מחקר של עמותת איתן – בניגוד למה שפורסם: נתוני פשיעת המסתננים גבוהים מיחסם באוכלוסייה

מחקר של עמותת איתן – בניגוד למה שפורסם: נתוני פשיעת המסתננים גבוהים מיחסם באוכלוסייה

גוף המחקר של ‘איתן’ – העמותה למדיניות הגירה לישראל מעביר ביקורת על מחקרי הכנסת בנושא פשיעת המסתננים. מחקר שעשה בנושא המסתננים מראה כי בניגוד למה שפורסם מסתבר כי נתוני פשיעת המסתננים גבוהים מיחסם באוכלוסייה.

המידע המלא בדוח המצורף.

נתוני פשיעת מסתננים בישראל: 

השוואה בין מחקרי הכנסת לבין נתוני המשטרה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בדו״ח מחקר של הכנסת משנת [1]2010 נכתב:

נתוני הפשיעה של זרים מאפריקה,הכוללים גם את נתוני הפשיעה של אוכלוסיית המסתננים ומבקשי המקלט מיבשת זו, מראים ששכיחות העבריינות באוכלוסייה זו נמוכה משכיחותה בקרב האוכלוסייה הכללית באופן ניכר.

בשנים 2010-2011 מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם שני מחקרים, העוסקים בנושא פשיעה של מסתננים ומבקשי מקלט וכנגד מסתננים ומבקשי מקלט ([2]11/10/2010 ו- [3]5/5/2011). המחקרים הראו, כי נתוני הפשיעה של אוכלוסייה זו נמוכים ביחס לנתוני הפשיעה הכללית במדינה. הצהרות אלו קיבלו חשיפה תקשורתית נרחבת במיוחד ולכן השפעתם רבה.[4]

במחקר הראשון משנת 2010 בוצעה השוואה בין מספר התיקים שנפתחו לאוכלוסיית המסתננים ומבקשי המקלט למספר התיקים שנפתחו לכלל האוכלוסייה בערים תל אביב, אילת, ערד ואשדוד (ערים בהן מספר המסתננים ומבקש/י המקלט גבוה יחסית). כבר בתחילת המחקר, מצויין כי אחד מהמאפיינים הייחודיים לפשיעת הזרים היא אחוזי דיווח נמוכים, בעיקר בפשיעה הפנים-מגזרית. בניגוד לכך, ידוע שאחוזי הדיווח על פשיעה בקרב אזרחי ישראל גבוהים יותר. מכאן השוואה שנערכה בין מספר התיקים שנפתחו למסתננים ומבקשי המקלט לבין האוכלוסייה הכללית מלכתחילה אינה מדוייקת, והמסקנות המעידות שאחוזי הפשיעה בקרב אוכלוסייה זו נמוכים בהשוואה ליחסם באוכלוסייה הכללית אינן משקפות נכוחה את תמונת המצב.

כשל מתודולוגי נוסף הקיים בהשוואה בין מספר התיקים שנפתחו למסתננים לבין כלל האוכלוסייה, הינו העובדה שעבירות רבות הנוגעות לאוכלוסייה הישראלית כלל אינן רלוונטיות לאוכלוסייה הזרה, לדוגמא, עבירות צווארון לבן, עבירות ניירות ערך, עבירות מס וכדומה. כך יוצא שהמחקר עורך השוואות בין עבירות מס לעבירות אלימות, במקום לבחון את מספר עבירות של מסתננים לבין ישראלים באותו סוג העבריינות. לכן השוואה זו מעוותת את תמונת המצב, ולמעשה, חסרת משמעות.

במחקר השני משנת [5]2011 מופיע לראשונה פירוט רחב יותר של סוגי התיקים העיקריים שנפתחים למסתננים ומבקשי מקלט בשנת 2010. מסיבה כלשהי, במקרה זה יש רק מספרים מוחלטים ולא נערכת השוואה לכלל האוכלוסייה. בנוסף, מחבר המחקר כותב:

״עם השנים חלה עלייה במספר העבירות של מסתננים מבקשי מקלט, בעיקר עבירות אלימות, עבירות כנגד גוף, עבירות סדר ציבורי ועבירות מין(אם כי כאמור, למרות העלייה, השיעור נמוך משיעור הפשיעה בעבירות אלו באוכלוסייה הכללית)״. [6] (ההדגשה שלנו)

קביעה זו אינה נכונה עובדתית ומטעה את הקוראים. השוואה של שתי עבירות אלימות, רצח ומין, בקרב אוכלוסיית המסתננים לזו של האוכלוסייה הכללית מעלה תמונה שונה בתכלית ואף דרמטית.

מנתוני המשטרה[7] עולה, כי בשנת 2010 מספר עבירות הרצח של מסתננים עומד על שישה. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כלל מספר מקרי הרצח באותה שנה עומד על [8]158. מכאן, שאחוז תיקי הרצח של המסתננים הוא 3.8% מכלל תיקי הרצח. עוד עולה מנתוני המשטרה, כי מספר עבירות המין של המסתננים בשנת 2010 הוא 62, בעוד שמספר התיקים שנפתחו לכלל האוכלוסייה בעבירות אלו על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוא [9].4,022 מכאן שבעבירות מין, אחוז התיקים של המסתננים מכלל התיקים של האוכלוסייה הוא 1.5%.

אוכלוסיית המסתננים בסוף שנת 2010 על פי נתוני משרד הפנים עמדה על 33,273 איש[10]. אוכלוסיית המדינה כולל המסתננים בסוף אותה שנה על פי נתוני הלמ״ס עמדה על 7,728,373й. מכאן שאחוז המסתננים מכלל האוכלוסייה הוא 0.43% בלבד.

נמצא, ששיעור מקרי הרצח של מסתננים ביחס לכלל האוכלוסייה גדול ב- 883% משיעורם היחסי באוכלוסייה. בנוגע לעבירות מין, שיעור התיקים של המסתננים ביחס לכלל התיקים גדול ב- 350% משיעורם היחסי באוכלוסייה. אם כן, מדובר בפשיעה גבוהה בקרב מסתננים ומבקשי מקלט באופן חריג מזו של כלל האוכלוסייה, בניגוד חריף למוצג במחקרים של מרכז המידע.

כפי שהראנו, בניגוד מוחלט לכתוב במחקרי מרכז המידע והמחקר של הכנסת, ניתן לראות בברור ששיעור הפשיעה בקרב המסתננים ומבקשי המקלט ביחס לחלקם באוכלוסייה בעבירות אלימות, גדול במאות אחוזים מזה של כלל האוכלוסייה. עם זאת, ראוי לציין, שבויכוח הקלאסי על שיעורי הפשיעה בקרב אוכלוסייה זו, שני הצדדים חוטאים באותו החטא. גם אלה המנסים לטעון, שכל המסתננים עבריינים מולדים וגם אלה המנסים לטעון שמדובר באוכלוסייה תמימה שפושעת פחות מאוכלוסייה רגילה, מעוותים את המציאות.

אמנם הראנו שרמת הפשיעה בקרב אוכלוסייה זו בעבירות אלימות גבוהה הרבה יותר מזו של כלל האוכלוסייה, אך לו היינו מכניסים פרמטרים אחרים נוסף על מוצאם, כגון גיל, מין ומצב סוציו-אקונומי (רוב המסתננים הם גברים, צעירים מתחת לקו העוני), אנו מאמינים שהיינו מקבלים נתונים שונים ומאוזנים יותר (אם כי יש לקחת בחשבון, שבמקרה של אוכלוסיית המסתננים מדובר באוכלוסייה שעברה טראומה, המגיעה במקור ממדינות עם תרבות שונה ובהן רמת אלימות גבוהה מזו שבישראל).

חשוב להבין שהבעיה העיקרית איננה אוכלוסיית המסתננים, אלא ממשלת ישראל, שאיפשרה כניסה לא חוקית של אוכלוסייה צעירה גדולה, הנעדרת פילוח דמוגרפי נורמטיבי, אשר מורכבת ברובה מגברים עניים ללא משפחות לתוך שכונות מצוקה, ללא מדיניות הגירה מתאימה. מדובר בפצצת זמן חברתית וביטחונית חמורה ביותר. אנו קוראים למדינת ישראל לאמץ בדחיפות מדיניות הגירה שתשמר את זהותה כמדינה יהודית ודמוקרטית תוך שמירה על זכויות אדם בסיסיות של מהגרים לא חוקיים.


[1] גלעד נתן, 11/10/2010. ״נתונים על פשיעה של מסתננים ומבקשי מסלט וכנגד מסתננים ומבקשי מסלט״. הכנסת, מרכז המחסר

והמידע. עמי 9.

[2]

2    שם.

[3] גלעד נתן, 25/5/2011. ״פשיעה של מסתננים ומבקשי מקלט וכנגד מסתננים ומבקשי מקלט״. הכנסת, מרכז המחקר והמידע.

[4]

4   הדוגמאות רבות, ואנחנו הבאנו רק כמה מהן:

אלי סניור, 10/6/2012. ״חשד: אריתראי תקף מינית בת 13 בתל-אביב״. .YNET

אלינור פוקס, 2/5/2012. ״פעילים חברתיים נגד כתבת גל״צ:׳מוזמנת בשקרים ומטפטפת אותם הלאה״. MAKO. אורן פרסיקו, 22/5/2012. ״הבסיס העובדתי״. העין השביעית.

[5]  שם, גלעד נתן, 2011.

[6] גלעד נתן, 2011, שם, עמי 5.

[7]  הנתונים הובאו בישיבת הוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים בכנסת, מתאריך 23/5/2011. ניתן למצוא את הנתוניםבפרוטוקול 49 של וועדה זו באתר:

http://www.knesset.gov.il/protocols/heb/protocol search.aspx

[8] סטטיסטיקה פלילית- תיקים שנפתחו במשטרה, לפי סוג עברה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

[9]

שם.

[10]  דו״ח רשות ההגירה האוכלוסין וההגירה.

11  האוכלוסייה בישראל בסוף 2010 עמדה על 7,695,100 איש, לפי הירחון הסטטיסטי לישראל- אוכלוסייה, לוח ב/1. הלשכההמרכזית לסטטיסטיקה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (11 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)
הוסף תגובה

תגובות (1)

  1. חנה 17/12/2012 להגיב
    א. תרבות שונה - כן. אך לגבי רמת האלימות באריתראה - אין שום נתון המוכיח כי רמת האלימות באריתראה גבוהה מזו שבישראל. קראתי אזהרות מסע עדכניות שפרסמו מדינות שונות, קראתי בלוגים עדכניים של תיירים ושל מבקרים גם משנת 2008 ו 2006 שפרסמו רשמים בעיתונים כמו "ניו יורק טיימס" וה"טלגרף", רובם מדברים על כך שאסמרה עיר הבירה - היא אחת הערים הבטוחות בעולם ולבטח באפריקה. אריתראה היא בין 10 המדינות העניות בעולם וישנה עליה בפשיעת רחוב המופנית בעיקר כלפי זרים מארה"ב וממדינות מערביות אחרות, אך מקרי הפשיעה נפוצים בעיקר לאורך הגבול עם ג'יבוטי, בצפון לאורך החוף ומצפון למאסאווה, העיר הקרובה לגבול עם סודן. ב. נכון שממשלת ישראל היא האשמה העיקרית במצב שנוצר, בכך שאיפשרה את כניסת המסתננים, אך לא ניתן לומר שהמסתננים אינם הבעיה ובאותה נשימה להוכיח שרמת הפשיעה בקרב אוכלוסיה זו גבוהה יותר מזו של כלל האוכלוסיה. ודאי שהמסתננים שנמצאים כאן הם הבעייה, אם רמת הפשיעה בשכונות דרום ת-א עלתה ב 400% ו2/3 מהנתפסים בעבירות הם מקרב המסתננים - נתון זה נמסר לועדה לביקורת הכנסת שהוזמנה ע"י המשטרה, בביקורה כאן. הם יצאו מהמפגש חיוורים ומזועזעים. ודאי שהם בעייה אם נבדוק את מספר העסקים הלא חוקיים שהם מנהלים ואת מספר מאורות השתיה שלהם ביחס למספרם באוכלוסיה, כמו כן, ניצולה המוחלט של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית על חולשה מובנית של מערכותיה כמדינה דמוקרטית.

פרסם תגובה

rightama

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-W

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות