הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום ‏28 באוקטובר 2012

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום ‏28 באוקטובר 2012

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"היום אנחנו מציינים 17 שנים להירצחו של ראש ממשלת ישראל יצחק רבין ז"ל, אני מבקש מהשרים לקום. (השרים קמים לדקת דומיה).

הרצח של יצחק רבין הוא אחד הפשעים הגדולים שנעשו בזמן החדש. בוודאי הוא מכתים את תולדות המדינה ואת תולדות הציונות. הוא נרשם ויירשם בתולדות ישראל כמו אירועים דרמטיים אחרים, כולל מהזמן העתיק – רצח גדליהו בן אחיקם הוא דוגמא שמועלית תדיר ובצדק. הרצח הזה גם מצווה עלינו לשמור על הדמוקרטיה הישראלית, להגן על השיח החופשי ולדחות בתקיפות כל גילוי של אלימות. הדברים הללו בוודאי יעלו היום בדברים שיאמרו בשני הטקסים שאנחנו נלך אליהם, גם בהר הרצל וגם בכנסת. אני חושב שככל שחולף הזמן, המשמעות העמוקה של הציווי הזה הולכת ומתחדדת וחשוב שאנחנו, כמנהיגים, לא ניתן לה בשום צורה שהיא להיטשטש.
היום אנחנו עומדים לקבל החלטה להשלים את המיגון של תושבי הדרום. עד היום, תושבי הדרום נהנו ממיגון ברצועת עוטף עזה, מיגון מלא עד 4.5 ק"מ. התוספת של מערכות "כיפת ברזל" נותנת הגנה מעבר ל-7 ק"מ. בתפר הביניים היה מיגון של מוסדות חינוך.

היום אנחנו מקבלים החלטה להשלים זאת למיגון מלא של כל המבנים – של הבתים, של המגורים, והדבר הזה כמובן יעניק ביטחון לתושבי הדרום. אנחנו עושים זאת משום שהפגיעות מצד רקטות וטילים בטווחים קטנים, קצרים יותר, היא הרבה יותר גדולה ברצועת עוטף עזה מאשר במרחקים אחרים, ואני חושב שהדבר הזה הוא דבר שתושבי הדרום מייחלים לו. הם קראו לו הרבה זמן. שוחח אתי על כך השר להגנת העורף היום, אבי דיכטר, וכמובן, קודמו בתפקיד לפני שנסע לבייג’ין, השאיר לי את הבקשה הזאת כמצווה שאנחנו צריכים להשלים, ואני חושב שהדבר הזה מתבקש. שר הביטחון נדרש לעניין הזה לא פעם וביקש ממני גם כן.
קדמה להחלטה הזאת עבודת מטה נרחבת בין המשרדים השונים, בהובלת משרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, והדבר הזה, אני חושב, מתבקש. אני חושב שזו אחת הבשורות החשובות שהממשלה מביאה היום לתושבי הדרום. אני בטוח שזה יאושר פה אחד."

ב. הממשלה החליטה לאשר את החלטה מס. חק/2864 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 14.10.2012, בעניין טיוטת חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי התשע"ג-2012.

עוד החליטה הממשלה, בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

ג. הממשלה החליטה לאשר את החלטה מס’ חק/2865 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 23.10.2012, בעניין טיוטת חוק המילווה (חברות הביטוח) (תיקון), התשע"ג-2012.

כן החליטה, בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק, ובהתאם לסעיף 88 בתקנון הכנסת, להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

ד. הממשלה דנה בנוגע לבניית ממ"דים בדירות מגורים בישובים באזור עוטף עזה והחליטה:
בהמשך להחלטות ממשלה מספר 3192 מיום 24.02.2008, מספר 4316 מיום 7.12.2008 ומספר 2834 מיום 6.2.2011, שעניינן מיגון בתי מגורים ביישובים השוכנים בטווח של עד 4.5 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, להמשיך את פרוייקט מיגון בתי המגורים כדלקמן:

1. למגן דירות מגורים, ככל הניתן בדרך של בניית מרחב מוגן דירתי, בגודל של עד 9 מ"ר נטו, או פתרונות מיגון חלופיים לרבות מיגון פנים דירתי (להלן ממ"דים), באותה מתכונת ועל בסיס הקריטריונים שיושמו במסגרת החלטות הממשלה לעיל, ביישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח של 4.5 ק"מ עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, ככל שטרם נכללו בפרויקט המיגון.

2. להטיל על המשרד להגנת העורף, בתיאום עם משרד הביטחון ובאמצעות פיקוד העורף למפות, באופן מיידי, את הבתים והישובים בטווח האמור, ולקבוע את סדרי העדיפות בביצוע הפרוייקטים בישובים השונים על בסיס קריטריונים מקצועיים.

3. להקצות לפרויקט סכום בסך 270 מלש"ח, בפריסה על פני שלוש שנים, כדלקמן:

א. להסמיך את ראש הממשלה לקבוע, על דעת הממשלה, את המקורות התקציביים למימון החלטה זו, בתוך 30 יום.

ב. משרד האוצר יפתח, באופן מיידי, הרשאה להתחייב, לטובת משרד הבינוי והשיכון, על כל הסכום האמור (230 מלש"ח). תקציב המזומן יועבר על ידי משרד האוצר, בהתאם לקצב ביצוע התכנית.

ג. הממשלה רושמת לפניה את הודעת הסוכנות היהודית לארץ ישראל לפיה גייסה הסוכנות סכום בסך 40 מלש"ח לטובת סיוע במיגון בתי מגורים כאמור, שיועברו על ידה למטרה זו לעמיגור, חברת בת של הסוכנות היהודית, בתיאום ובהנחיה של משרד הבינוי והשיכון.

ד. התקצוב האמור נבנה על בסיס אומדן מבנים פוטנציאלי של כ- 1700 ממ"דים. פערים בהשלמת המיגון שיתגלו במהלך הביצוע, ככל שיתגלו, יחולקו בין משרדי הממשלה באופן יחסי להיקף השתתפותם על פי קביעת ראש הממשלה כאמור בסעיף (א) לעיל.

ה. להטיל על ראש הממשלה לבחון, על דעת הממשלה, השתתפות במימון שלב ב’ במיגון ישיבת ההסדר בשדרות במסגרת החלטה זו.

4. האחריות הכוללת לביצוע התוכנית מוטלת על משרד הבינוי והשיכון, אשר יפעל להשלמת הפרויקט בתוך שלוש שנים ממועד קבלת החלטה זו, בכפוף לקבלת התקציב כאמור. נציג המטה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה ונציג המשרד להגנת העורף יצורפו לוועדת היישום העליונה של הפרויקט, שהוקמה על פי החלטות הממשלה הנזכרות לעיל. דיווח על התקדמות הפרויקט יימסר אחת לרבעון גם לוועדת השרים להכנת העורף לשעת חירום.

ה. הממשלה דנה במבנה מטה ראש הממשלה במטרה לתקן ליקויים שעליהם הצביע מבקר המדינה בדו"ח בנושא "העסקת עובדים במשרות אמון במשרד ראש הממשלה" מחודש אוקטובר 2011 (להלן: דו"ח מבקר המדינה).

ב- 7 בפברואר 2011, מינה ראש הממשלה ועדה ציבורית לבחינת מטה ראש הממשלה. הוועדה בחנה את הצרכים הייחודיים של ראש ממשלה בישראל, לרבות לעניין המבנה ואופן הפעולה של מטהו, מתוך מטרה לאפשר לראש הממשלה למלא את המשימות המוטלות לפתחו בצורה מיטיבית, בהמשך להמלצות הוועדה הציבורית החליטה הממשלה:

1. ייחודיותו של מטה ראש הממשלה: להמליץ לנציבות שירות המדינה לתקן את כללי התקשי"ר באופן המכיר בייחודיות ומובחנות מטה ראש הממשלה ממטות שרי הממשלה האחרים באופיו, בהיקף סמכויותיו ובצורכי כוח האדם שלו.

2. בהמשך להערות מבקר המדינה בדו"ח הביקורת, ולהמלצת דו"ח הוועדה לבחינת מבנה מטה ראש הממשלה, לצמצם את מספר משרות האמון במשרד ראש הממשלה באופן משמעותי, ולהסדיר את העסקתם של העובדים במשרות אלו, כדלקמן.

3. מטה כלכלי-חברתי במטה ראש הממשלה:

א. תפקידי המטה הכלכלי-חברתי:
לשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה, על אגפיה, היא יחידת המטה המרכזית שליד ראש הממשלה, המספקת מענה בתחום הכלכלי אזרחי. במטרה לחזק את התשתית הארגונית והמקצועית במטה ראש הממשלה, בנושאים כלכליים וחברתיים, שהיקף העיסוק בהם הולך וגדל, יובנה מטה כלכלי-חברתי בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה.

תפקידיו של המטה הכלכלי-חברתי :
• ייזום והובלת פרויקטים לאומיים שעל סדר יומו של ראש הממשלה ועל סדר יומה של הממשלה;
• ריכוז עבודת מטה וקידום פרויקטים בין משרדיים;
• פתיחת חסמים והכרעה במחלוקות המעכבות קידומה של מדיניות הממשלה;
• הובלת רפורמות לטיוב עבודת הממשלה והשירות הציבורי;
• סיוע מקצועי לראש הממשלה, ובפרט בגיבוש עמדתו בנושאים שונים המובאים לפתחו;
• הבטחת התנאים לניהול שוטף של שגרת עבודתו של ראש הממשלה.
המטה החברתי כלכלי יפעל בתיאום עם המועצה הלאומית לכלכלה בהתאם לסמכויותיה כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה מס’ 430 מיום 10.9.2006.

ב. מבנה המטה הכלכלי-חברתי
המטה הכלכלי חברתי יכלול שלושה אגפים מקצועיים, שיחליפו את האגפים הקיימים: אגף כלכלה ותשתיות, אגף פנים תכנון ופיתוח והאגף לממשל וחברה. כל אגף יופקד על אשכול משרדי ממשלה ונושאים מוגדרים, והעובדים באגף יהיו בעלי רקע מקצועי בתחומים אלו.
חלוקת העבודה בין האגפים תהיה כאמור בנספח המצורף להחלטה זו , ומנכ"ל משרד ראש הממשלה יוכל לשנותה, בהתאם לצורך ולניסיון הנצבר בהפעלת המודל.

ג. הסדרת המשרות במטה הכלכלי – חברתי:
בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 (להלן – חוק המנויים), בהמשך להמלצת דו"ח הוועדה לבחינת מבנה מטה ראש הממשלה, להערות מבקר המדינה בדו"ח מבקר המדינה, ועל פי הצעתה של ועדת שירות המדינה מיום 16.10.12, להסדיר את המשרות במטה החברתי-כלכלי כדלקמן:

1. לפטור מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19 לחוק המינויים, את המשרות הבאות, שיסווגו כמשרות מקצועיות הפטורות ממכרז: סמנכ"ל כלכלה ותשתיות; סמנכ"ל פנים, תכנון ופיתוח וסמנכ"ל ממשל וחברה. המינוי למשרות אלה יהיה על פי הצעת מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובכפוף לאישור ועדה בראשות נציב שירות המדינה או נציגו ושני נציגי ציבור מבין חברי ועדת המינויים שליד נציבות שירות המדינה, כמשמעותה בפסקה 11.963 לתקשי"ר (להלן – ועדת המינויים), אשר תבחן את התאמת המועמד המוצע למשרה. סיום ההעסקה במשרות אלה יהיה לפי שיקול דעת מנכ"ל משרד ראש הממשלה.

2. לפטור מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19 לחוק את משרת יועץ התקשורת של המטה הכלכלי-חברתי, שתסווג כמשרת אמון. המינוי יבוצע בכפוף לתיאור תפקיד ולתנאי סף שייקבעו על פי דין.

4. המועצה הלאומית לכלכלה, שהיא גוף מטה לראש הממשלה בנושאי כלכלה, תכין תוכנית עבודה ארוכת טווח ורב-שנתית לעבודתה. התוכנית תעודכן מידי שנה ותאושר על-ידי ראש הממשלה ועל דעת מנכ"ל משרדו.

5. כלל יחידות המטה הכפופות למנכ"ל משרד ראש הממשלה ימשיכו לפעול בתחומי אחריותן כחלק מהמטה הכלכלי-חברתי, ובכלל זאת הרשות לפיתוח כלכלי במגזרי המיעוטים, אשר תוסיף לפעול בהתאם לאמור בהחלטת ממשלה מס’ 1204 מיום 15.02.2007.

6. בהמשך להערות מבקר המדינה בדו"ח הביקורת, ולהמלצת דו"ח הוועדה לבחינת מבנה מטה ראש הממשלה, ובהתאם להמלצת ועדת השירות מיום 16.10.12, להסדיר את פעולת מטה לשכת ראש הממשלה, כדלקמן:

א. מזכיר הממשלה; מנכ"ל משרד ראש הממשלה; ראש המטה לביטחון לאומי; ראש המועצה הלאומית לכלכלה וראש מערך ההסברה הלאומי ממונים בפטור ממכרז בהתאם להוראות החוק והחלטות הממשלה בעניינם.

ב. בהתאם לסעיף 21 לחוק המינויים ועל פי הצעת ועדת השירות מיום 16.10.12, לפטור מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19 לחוק את המשרות האלה:
1. משרת ראש לשכת ראש הממשלה.
2. משרות שהנושאים בהן עומדים בקשרי עבודה ישירים עם ראש הממשלה, חשופים למידע והחלטות רגישות, ומחייבים מעצם טבען יחסי אמון מיוחדים:
א. שתי משרות של יועצי ראש הממשלה לענייני תקשורת
ב. יועץ ראש הממשלה לקשר עם הכנסת
ג. מנהל לשכת ראש הממשלה
ד. יועץ ראש הממשלה לאירועים וסיורים
ה. יועץ ראש הממשלה לתכתובת
ו. יועץ ראש הממשלה לנושאים מדיניים

המינוי יבוצע בכפוף לתיאור תפקיד ולתנאי סף שיקבעו על פי דין.

3. 11 משרות נוספות של יועצים לראש הממשלה – שש משרות שימונו בכפוף לתיאורי תפקיד ותנאי סף רלבנטיים לתפקיד, שייקבעו על פי דין. עד חמש משרות נוספות ימונו בכפוף לאישור ועדת משנה שתמנה ועדת השירות מבין חברי ועדת השירות, בהתאם לצורכי ראש הממשלה, ובכפוף לתיאורי תפקיד ותנאי סף רלבנטיים שייקבעו על פי דין. זאת, מתוך כוונה לשמור על הגמישות הניהולית ולאפשר דינמיות בניהול סדר היום של ראש הממשלה, וכן על-מנת להבטיח היקף יועצים בהלימה לצרכיו של ראש הממשלה.

4. משרת יועץ למזכיר הממשלה. המינוי למשרה זו יהא בכפוף לתיאור תפקיד ולתנאי סף, שייקבעו על פי דין.

5. שש משרות מזכירות בלשכת ראש הממשלה. המינוי למשרות אלה יהא בכפוף לעמידה בתנאי סף, שייקבעו על פי דין.

6. שתי משרות במעון ראש הממשלה – יועץ ומנהל לשכה. המינוי למשרות אלה יהא בכפוף לעמידה בתנאי סף, שייקבעו על פי דין.

7. בהתאם לסעיף 21 לחוק המינויים ועל פי הצעת ועדת השירות מיום 16.10.12, לפטור מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19 לחוק שלוש משרות בלשכות ראשי ממשלה לשעבר, בהתאם לזכאותם בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם), התשמ"א-1981 – יועץ, מנהל לשכה ונהג. המינוי למשרות אלה יהא בכפוף לעמידה בתנאי סף, שייקבעו על פי דין.

8. תחולה והוראות מעבר
על פי הצעת ועדת השירות, לקבוע הוראות תחולה והוראות מעבר כדלקמן:
א. סעיף 3(ג)(1) להחלטה זו יחול על מינוי למשרת סמנכ"ל ממשל וחברה לאחר תום כהונתו של העובד המכהן כיום במשרה.
ב. הצורך באישור ועדת המינויים, כאמור בסעיף 3(ג)(1) להחלטה זו, לא יחול על העובדים המכהנים כיום במשרות שיוסבו למשרות סמנכ"ל כלכלה ותשתיות וסמנכ"ל פנים, תכנון ופיתוח.
ג. לעניין המועסקים במשרות אמון שהן משרות מקצועיות במהותן – בשים לב לכך שמדובר בתקופת בחירות, ועל מנת שלא לכבול את ידי ראש הממשלה הנכנס, לקבוע, בהתאם להמלצת ועדת השירות, כי המצב הקיים יישאר בעינו עד לכינוס ועדת השירות לאחר הבחירות לכנסת, שתדון ותמליץ בעניינם. זאת אלא אם יסיימו את העסקתם קודם לכך, בכפוף לכל דין.
ד. העסקת עובדים המועסקים במשרד ראש הממשלה כנושאי משרות אמון תימשך עד תום כהונת הממשלה הנוכחית או עד לסיום העסקתו של העובד, בכפוף לכל דין, לפי המוקדם מביניהם.

כן דנה הממשלה בנוגע לפינוי שדה התעופה בתל- אביב על שם דב הוז והחליטה כדלקמן:
1. לאמץ את המלצות צוות ההיגוי הבין משרדי בראשות המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה לקידום פינוי שדה התעופה בתל-אביב על שם דב הוז (להלן: שדה דב) אשר מונה בהחלטת הממשלה מספר 4224 מיום 5.2.12, כמפורט להלן:
א. לקדם את פינוי שדה דב, פיתוח השטחים המתפנים ובניית תשתיות להעתקת פעילות תעופתית אזרחית המתקיימת בשדה דב, בשלושה תחומי פעולה במקביל:
(1) תכנון, תקצוב, בנייה והתאמת תשתיות לקליטת פעילות תעופתית אזרחית משדה דב באתרים חלופיים.
(2) תכנון מקרקעין במתחם שדה דב, ייזום תכניות מפורטות ושווק מקרקעין במתחם.
(3) עריכת הסכמי פינוי עם בעלי זכויות במתחם שדה דב ויישומם.

ב. הפעולות האמורות בסעיף א’ לעיל יתבצעו בלוח הזמנים שנקבע ע"י צוות ההיגוי הבין משרדי לקידום פינוי שדה התעופה בתל-אביב על שם דב הוז, כך שהפעולות יסתיימו לא יאוחר מסוף שנת 2018.

ג. להנחות את שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים (להלן – שר התחבורה) להודיע בדבר אי הארכת תוקף צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז (תל אביב)), תש"ן-1989 המסתיים ביום 30/6/16, ובמקביל לפעול להוספת שדה התעופה עין שמר לתוספת לחוק רשות שדות התעופה, תשל"ז- 1977.

ד. להנחות את רשות מקרקעי ישראל לתאם את הפעולות השונות הנדרשות לביצוע על ידי משרדי הממשלה והגופים הנוגעים בדבר כאמור בדו"ח צוות ההיגוי הבין משרדי לקידום פינוי שדה התעופה בתל-אביב על שם דב הוז, וכן להיות הגורם המוסמך לניהול מו"מ ולגבש הסכמי פינוי / העתקה עם בעלי זכויות במתחם שדה דב, וזאת בתיאום ובשיתוף אגף התקציבים במשרד האוצר. מובהר כי אין באמור בכדי לגרוע מאחריותם של בעלי הזכויות לפעול לפינויים של ברי רשות ומחזיקים מטעמם.
פעולות רשות מקרקעי ישראל יתבצעו, בין השאר, בהתאם למסמך העקרונות לפינוי שדה דב אשר נחתם ע"י נציגי רשות שדות התעופה, רשות מקרקעי ישראל ומשרד האוצר ביום 5.9.2012 ובהתאם להסכם מפורט שיגבשו הצדדים כאמור במסמך העקרונות. הגופים הנוגעים בדבר יגבשו מתכונת להתמודדות עם תביעות פיצויים אשר יכול ויוגשו בשל התכנון באתרים חלופיים.

ה. שר התחבורה ושר הבינוי והשיכון יפנו לרשות שדות התעופה ולרשות מקרקעי ישראל (בהתאמה) במטרה להביא לסיום את גיבוש ההסכם המפורט, האמור בסעיף ד’ לעיל, בתוך 60 יום מקבלת החלטה זו.

ו. להטיל על שר התחבורה לפנות לרשות שדות התעופה לשם קידום התכנון המפורט של שדה התעופה "עין שמר" כשדה תעופה אזרחי פנים ארצי (דרגה 3 בהתאם לתמ"א 15), תוך הכללת המשאבים הנדרשים לכך במסגרת תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה המוגש לאישור הממשלה.

ז. להקים צוות היגוי בראשות המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה ובהשתתפות נציגים של משרדי ממשלה וגופים הנוגעים בדבר, לביצוע מעקב ובקרה אחר ביצוע החלטה זו.

ח. להסמיך את המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה להכריע במחלוקות הקשורות לביצוע החלטה זו, ובכלל זה להאריך את לוחות הזמנים שנקבעו כאמור בהחלטה זו לפינוי שדה דב אם יתגלעו מחלוקות או חסמים אשר יעכבו באופן מהותי את תכנון המקרקעין המתפנים ושיווקם. החלטות המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה בנושאים אלה יובאו, בהתאם לצורך, להחלטת ראש הממשלה, אשר יגישם לאישור הממשלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה (אישור החלטה של הממשלה שלא בישיבתה).
החלטות הנדרשות ליישום החלטת ממשלה זו הנוגעות לסמכויות מועצת מקרקעי ישראל יובאו לאישור מועצת מקרקעי ישראל. החלטות כאמור הנוגעות לסמכויות מועצת רשות שדות התעופה יובאו לאישור מועצת רשות שדות התעופה.

ט. לקבוע כי בהתאם למדיניות הממשלה ליצירת עתודות דיור תוך שימוש יעיל בקרקע, כפי שבאה לידי ביטוי גם בהחלטת ממשלה מס’ 2982 מיום 13.3.2011, יש חשיבות להקמת מתחם עירוני בשטח המתפנה של שדה דב בהיקף משמעותי של אלפי יחידות דיור. המנהלים הכללים של משרדי הממשלה ינחו את נציגי משרדיהם במוסדות התכנון בדבר מדיניותה העקרונית של הממשלה בנדון.

י. ככלל, המקורות הכלכליים למימון, לרבות קדם מימון הפעולות הישירות הנדרשות לפינוי שדה דב, ולתכנון, הקמה והתאמת התשתיות הנדרשות לקליטת פעילות תעופתית אזרחית באתרים חלופיים (עלויות הגירה) יהיה משווק הקרקע המתפנה, הכל כפי שייקבע בהסכם המפורט שייחתם כאמור בסעיף ה’ לעיל, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנהלי רשות מקרקעי ישראל ובכפוף לאמור בהחלטות הממשלה מס. 4224 מיום 5.2.2012 ומס. 3161 מיום 17.4.2011.
***
נספח – תיאורי תפקיד של אגפי המטה הכלכלי-חברתי

אגף ממשל וחברה
מוביל את פעילות משרד ראש הממשלה בתחומי ממשל, בכלל זה פיתוח מדיניות התכנון בעבודת משרדי הממשלה וקידום רפורמות מבניות בעבודת ובמבנה הממשלה; אמון על חיזוק הממשק שבין האזרח לבין הממשלה, לרבות הידברות הממשלה עם המגזר השלישי והמגזר העסקי; מוביל את פעילות משרד ראש הממשלה בתחומים חברתיים ובכלל זה במסגרת שירותי החינוך, העלייה והקליטה, הבריאות, הרווחה, התרבות והספורט. כמו כן יעסוק האגף בעניינים הנוגעים למשרד לאזרחים ותיקים ולרשות לקידום מעמד האישה.

אגף פנים, תכנון ופיתוח

מוביל את פעילות משרד ראש הממשלה בתחומי מדיניות פנים ובכלל זה שלטון מקומי, מדיניות תכנון, פיתוח והקצאת קרקעות, הגירה, חקלאות ופיתוח הכפר, איכות סביבה, ביטחון אישי והערכות לחירום, ושירותי דת. האגף מתמחה בגיבוש ובניהול תוכניות פיתוח ופרויקטים לאומיים ביצועיים, חוצי ממשלה ורב מערכתיים – בהתאם להחלטות הממשלה. במסגרת זו האגף מפתח ומנהל תוכנית פיתוח אזורי, התיישבותי ומגזרי. כמו כן, מוביל האגף את פעילות משרד ראש הממשלה בתחום התפוצות וההסברה.

אגף כלכלה ותשתיות

האגף נותן ייעוץ כלכלי למנכ"ל בנושאים המטופלים במטה הכלכלי חברתי, ומוביל את פעילות המטה הכלכלי חברתי בתחומי משק וכלכלה, בכלל זה מדיניות מאקרו ותקציב המדינה, מיסוי והכנסות המדינה, תחרותיות ושוק ההון, וכן נושאי שכר ונושאים חשכ"ליים. האגף מקדם ומלווה מטעם משרד ראש הממשלה את תחומי התחבורה, התשתיות, האנרגיה, משק המים, שוק הנד"לן (לרבות היבטים הנוגעים ליישום חוק התו"ב בנושאים אלה), התיירות, התעסוקה התעשייה ומסחר, התקשורת, וכן בהיבטים תקציביים הנוגעים למערכת הביטחון.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט


ידידים - סיוע בדרכים

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות