הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 09 בדצמבר 2012

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 09 בדצמבר 2012

א. דברי רה"מ בפתח ישיבת הממשלה.
ב. דיווח רה"מ על הפגישות עם מנהיגי צ’כיה וגרמניה.
ג. סקירה על המצב וההתרחשויות במזה"ת.
ד. המשך הפנייה להתנדבות בשירות האזרחי.
ה. אימוץ המלצות הוועדה הבין משרדית למינוף המו"פ החקלאי בישראל.

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אני רוצה לברך את כולכם ואת כל עם ישראל – חג חנוכה שמח. חג חנוכה הוא אחד מהחגים החשובים שלנו, הוא מראה את היכולת העצומה שטמונה בתוך עמנו לעמוד מול כוחות גדולים ולגבור עליהם, מתוך כוח האמונה בצדקת דרכנו והנכונות להגן על עצמנו.

כמובן שההגנה על עצמנו חייבת הגנה גם מול הסופגניות שמולנו. אני מציע להחיל עליהן או לשקול להחיל עליהן את הדין שאין לנו רשות להשתמש בהן אלא לראותן בלבד או שיצטרכו לדלל את הקלוריות או להקטין את גודל המכה. בכל מקרה, חג שמח לכולכם."

עוד אמר ראש הממשלה:

"ביממה האחרונה נחשפנו שוב לפרצוף האמיתי של אויבנו, אין להם שום כוונה להתפשר איתנו, הם רוצים להחריב את המדינה, הם כמובן יכשלו בזה כפי שנכשלו בזה יותר מ-60 שנה, וגם בתולדות עמנו. אנחנו – עם ישראל, גובר על הצוררים הללו.
המעניין הוא שדווקא אבו-מאזן לא גינה את המילים על החרבת ישראל, כפי שקודם לכן לא גינה את הטילים שנורו לעבר ישראל, ולצערי, הוא חותר לאחדות עם אותו חמא"ס שנתמך על ידי איראן.

אנחנו ממשלה נטולת אשליות, אנחנו רוצים שלום אמת עם שכננו, אבל אנחנו לא עוצמים את עיננו ולא טומנים את ראשנו בחול – אנחנו איננו מוכנים לחזור על אותה טעות של נסיגה חד-צדדית ונסיגות שהביאו למעשה את החמא"ס לשליטה בעזה.
אני תמיד עומד ומשתהה מול האשליות של האחרים שמוכנים להמשיך בתהליך הזה ולקרוא לו – "שלום". אתה מוסר עוד שטח, ובמקרה הזה את שטחי יהודה ושומרון ששולטים על ערי ישראל, לידי אותם אנשים, והתוצאה כמובן תהיה עזה בפאתי תל-אביב, חדרה וכפר סבא.

על כן, אנחנו חייבים ומסוגלים לעמוד נגד זה, ואנחנו גם עומדים נגד הלחץ הבינלאומי שאלמלא כן, לא היינו מגיעים למקום הזה, וזה מה שדרוש היום ממנהיגות בישראל – להיות נטולת אשליות, לעמוד על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל ולהדוף את הלחצים להביא את עזה לכל בית בישראל. את זה אנחנו עושים ונמשיך לעשות."

ב. ראש הממשלה דיווח על הפגישות עם מנהיגי צ’כיה וגרמניה שהתקיימו בשבוע שעבר. הביקור בגרמניה התקיים במסגרת מפגש של שרים משתי הממשלות אשר במסגרתו קודמו נושאים משותפים לשתי המדינות.
ראש הממשלה הבהיר כי המפגשים התקיימו באווירה חיובית ואוהדת.

ג. הממשלה שמעה היום סקירה על המצב וההתרחשויות במזרח התיכון מפי מר יעקב עמידרור, ראש המטה לביטחון לאומי.
בתחילת הסקירה התייחס ראש המל"ל לתמורות שעוברת המערכת הבינלאומית והשפעתה על ההתרחשויות במזרח התיכון.
בהתייחסותו המפורטת למזרח התיכון סקר ראש המל"ל את האירועים והמצב במצרים, איראן, סוריה, לבנון, ירדן, טורקיה, ערב הסעודית ומדינות המפרץ וכן בזירה הפלסטינית.

ד. הממשלה דנה היום בעניין המשך הפנייה להתנדבות בשירות האזרחי והחליטה כדלקמן:

1. בהמשך להחלטות הממשלה מספר 2295 מיום 19.08.2007, מספר 2001 מיום 15.7.2010 ומספר 2698 מיום 9.1.2011 בנושא הקמת מנהלת השירות האזרחי לאומי וקידום השירות האזרחי במגזר החרדי, מתוך הכרה בחשיבות שבה רואה הממשלה את השירות האזרחי כאמצעי שיוכל לסייע בקידום הנשיאה בשוויון בנטל, ובמטרה לשמר את מערכת השירות האזרחי, בין היתר באמצעות שימור רצף של קליטת מתנדבים לשירות האזרחי תוך שימור מערכת יחסי האמון שנוצרה בין מינהלת השירות האזרחי-לאומי לציבור החרדי ובשים לב לנסיבות הייחודיות שנוצרו כתוצאה מפקיעת חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב- 2002 (להלן – חוק דחיית שירות), וכניסה מיד לאחר מכן לתקופת בחירות בלא הסדר חקיקה ראשית לטיפול בנושא, להטיל על שר המדע והטכנולוגיה להמשיך ולהפעיל את מערך השירות האזרחי במתכונת מצומצמת ומופחתת, קרובה ככל הניתן למתכונת בה הופעל השירות האזרחי מכוח חוק דחיית שירות.

2. להטיל על שר הביטחון לדחות בצו את שירותם של תלמידי ישיבות בני 26 לפחות, או בני 22 שהם אבות לילד אחד לפחות, אשר הגישו בקשה להתנדב לשירות אזרחי ובקשתם אושרה על ידי הפוקד, וכן של תלמידי ישיבות בני 22 לפחות אשר הגישו בקשה להתנדב למסלול הלאומי- ביטחוני של השירות האזרחי כפי שהוגדר בהחלטת ממשלה מס’ 2698 מיום 9.1.2011, ובקשתם אושרה על ידי הפוקד. דחיית השירות שתינתן למתנדבי השירות האזרחי, לפי בקשתם, תותנה בתנאים ובהם יכללו, בין היתר, עקרונות הפעלת השירות האזרחי, כפי שנקבעו בתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי), תשס"ז-2007.

3. שירות לפי החלטה זו ייקרא "שירות אזרחי משמר" והוא יופעל על ידי מנהלת השירות האזרחי-לאומי לפי העקרונות להפעלת השירות האזרחי כפי שנקבעו בסעיף 6 לחוק דחיית שירות והתקנות שהותקנו לפיו, בשינויים המחויבים ובכפוף לקבוע בהחלטה זו; ואולם הפעלתו של השירות האזרחי המשמר תיעשה במתכונת מצומצמת ומופחתת, כמפורט להלן.

4. מנהלת השירות האזרחי-לאומי תציג בפני המועמדים להתנדבות בשירות אזרחי משמר את היקף ההטבות שלהם הם זכאים כמתנדבי השירות האזרחי המשמר מכוח החלטת ממשלה זו, ותקבל את הצהרתו הכתובה של מתנדב לשירות אזרחי משמר כי הוא מודע אליהן.

5. מי שהתנדב לשירות האזרחי המשמר כאמור בסעיף 2 לעיל והשלים את תקופת שירותו, יופטר משירות צבאי, ויקבל מענק חד פעמי השווה בסכומו למענק השחרור לו זכאי חייל משוחרר לפי סעיף 9(א)(3) או סעיף 9(א)(4) לחוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד-1994, לפי העניין. מענק כאמור יעודכן בהתאם למנגנון עדכון הסכומים שלפי החוק האמור.

6. מי שמתנדב במסגרת השירות האזרחי המשמר יקבל דמי כלכלה בסכומים ובמועדים שנקבעו לפי חוק דחיית שירות. דמי הכלכלה יעודכנו בהתאם למנגנון העדכון הקבוע שם.

7. תשלום המענק ודמי הכלכלה האמורים יבוצע מתוך התקנה התקציבית הקיימת לעניין שירות אזרחי מכוח חוק דחיית שירות.

8. להטיל על שר הפנים לתקן את תקנה 14ד’ לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג-1993 כך שהמתנדבים לשירות האזרחי המשמר לפי החלטה זו יהיו זכאים להנחות מארנונה כללית שקיבלו מתנדבי השירות האזרחי לפי תקנה 14ה’ לתקנות הנ"ל ערב פקיעתו של חוק דחיית שירות.

9. להטיל על ראש מינהלת השירות האזרחי-לאומי לבחון האפשרות להעניק למשרתים בשירות אזרחי משמר, הטבות נוספות שקבועות בהוראות מנהל, לרבות במבחני תמיכה ואינן מעוגנות בחקיקה, מתוך ההטבות הניתנות למשרתים בשירות האזרחי לפי חוק דחיית שירות, ולקדם הענקתן למשרתים בשירות אזרחי משמר, ככל שהדבר אפשרי.

10. מספר המתנדבים שיופנו לשירות האזרחי המשמר לפי החלטה זו לא יעלה בכל רגע נתון על מספר המשרתים שסיימו את שירותם בשירות האזרחי מאז יום י"ג באב התשע"ב
(1 באוגוסט 2012) בו פקע תוקפו של חוק דחיית שירות, וזאת לפי הסדרים שיקבעו לעניין זה בין משרד הביטחון למנהלת השירות האזרחי.

11. תוקפה של החלטה זו עד ליום כ"ה באלול התשע"ג (31 באוגוסט 2013) או עד להסדרה של הסוגיה בחוק ראשי על-ידי הכנסת, לפי המוקדם.

12. הממשלה רושמת לפניה את עמדת ראש מנהלת השירות האזרחי-לאומי בדבר החשיבות והדחיפות שבקידום חקיקה שתכליתה להשוות את הזכויות של מי שמבצעים שירות אזרחי משמר מכוח החלטת ממשלה זו לזכויותיהם של מי ששירתו בשירות אזרחי לפי חוק דחיית שירות, וזאת במסגרת תיקון חקיקה ראשי להסדרת הסוגיה.

13. ככל שבמסגרת חקיקה יוענקו בעתיד הטבות למשרתים בשירות אזרחי משמר, יבואו הטבות אלה במקום ההטבות הניתנות לפי החלטת ממשלה זו, ומתנדב לא יהיה זכאי לכפל ההטבות.

ה. הממשלה דנה גם באימוץ המלצות הוועדה הבין משרדית למינוף המו"פ החקלאי בישראל והחליטה בהמשך למינוי הוועדה הבין משרדית לבחינת מינוף המו"פ החקלאי בישראל ע"י שרת החקלאות ופיתוח הכפר בינואר 2011, כדלקמן:

1. לאמץ את המלצות הוועדה הבין משרדית למינוף המו"פ החקלאי לשדרוג תשתיות המחקר והפיתוח של טכנולוגיה חקלאית בישראל, והתאמתם להתמודדות עם אתגרי הקיימות העולמיים. בכלל המלצות אלו, תכנית פעולה לחיזוק המו"פ החקלאי לטובת תושבי ישראל, ולהגדלת התשואה הכלכלית והמדינית מהיכולות הייחודיות של ישראל בפיתוח ידע וטכנולוגיות חקלאיות לטובת תושבי העולם. התכנית מתבססת על ביסוס תשתיות המו"פ החקלאי הקיימות והרחבת מעורבות היזמות הפרטית במימוש הידע הנצבר בתשתיות המחקר הציבוריות, וכוללת:

א. הקמת מוקדי ידע ומצוינות בתחום הטכנולוגיה החקלאית בישראל אשר ייבחרו בהליך תחרותי. המרכזים יכללו תשתיות מתקדמות ויעסקו בתחומים הרלוונטיים לאתגרי המזון הגלובליים. המרכזים יאפשרו מיקוד וקידום המחקר החקלאי הישראלי בתחומים נבחרים, כמו גם יצירת נקודת ממשק למגמות הגלובליות.

ב. חיזוק מינהל המחקר החקלאי, ייצוב תשתיותיו הפיזיות והאנושיות, וצמצום החסמים הארגוניים הקיימים בו.

ג. חיזוק מרכזי מו"פ אזוריים ותמרוצם להשתלב בפעילות ניסוי והדגמה של חברות טכנולוגיה חקלאית, לצד תפקידם בהטמעת טכנולוגיות בקרב החקלאות האזורית.

ד. עידוד יזמות טכנולוגית במגזר הפרטי באמצעות קרן תמיכה ייעודית למו"פ עסקי בהתאם להסכמות שתושגנה בין המדען הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר.

ה. שיתוף פעולה בינלאומי בתחום הטכנולוגיות החקלאיות, פרויקטי הדגמה והדרכה במדינות מתפתחות באמצעות מערך סיוע החוץ הישראלי, ארגון כנסים בינלאומיים ופעילות שיווק ומיתוג ע"י הגורמים והתכניות האמונים על כך לרבות כלי הסיוע הרלבנטיים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, במטרה לאפשר את מינוף היכולות והמשאבים המקומיים.

2. להקים ועדת היגוי לקידום התוכנית (להלן : ועדת היגוי) בראשות מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ובהשתתפות ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה או נציג מטעמו, מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה או נציג מטעמו, המדען הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה או נציג מטעמו, המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר או נציג מטעמו, הממונה על התקציבים במשרד האוצר או נציג מטעמו, החשבת הכללית או נציג מטעמה, וסמנכ"ל מש"ב במשרד החוץ. בין השאר, הוועדה תקבע יעדי משנה לתכנית ככל שידרשו, ותציג לקבינט הכלכלי-חברתי אחת לשנה את התקדמות התכנית בהשגת יעדיה. ועדת ההיגוי תעקוב אחר מימוש התכנית ותאשר שינויים בתוכנית ככל שיידרשו. הצלחת התוכנית תיבחן באמצעות מחקר ומעקב בהנחיית ועדת ההיגוי.

אין בהחלטה זו כדי לפגוע ו/או לשנות מסמכויות היחידות הממשלתיות השונות השותפות לתכנית , לרבות אך לא רק לעניין תוכניות המופעלות על ידן ערב קבלת החלטה זו.

3. יישום התכנית, לרבות המסגרת התקציבית שלה וצרכי כוח האדם ליישום התכנית, יעלו לדיון במסגרת דיוני תקציב 2013 וקביעת סדרי העדיפויות הממשלתיים.

4. הממשלה רושמת לפניה כי:

א. בהתאם להמלצות הוועדה, ימנה נציב שירות המדינה צוות מקצועי הפועל להסרת חסמים ביכולת מינהל המחקר להעסיק כ"א אדם המתאים לצרכיו. נציב שירות המדינה או מי מטעמו יעדכן את ועדת ההיגוי בתוך שישה חודשים מיום קבלת החלטה זו על התקדמות הפעולות שבאחריותו ע"פ סעיף זה.

ב. בהתאם להמלצות הוועדה, מינתה החשבת הכללית במשרד האוצר צוות מקצועי לבחינה והסדרת היקף התמורות של המדינה מנכסי המחקר והפיתוח שלה, ואת תהליך האישורים הנדרשים למסחור ידע זה ע"י מינהל המחקר החקלאי. החשבת הכללית או מי מטעמה תעדכן את ועדת ההיגוי בתוך שישה חודשים מיום קבלת החלטה זו על התקדמות הפעולות שבאחריותה ע"פ סעיף זה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-W

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות