הממשלה אישרה את עדכון התוכנית הכלכלית. מצורף סיכום ישיבת הממשלה 30/7

הממשלה אישרה את עדכון התוכנית הכלכלית. מצורף סיכום ישיבת הממשלה 30/7

הממשלה אישרה לפני זמן קצר את הצעדים לצמצום הגרעון ולהתמודדות עם השלכות המשבר הכלכלי העולמי על המשק הישראלי. 20 הצביעו בעד ו-9 הצביעו נגד.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסיום ההצבעה :"זהו צעד אחראי שישמור על כלכלת ישראל ועל מקומות העבודה של האזרחים. גם אחרי אישור חבילת הצעדים הזאת השכבות החלשות ומעמד הביניים נשארים עם יותר כסף בכיס".

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בשלוש השנים האחרונות אנחנו נמצאים במשבר כלכלי עולמי,  והצלחנו לשמור על כלכלת ישראל במשבר הזה ולהגן על מקומות העבודה בישראל.  במובן הזה אנחנו חריגים. צריך להבין, שהמשבר הכלכלי העולמי לא רק שאיננו מתאושש, אלא הוא הולך ומחריף, וככל שהוא הולך ומחריף, אנחנו צריכים לעשות צעדים נוספים, כדי להמשיך להגן על כלכלת ישראל ולהגן על מקומות העבודה של אזרחי ישראל. היום אנחנו מביאים צעדים שמכוונים לעשות זאת.

אני מדגיש, שממשלות שלא פעלו בזמן, לא פעלו בנחישות ולא פעלו באחריות, גרמו לנזק אדיר לאזרחים שלהם,  גם באבטלה ההמונית  וגם בקריסת  מערכות חברתיות.  אנחנו לא ניתן לזה לקרות, אני לא אתן לזה לקרות.

אנחנו צריכים לנהוג בזמן, באחריות ובנחישות, ואנחנו מביאים צעדים, צעדים שגם  אם הם מדודים הם קשים:  אנחנו מדברים על העלאת 1% במס הכנסה, בעיקר לשכבות הגבוהות והבינוניות; אנחנו מדברים על מס יסף לעשירים ביותר; אנחנו מדברים על 0.5% מס מעסיקים; ו-0.5% של מע"מ.  זה לא קל, זה לא בלתי אפשרי וזה דורש נחישות. אני  יכול לומר לכם, שזה דורש גם אומץ לב של ההנהגה הקולקטיבית, ואני אבקש מהשרים לגלות את האחריות והנחישות הזאת, כדי להמשיך להגן על כלכלת ישראל.

אנחנו  נגבה יותר ממי שיש לו יותר, אנחנו נגבה פחות ממי שיש לו פחות, אבל אנחנו לא נפגע באף אחד  מהפעולות שעשינו להוריד את יוקר המחיה.  עדיין קרוב ל-300,000 יקבלו 800 שקל לחודש על חינוך חינם (שמתחיל עוד שבועיים); קרוב ל-400,000 משפחות יקבלו מאות שקלים בחודש בנקודות זיכוי למס. כשאני לוקח את מה שעשינו בממיר הדיגיטלי, ברפורמה בסלולרי ובטיפולי שיניים חינם – אנחנו מדברים על מאות שקלים שנכנסים לכיסם של האזרחים, או נשארים  בכיסם של האזרחים, על מנת להקל.

עם זאת, אני יודע שהצעדים האלה הם לא פשוטים, אבל הם הכרחיים, הם מדודים והם נחוצים כדי להגן על כלכלת ישראל ועל מקומות העבודה בישראל – זה מה שממשלה אחראית עושה.
יש ויכוח, יש המון ביקורת של פופוליזם שאפשר להוציא, להוציא ולהוציא, בלי כיסוי ובלי חשבון, כך מגיעים לקריסה נוסח כמה מדינות באירופה.  אנחנו לא נהיה שם. אנחנו נשמור על כלכלת ישראל ועל מקומות העבודה של אזרחי ישראל."

שר האוצר הוסיף ואמר:

"כפי שציין ראש הממשלה, אנחנו 3.5 שנים בקרב מגן על כלכלת ישראל ועל אזרחי ישראל, ואנחנו נמשיך לגלות תעוזה, אחריות ונחישות כדי  לעשות את זה.
בצד כל הדברים, הדבר  החברתי הכי חשוב שעשינו הוא, שבמקום לייצר 150,000 מקומות עבודה,  בשלוש השנים האלה,  ייצרנו 330,000  מקומות עבודה חדשים, מנענו אבטלת המונים ומנענו ירידת שכר ממוצע למשק בית של 12%, כמו בארה"ב ובחלק גדול ממדינות אירופה.

כדי להמשיך בזה, אנחנו חייבים להוכיח שאנחנו הולכים לעמוד ביעד הגירעון החדש ולשמור על תדמיתה הטובה, כאי של יציבות כלכלית ומקום להשקעות במדינת ישראל.
זה לא רק למען הכלכלה, זה למען האזרחים. אנחנו רואים מה קורה לאזרחים של ספרד, של יוון, של ארה"ב ושל אירופה.  אנחנו נשמור על אזרחי ישראל."

ב. הממשלה החליטה היום על שורה של צעדים לצמצום הגירעון ולהתמודדות עם השלכות המשבר בכלכלה העולמית על המשק הישראלי ושינוי סדר העדיפויות בתקציב (המשך טיפול בתופעת ההסתננות, רפורמה במערך הכבאות ומוכנות העורף לחירום).

במסגרת החלטותיה קיבלה הממשלה גם החלטות בנושאים הבאים:

- המלחמה בהון השחור.
- הגברת אכיפת דיני המס.
- צמצום היקף העלמות המסים בישראל .
- שיפור וייעול אמצעי גביית המסים בישראל .
- ייעול גביית המסים בישראל.
- תיקונים והתאמות בחוק הבלו על הדלק.
- שיפור באיסוף המידע והדיווח לרשות המסים.
- קיצור הליכי חקיקה -  טיוטת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס’…והוראת שעה), התשע"ב-2012.
- יישום חבילת הצעדים להתמודדות עם המשבר הכלכלי העולמי ושינוי סדרי העדיפויות בתקציב.

ג. כן אישרה הממשלה בישיבתה את טיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס’…), התשע"ב-2012 והסמיכה את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר על דעתה את הצעת החוק ולהגישה מיד לכנסת.

להלן חלק מדברי ההסבר שהונחו בפני הממשלה בעת הדיון על טיוטת החוק הנ"ל:

1. ביום 4.4.12 פורסם חוק רשות השידור (תיקון מס’ 27), התשע"ב-2012 (להלן – התיקון), המהווה נדבך משמעותי ביישום התכנית להבראת הרשות כהגדרתה בסעיף 32 לחוק רשות השידור  (להלן – התוכנית להבראת הרשות או לחילופין הרפורמה).

2. במסגרת התיקון, התווסף, בסעיף 28א לחוק רשות השידור, סעיף קטן (ב2) לפיו מינה ראש הממשלה, הוא השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור (להלן – השר), ביום 19.4.12 ועדה בראשות המנהל הכללי של משרדו שתבחן חלופות לאגרה ולאופן גבייתה ותגיש לו ולוועדה המשותפת  את מסקנותיה תוך 60 יום מיום מינויה (להלן – ועדת החלופות).

3. ועדת החלופות התכנסה במהלך החודשים אפריל – יוני 2012 ובחנה דרכים שיביאו ליציבות בהכנסות רשות השידור מהציבור, כך שהרשות תוכל להתחיל ביישום הרפורמה ולצאת ממנה מאוזנת ויציבה מבחינה תקציבית. זאת מבלי להעלות את סך התשלומים הכולל שגובה רשות השידור מהציבור. בנוסף, בחנה הוועדה דרכים חלופיות למנגנון גביית האגרה הקיים ברשות השידור.

4. הצעת החוק הנדונה עניינה יישום המלצות ועדת החלופות.

5. אגרת רשות השידור מוטלת מכוח סעיף 28א לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק רשות השידור) שעניינו אגרה שנתית המוטלת על מי שמחזיק במקלט טלוויזיה (להלן – אגרת הטלוויזיה). סעיף 84 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן – פקודת התעבורה), קובע כי לאגרת רישיון לרכב מנועי ייווסף סכום נוסף בעבור רשות השידור (להלן – הסכום הנוסף).

6. סעיף 28א(ב)(9) לחוק רשות השידור קובע כי החל משנת 2013 ואילך תחול הפחתה בגובה אגרת הטלוויזיה בשיעור של חמישה אחוזים בכל שנה. באופן דומה קובע סעיף 84 לפקודת התעבורה הפחתה ביחס לסכום הנוסף.

7. סעיף 28א(ב1)(1) לחוק רשות השידור מסמיך את השר הממונה על ביצוע החוק, בהסכמת שר האוצר, לקבוע בצו כי לגבי השנים האמורות באותה פסקה (2013 ואילך), ההפחתה באגרת הטלוויזיה תהיה בשיעור של 0%. סעיף 84(ג1)(3) לפקודת התעבורה קובע הוראה מקבילה לעניין הקפאת ההפחתה של ‘הסכום הנוסף’. סעיף 28א(ב2) לחוק קובע כי השר רשאי להפעיל את סמכותו האמורה רק לאחר שהוגשו לו מסקנות ועדת החלופות.

8. בהתאם לסעיף 28א(ב2), המליצה ועדת החלופות לראש הממשלה ב-28.6.12, על דעת רוב חבריה, לבחור בחלופה לפיה תופחת האגרה בחמישה אחוזים לפי המתווה הקיים כיום בחוק רשות השידור ויעלה הסכום הנוסף בשלושה עשר שקלים חדשים צמודים למדד המחירים לצרכן בשנת 2013 ובסך מצטבר של חמישים שקלים חדשים בתוספת הצמדה למדד בין השנים 2013 עד 2018 במקביל. העלאת הסכום הנוסף נועדה על מנת לשמור על איזון תקציבי ברשות השידור לאחר ההפחתה באגרת הטלוויזיה. ראש הממשלה אימץ את המלצת ועדת החלופות האמורה ודו"ח ועדת החלופות הוגש לוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת והוצג בה.

9. לפיכך, באישור המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקאלי), הופץ ביום 19.7.12 תזכיר חוק שעניינו העלאת ‘הסכום הנוסף’ למשך פרק זמן מקוצר של 10 ימים, החל מיום הפצתו שכעת מוגש כטיוטת חוק לאישור הממשלה.
מוצע לקבוע כי בכל אחת מהשנים 2013 עד 2018 הסכום הנוסף יעלה בתשעה שקלים חדשים (להלן- התוספת לסכום הנוסף). כן מוצע לקבוע הוראת הצמדה למדד עבור התוספת לסכום הנוסף. יובהר כי, מתווה העלאת ‘הסכום הנוסף’ כפי שנרשם בהצעת החוק בא לפשט את המהלך, כך שתהיה העלאה בסך תשעה שקלים בכל שנה באופן שווה, תוך שמירה על העיקרון שנקבע בהמלצות ועדת החלופות. על פי המוצע, בסך הכל תחול העלאה מצטברת בסך 54 שקלים חדשים (סכום שונה במעט מהסכום שנקבה בו ועדת החלופות).

10. לפיכך, מטרת הצעת החוק היא להגשים את עמדת הממשלה לגבי הצורך בהקטנת סך התשלומים הכולל שמוטל כיום על האזרח הממוצע שמחזיק ברכב אחד שמשולם ביחס אליו הסכום הנוסף (בסך 114 ₪) ומחזיק במקלט טלוויזיה שבשלו משולמת אגרה (בסך 369 ₪). למרות הירידה בנטל הכלכלי שירגיש בשנים הקרובות האזרח הממוצע (ירידה בסך 111 ₪ בגובה האגרה במהלך השנים 2018-2013 לעומת עליה בסך 54 ₪ בגובה הסכום הנוסף), הכנסות הרשות יישארו מאוזנות לאור הגדלת הסכום הנוסף.

11. חקיקת החוק נדרשת בדחיפות כדי לאפשר את ביצוע הרפורמה ברשות השידור. הרפורמה כוללת התייעלות של הרשות בכוח אדם, שיפור המערך הטכנולוגי ברשות, שדרוג השידור הציבורי ומתן הכלים בידי הרשות לעמוד בדרישות החוק.

12. מנכ"ל משרד ראש הממשלה קבע כי הסכם למימון הרפורמה ייחתם ב-5.8.12. הסכם המימון מהווה את הבסיס הכלכלי לרפורמה ברשות השידור והוא מבוסס על צפי ההכנסות וההוצאות של הרשות בשנים הקרובות. במצב בו לא תופעל סמכות השר הממונה בדבר הקפאת הפחתת אגרת הטלוויזיה לפי סעיף 28א(ב1)(1) לחוק רשות השידור או שלא יוחלט על חלופה אלטרנטיבית המביאה את הרשות לאיזון תקציבי, לא יוכל הסכם למימון הרפורמה להיכנס לתוקפו מאוזן שיבטיח את המשך השידור הציבורי באופן יעיל ואיכותי יותר כפי שמבקשת הרפורמה לעשות. לאור האמור לעיל, יישום מסקנותיה של ועדת החלופות הוא שלב הכרחי טרם ביצועו של נדבך נוסף בתכנית להבראת הרשות – חתימת הסכם בין משרד האוצר לבין רשות השידור בדבר הסדרת דרכי המימון של יישום התכנית להבראת הרשות.

13. מוצע לממשלה כעת להאיץ את המשך הליכי החקיקה וזאת אף בתקופת הפגרה של הכנסת, נוכח הצורך הדחוף ביישום המלצות ועדת החלופות ויצירת התשתית הנדרשת לביצוע הרפורמה ברשות השידור כאמור.

ד. כן החליטה הממשלה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, לאשר את מינויה של דלית זילבר לממונה מחוז ירושלים במשרד הפנים.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (לדירוג הכתבה)

אין תגובות

פרסם תגובה

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-I

תגובות אחרונות