להלן עיקרי ההחלטות שהתקבלו היום בישיבת מועצת מקרקעי ישראל: התחדשות עירונית !

להלן עיקרי ההחלטות שהתקבלו היום בישיבת מועצת מקרקעי ישראל: התחדשות עירונית !

רפורמה בתחום ההתחדשות העירונית !

השר אטיאס: "מדובר במהפכה אמיתית ובתקווה חברתית חדשה לאזרחים המתגוררים בבתים ישנים ומוזנחים שאין ידם משגת לשלם על שיפור תנאי הדיור שלהם. קבענו שורה של תמריצים ליזמים שנועדו לעודד מחזור קרקע עירונית וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית, אשר יהפכו פרויקטים אלו לכלכליים ליזמים, למשתלמים יותר ולבעלי יכולת מימוש מהירה. מפרויקטים של פינוי בינוי לפרויקטים של בינוי פינוי. מדובר בבשורה חברתית ראשונה במעלה למיעוטי יכולת בשכונות חלשות המאפשרת רווחה חברתית לאוכלוסיה מבוגרת וחלשה, ובמקביל מכניס לאזורים מזדקנים אוכלוסייה צעירה. בנוסף הוא גורם להחייאת השכונה, לשדרוג פיזי שלה ולהעלאת ערך הנכסים באזור, וכן לניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור מתרוקנים".

בנצי ליברמן מנהל מינהל מקרקעי ישראל: "ההחלטה שהתקבלה היום הופכת את מיזם ההתחדשות העירונית למהלך כלכלי חברתי שכל הצדדים השותפים בו יוצאים נשכרים. הן האזרחים שיזכו לעבור מדירות ישנות לדירות חדשות הבנויות על פי התקן החדשני והמשופר והן היזמים שיזכו לפרויקט כלכלי ומשתלם יותר".

מהפיכה בתחום פינוי בינוי:

מועצת מקרקעי ישראל אישרה תכנית מהפכנית שנהגתה במשרד הבינוי והשיכון ומטרתה להוציא לפועל פרויקטים של פינוי-בינוי, שנחשבו עד היום כבלתי כלכליים, ואגב כך להגדיל באלפי יחידות דיור את היצע הדירות באזורי הביקוש במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית.
לאחר עבודת מטה מעמיקה וארוכה של משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל.,נמצא פתרון שיאפשר לממש פרויקטים שאין בהם כדאיות כלכלית. במקרים אלה, ניתן יהיה לכלול מגרש פנוי, שהינו בבעלות המדינה, בתוך תחום התכנית או בצמוד אליה, לצורך השלמת הכדאיות הכלכלית.

על פי התכנית החדשה, המדינה תאפשר לבצע תהליך של בינוי-פינוי (במקום פינוי-בינוי). כלומר, ראשית תתבצע בהדרגה בנייה של הדירות החדשות על שטחים פנויים סמוכים שהמדינה תקצה לטובת הפרויקט והעברת הדיירים המפונים ישירות אל הבניין החדש, ללא צורך במעבר לשכירות לתקופה של שנתיים-שלוש. רק לאחר מכן יתבצעו הפינוי וההריסה של המבנים הישנים – מה שמאפשר בטחון לדיירים עד לסיום בניית דירותיהם החדשות.

ההחלטה מגדילה את זכויות הבניה למגורים במתחמים העוברים התחדשות עירונית ללפחות פי 2.5 מהבנוי בפועל. בפרויקטים שיעמדו בקריטריונים, יוותר המינהל על תשלום דמי היתר במטרה להביא לניצול מיטבי של קרקע העוברת התחדשות עירונית. הפטורים מתשלום דמי היתר למינהל יחולו גם על בנייה על פי תמ"א 38 (בנייה לחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה), חניונים תת קרקעיים, שטחים ציבוריים בשטח תכנית ובנייה רוויה בה יעודים משולבים גם למסחר ולתעסוקה.

כמו כן קבעה המועצה עוד מספר הטבות והקלות ליזמים במטרה לעודד פרויקטים של התחדשות עירונית: המינהל יקצה מגרשי השלמה ששטחם עד 4 דונם ליזמים בהליך של מכרז או פטור ממכרז במטרה לשפר את כלכליותה של קרקע המיועדת להתחדשות עירונית. מגרשי השלמה אלו לא יהיו בהכרח צמודים גיאוגרפית למתחם ההתחדשות עצמו. המועצה אף אישרה החלפת מגרשים בין המינהל ליזם/החוכרים במטרה שיקבלו מגרש פנוי וישיבו למינהל מגרש חלופי לאחר סיום המיזם. הקצאת מגרשי ההשלמה והחלפת המגרשים נועדה להתניע מיזמים בדרך של פינוי בינוי. בין היתר יאפשר הדבר בנייה חדשה במגרשים פנויים ביעוד מסחרי או ציבורי, מעבר של דיירי הבניינים הישנים ישירות לבניינים החדשים ללא צורך במעבר לשכירות לתקופה של שנתיים שלוש. לאחר אכלוס הדיירים, ייהרס הבניין הישן והמגרש הפנוי יהווה בסיס להמשך המיזם או שינויו ליעוד ציבורי.

הסכם לקידום תכנון פיתוח ושיווק קרקעות- מחנות צה"ל

מועצת מקרקעי ישראל אישרה היום את מסמך ההבנות שגיבשו מינהל מקרקעי ישראל, משרד הביטחון והאוצר בנושא ניהול התכנון, הפיתוח והשיווק של קרקעות באזורי ביקוש במרכז הארץ, עליהן ממוקמים היום מחנות צה"ל והעתקתם לנגב, תוך שימוש בתמורות שתתקבלנה משיווק הקרקעות המתפנות, למימון העתקת מחנות צה"ל. במסגרת ההחלטה נקבע כי תכנון כ-35 אלף יחידות הדיור החדשות שייבנו במרכז הארץ במקום המחנות שיפונו יקצה נתח משמעותי מהדירות לטובת דירות קטנות ודיור להשכרה.

השר אריאל אטיאס בירך על החלטת המועצה ואמר כי "יוזמת העתקת בסיסי צה"ל לנגב היא בשורה לאזרחי ישראל ולתושבי הנגב בפרט. מדובר בקידום של כ-35 אלף דירות חדשות באזורי הביקוש, מה שללא ספק יהווה תרומה נוספת ומשמעותית להמשך ירידת מחירי הדיור. הגדלת היצע הקרקעות באזורי הביקוש בדגש על דירות קטנות ודיור להשכרה זו בשורה חשובה לטובת הזוגות הצעירים ומסר ליזמים שמלאי הקרקעות באזורי הביקוש יוסיף ויגדל ויתרום למגמה של ירידת המחירים".

בנצי ליברמן מנהל מינהל מקרקעי ישראל: ההסכם ישפיע באורח ניכר על מחיר הדיור במרכז הארץ ויהווה את מנוע הצמיחה המרכזי של הנגב בשנים הקרובות
מדובר בקביעת מתווה חדש ותקדימי, הקובע מדיניות אותה ניתן יהיה ליישם גם בנוגע לפינוי עתידי של מחנות צבא נוספים והוא מתבסס על העקרונות המפורטים בהחלטה.

מינהל מקרקעי ישראל יעביר למשרד הביטחון קדם מימון בסכום שינוע בין 1.6 מיליארד ל-1.9 מיליארד ₪ כנגד השבת הקרקעות והעתקת מחנות צה"ל. הסכומים שישולמו למשרד הביטחון יתחלקו בהתאם לזכויות במקרקעין וייגזרו מהתקבולים שיתקבלו בפועל בגין שיווק הקרקעות ובניכוי חלף היטל ההשבחה ועלויות הבינוי החלופי וטיהור הקרקע.
למינהל מקרקעי ישראל הזכות לקחת על עצמה את קידום תכנון הקרקעות בכל עת.

הנחות בקרקע לחיילי מילואים

בשורה לחיילי מילואים: הזכאות לקבלת הנחה ברכישת קרקע במכרז מהמינהל תורחב עד ל-6 שנים מיום שחרורו של חייל המילואים מהשירות הפעיל
מועצת מקרקעי ישראל אישרה היום את הצעת של מינהל מקרקעי ישראל לתת הקלות נוספות לחיילי מילואים שעמדו במכסת ימי המילואים ואשר זכאים לקבל הנחות בקרקע בגין שירותם: באופן חישוב ימי המילואים, בקבלת אישור הצבא על ביצועם, בהקמת ועדת חריגים ובמתן הנחות גם לחיילים הזוכים במכרזי עמותות.

להלן הפירוט של השינויים שהתקבלו במועצה:

המצב הקיים המועצה אישרה היום

זכאים לקבל הנחה עד 50 אלף שח חיילי מילואים פעילים- ששירתו 10 ימי מילואים בשנה קלנדארית במשך 6 שנים שקדמו לשנה בה מתבקשת ההנחה או 80 ימי מילואים ב-6 השנים האחרונות בהתאם למודל שנתי זכאים לקבל הנחה עד 50 אלף שח חיילים ששרתו 20 ימי מילואים בשני מחזורים תלת שנתיים ובסה"כ 40 ימי מילואים. כמו כן עם עמידתו של חייל המילואים בתנאי ההחלטה, ניתן יהיה לממש את ההטבה הנזכרת, בכל שלב, עד 6 שנים מיום שחרורו משירות מילואים בצה"ל.
ימי המילואים שעשה החייל נספרים במינהל החייל יביא אישור מצה"ל על עמידה במכסת ימי המילואים המינימאלית בשני המחזורים התלת שנתיים האחרונים
חייל שאינו עומד במכסת הימים הנזכרת לעיל אינו זכאי להנחה הקמת ועדת חריגים שתדון במקרים גבוליים בהם חסר לחייל המילואים עד 3 ימים לצורך עמידה בתנאים.

חיילי המילואים זכאים לקבל הנחה במכרזים למגרשים צמודי קרקע אליהם הם ניגשים באופן עצמאי חיילי המילואים יהיו זכאים לקבל הנחה במכרזים למגרשים צמודי קרקע אליהם ייגשו גם באמצעות עמותות

פדיון קרקע חקלאית לצרכי תעסוקה

בנצי ליברמן מנהל מינהל מקרקעי ישראל: "פדיון מיידי של קרקע חקלאית שיעודה שונה למגורים או לתעסוקה הוא צו השעה על רקע המחסור בקרקעות זמינות למטרות אלו ועל כן יש חשיבות לתת תמריצים לאותם חקלאים המחזיקים בחוזה מול המינהל כדי שישחררו את הקרקע לטובת צורכי המשק".
המועצה אישרה הרחבה של החלטה העוסקת בפדיון קרקע חקלאית שיעודה שונה ממגורים בלבד גם למטרות תעסוקה, תוך מתן תמריצים ופיצויים למחזיקים בה בחוזה מול המינהל. ההחלטה המקורית הביאה לפדיון קרקע באזור המרכז שאפשר שיווק כ-2,500 יח"ד.
המטרה להביא לפדיון מהיר של קרקע חקלאית למטרת תעסוקה עקב המחסור שנוצר בקרקע זמינה לשיווק .
התמריץ יינתן בדרך של תשלום פיצוי נוסף בשיעור של 50% מסכום הפיצוי הנהוג על פי החלטת המועצה, בהתאם לסוג הגידול.

הסכם עקרונות שיקוע הקו הירוק בציר אבן גבירול-

המועצה אישרה היום את ההסכם שנחתם בין המינהל לעיריית ת"א , משרד האוצר ומשרד התחבורה לשיקוע הקו הירוק בציר אבן גבירול בת"א

בנצי ליברמן, מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל: "שיתוף הפעולה המוצלח עם עיריית תל אביב-יפו ומשרד האוצר הניב קידומן של 2,227 יחידות דיור חדשות בתל אביב, אותן הוביל מינהל מקרקעי ישראל בשיתוף עם העירייה. מהלך זה היוצר שינוי בהיצע השוק בעיר יכול להקרין גם על כלל השוק הארצי

ההסכם קובע כי מדינת ישראל ועיריית תל-אביב יפו מסכימות לקדם את שיקוע קו הרכבת הקלה, הקו הירוק, בתת הקרקע ברחוב אבן גבירול בקטע שבין רח’ קרליבך ובין רח’ שמעון התרסי וזאת בנוסף לשיקוע הקו הירוק בחלק התת קרקעי המתוכנן מרח’ לוינסקי ועד לרח’ קרליבך. אורכו של מקטע זה הנו כ- 2.6 ק"מ.
חלקה של המדינה בפרויקט ימומן באמצעות קידום תכניות בניין עיר לצורך שיווק יח"ד במקרקעין אשר בניהול מינהל מקרקעי ישראל, בהתאם לפרוגראמות מוסכמות ומפורטות. סך יחידות הדיור אשר יקודמו במסגרת תכניות אלה הנו כ- 2,227 יח"ד בלב הביקוש בארבע תכניות.

מתחם 2000 - היקף בניה שלא יפחת מ- 720,000 מ"ר עיקרי, בתמהיל שלא יפחת מ 135,000 מ"ר עיקרי מגורים בהיקף משוער של 1,280 יח"ד למגורים.
כנרית - היקף בניה שלא יפחת מ 58,800 מ"ר עיקרי מהם תמהיל של 287 יח"ד למגורים.
קרן הקריה - היקף בניה שלא יפחת מ 231,000 מ"ר עיקרי מהם תמהיל של 540 יח"ד למגורים.

מתחם דובנוב - היקף בניה שלא יפחת מ 23,500 מ"ר עיקרי (כ-700% בנייה) מהם שטח המגורים יהווה 50% משטח עיקרי. שטחים אלה כוללים כ 120 יח"ד חדשות

המדינה תעביר מימון ביניים עד לקבלת ההכנסות משווק המקרקעין .

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

תגובות אחרונות