תקופת ההפעלה מרכז הקליטה ייסגר.

ה. המשרד לקליטת העלייה והסוכנות ידווחו למנכ"ל משרד ראש הממשלה על ההיערכות, וככל שיהיה בכך צורך ידווחו על חסמים לעמידה בלוח הזמנים של פתיחת מרכז הקליטה בספטמבר 2012.

ז.  הממשלה דנה בהעברת מיזמים משותפים לממשלה ולסוכנות היהודית לאחריות בלעדית    של ממשלת ישראל והחליטה  כדלקמן:-

הסדרת תקצוב מיזמים בין הממשלה לבין הסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן: "הסוכנות היהודית")
בהמשך להחלטת הממשלה מספר 4135 מיום 28.9.2008 ולהחלטת ממשלה מספר 4502 מיום 19.2.2009; במסגרת שינוי תבנית החשיבה והנחות היסוד ביחסי ישראל-תפוצות; במסגרת המהלך הכולל להסדרת חלוקת התפקידים ויחסי העבודה בין הממשלה לבין הסוכנות היהודית, וכוונתה של הסוכנות היהודית להתמקד בחינוך יהודי-ציוני, בחיזוק הזהות היהודית בתפוצות, בקשר בין התפוצות למדינת ישראל, בתחומי העלייה לישראל וצמצום פעילותה בתחומי קליטת עלייה; לאור הודעת הסוכנות היהודית, כי בכוונתה להפסיק לתקצב מיזמים מסוימים המשותפים לה ולממשלת ישראל ובמטרה להבטיח את עתידם של מיזמים אלו, לאשר את מתווה המימון הממשלתי במיזמים הבאים כמפורט להלן:

1. המינהל לסטודנטים עולים
בהמשך להחלטת הממשלה מספר 4502 מיום 19.2.2009, לאשר כי סך תקציב מינהל הסטודנטים בשנת הלימודים תשע"ג (המתחילה בספטמבר 2012 ומסתיימת באוגוסט 2013)  יעמוד על 70 מלש"ח, בחלוקת מקורות כדלהלן:
א. הממשלה רושמת בפניה, כי בשנת הלימודים תשע"ג חלקה של הסוכנות היהודית יפחת ל- 6.5 מלש"ח (וזאת במקום 16 מלש"ח בשנים 2011-2009, ו- 35 מלש"ח בכל השנים שלפניכן).
ב. המשרד לקליטת העלייה יקצה סך של 43.5 מלש"ח (תוספת של 8.5 מלש"ח ל-35 מלש"ח הקיימים בתקנה הייעודית בבסיס התקציב).
ג. לפנות לוועדה לתכנון ולתקצוב  של המועצה להשכלה גבוהה (להלן – ות"ת) בבקשה להקצות סך של 10 מלש"ח לנושא, מתוך מקורותיה לפעולות סיוע לסטודנטים.
ד. משרד ראש הממשלה יקצה סך של 10 מלש"ח (באופן חד פעמי לשנת לימודים זו בלבד).

כל הגורמים המנויים לעיל יעבירו את ההתחייבות הנדרשת בגין חלקם בתקצוב המיזם למשרד לקליטת העלייה באופן מיידי ולא יאוחר מיום 22.7.2012, וזאת על מנת שלא לפגוע בהרשמה ובפתיחת שנת הלימודים כסדרה עבור סטודנטים עולים חדשים.

לעניין שנת הלימודים תשע"ד ואילך, הממשלה רושמת לפניה, כי אין בכוונת הסוכנות היהודית לתקצב את המיזם החל מחודש ספטמבר 2013 ואילך.
תקצוב הפעלת המינהל לסטודנטים עולים לשנת הלימודים תשע״ד ואילך יסוכם במסגרת דיוני תקציב 2013. בכל מקרה, הקצאת ות"ת למלגות לסטודנטים עולים לא תעלה על 10 מלש"ח בשנה אלא באמצעות קרן הסיוע לסטודנטים של הות"ת ועל פי כלליה.

2. אולפני עברית לעולים חדשים (להלן: "אולפני א’")
הממשלה רושמת לפניה, כי בכוונת הסוכנות היהודית להפסיק את השתתפותה בתקצוב אולפני א’, באופן מדורג, בין השנים 2014-2013, במתווה פוחת כדלהלן:

בשנת 2012 תקצה הסוכנות היהודית כ-4.5 מלש"ח לתקציב אולפני א’; בשנת 2013 תקצה הסוכנות היהודית כ-3 מלש"ח לתקציב אולפני א’; בשנת 2014 תקצה הסוכנות היהודית כ-1.5 מלש"ח לתקציב אולפני א’.

הממשלה רושמת לפניה כי החל משנת 2015 לא תשתתף עוד הסוכנות היהודית בתקצוב אולפני א’.

פערי התקציב כתוצאה מיציאתה ההדרגתית של הסוכנות היהודית מאולפני א’, בכל אחת מן השנים החל משנת 2013 ואילך, ימומנו בחלוקה שווה על-ידי המשרד לקליטת העלייה ומשרד החינוך. לשם כך, מדי שנה יעביר משרד החינוך למשרד לקליטת העלייה את חלקו בתקצוב אולפני א’, כקבוע בהחלטה זו. בכל מקרה, חלקו של משרד החינוך עבור השלמת פערי התקצוב להלן לא יעלה על 2.25 מלש"ח בשנה.

האחריות להפעלת האולפנים, החל משנת 2013, תועבר למשרד לקליטת העלייה.

למען הסר ספק, אין שינוי בתקצוב יתר הרכיבים באולפני עברית.

3. כפרי הנוער
החל משנת 2012 תשלם הממשלה תעריף טיפולי מלא לכפרי הנוער הטיפוליים של  הסוכנות רמת הדסה, קרית יערים ובן יקיר. החל משנת 2012 תשווה הממשלה את כפר הנוער הדסה נעורים לכפרי נוער מודרכים ותשלם לו תוספת מודרכות.

לשם כך, יעביר משרד האוצר בשנת 2012, 13 מלש"ח לתקציב משרד החינוך עבור השוואת המימון כאמור לעיל.

החל משנת 2013 יתקצב משרד האוצר את השוואת המימון לתלמידי כפרי הנוער של הסוכנות היהודית בבסיס תקציב משרד החינוך.

4. חינוך בלתי פורמלי בחבר העמים
בהמשך להחלטת הממשלה מספר 4529 מיום 1.3.2009 והארכות תוקפה, שהתקבלו בהחלטות ממשלה מספר 2473 מיום 25.11.2010 ומספר 3821 מיום 17.11.2011, לקבוע כי החלטות ממשלה אלו לא ימומשו, אך התקציב הממשלתי הקבוע בהן, ישמש מקור למימון השתתפותו החד-פעמית של משרד ראש הממשלה בתקציב המינהל לסטודנטים עולים, כאמור בסעיף 1 לעיל, וזאת בשל הפחתת חלקה של הסוכנות היהודית במימון המינהל לסטודנטים עולים.

הממשלה רושמת לפניה את התחייבותה של הסוכנות היהודית, כי המתווה הקבוע בהחלטה זו ממצה את בקשותיה התקציביות מהממשלה לשנים 2014-2012, וכי היא לא תפחית את השתתפותה התקציבית במיזמים נוספים המשותפים לה ולממשלת ישראל במהלך השנים 2014-2012, אלא אם יוחלט אחרת במסגרת המהלך הכולל להסדרת יחסי  הממשלה והסוכנות היהודית בהחלטת ממשלה.

ח. שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, הציג בפני הממשלה סרטון על פעילות משרדו בשנים 2012-2011.

בסרטון הוצגו פרויקטים ומיזמים תחבורתיים בכל רחבי הארץ – פרויקטים שכבר בוצעו וכן מיזמים שהוחל בתכנונם ובביצועם.

הוצגו פרויקטים ומיזמים בתחבורה המוטורית והמסילתית במרחבים הבינעירוניים ובתוך הערים.

כן הוצגו שינויים ורפורמות שהמשרד מוביל בתחום התחבורה היבשתית, הימית והאווירית ורפורמות בתחום שיפור השירותים לאזרח.

לבסוף הוצג המיזם שעתיד לחבר בגשר יבשתי את מפרץ אילת עם הים התיכון.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (לדירוג הכתבה)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט


ידידים - סיוע בדרכים

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות