הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 23 בדצמבר 2012

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 23 בדצמבר 2012

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

" אנחנו מטפלים בעת ובעונה אחת בשלוש חזיתות: ישיבת הממשלה תיפתח היום בטיפול בדרום, שם החזית שקטה, אבל יש לנו ספיחים של טיפול בעורף, עם מענקים נוספים שאנחנו ניתן לאנשים ולקהילה, טיפול שהיה לכל הדעות, מוצלח מאוד בהגנת העורף במבצע האחרון.
בהמשך היום אני גם אקיים דיון ממצה על לקחי העורף ב"עמוד ענן".
באזור המרכז, לאחרונה אנחנו עדים לאירועים של הפרות סדר והתנכלויות לכוחותינו, והיום (יותר מאוחר) אני אבקר ב"פיקוד מרכז" כדי לעמוד מקרוב על ההתפתחויות וגם על הצעדים הנדרשים כדי לטפל בכל תרחיש אפשרי.

בסוף, אני מוסיף שאנחנו גם עוקבים אחר ההתפתחויות בסוריה, יש שם התפתחויות דרמטיות כמעט מדי יום, אנחנו משתפים פעולה עם ארה"ב, וביחד עם הקהילה הבינלאומית נוקטים בפעולות הדרושות כדי להכין עצמנו לאפשרויות של שינויים מרחיקי לכת במשטר, עם השלכות על מערכות הנשק הרגישות שמצויות שם."

ב. הממשלה דנה היום על תגבור מענים לסיוע ולטיפול בקהילות ובאנשים לאחר מבצע "עמוד ענן" והחליטה כדלקמן:

לאשר תגבור פעילות לסיוע ולטיפול, בתחום הפרט, הקהילה, צוותי הטיפול והמתנדבים, בהמשך למבצע "עמוד ענן", בהתאם למתווה שגובש על ידי משרדי הרווחה והשירותים החברתיים, הבריאות, החינוך, המשרד לקליטת העלייה והמשרד לפיתוח הנגב והגליל, בשיתוף משרד האוצר, ולהקצות לצורך כך, סך של כ- 9.5 מלש"ח, מהמקורות הבאים:
א. משרד הרווחה והשירותים החברתיים יקצה מתקציבו סך של 2.8 מלש"ח;
ב. המשרד לפיתוח הנגב והגליל יקצה מתקציבו סך של 835 אלש"ח;
ג. משרד החינוך יקצה מתקציבו סך של 1.6 מלש"ח;
ד. משרד הבריאות יקצה מתקציבו סך של 700 אלש"ח;
ה. משרד האוצר יקצה תקציב תוספתי בסך 3.525 מלש"ח, מתוכם יעביר 2 מלש"ח למשרד הרווחה והשירותים החברתיים, 325 אלש"ח למשרד לפיתוח הנגב והגליל, 900 אלש"ח למשרד החינוך ו-300 אלש"ח למשרד הבריאות.

ג. כמו כן החליטה הממשלה, בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 3745 מיום 6.10.2011, להאריך בשנים עשר חודשים נוספים את הזכאות לסיוע בשכר דירה, ליוצאי צבאי דרום לבנון (להלן: צד"ל), שהם "חסרי דירה" כהגדרתם בכללי משרד הבינוי והשיכון, החל מיום 1.10.2012 ועד ליום 31.10.2013, בסכומים הניתנים היום לזכאים לסיוע בשכר דירה, בהתאם לכללי המשרד.

ד. עוד דנה הממשלה בשיפור תנאי ההעסקה של עובדי קבלני שירותים בתחום הניקיון והשמירה והחליטה כדלקמן:

1. לפעול להחלת הוראות ההסכם הקיבוצי בין מדינת ישראל והסתדרות העובדים הכללית החדשה, שנחתם ביום 4.12.2012 והנספח לו, המצורף כנספח א’ (להלן – ההסכם הקיבוצי) בדבר שיפור תנאי העסקתם של עובדי קבלני שירותים בתחום הניקיון והשמירה בהתקשרויות של המדינה, שנחתם בהמשך למסמך העקרונות המוסכמים שנחתם בין שר האוצר ליושב ראש ההסתדרות ביום 12.2.2012 המצורף כנספח ב’ (להלן – מסמך העקרונות המוסכמים), כך שיחולו בקרב הגופים המתוקצבים והגופים הנתמכים כהגדרתם בסעיפים 21 ו – 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן – הגופים הנתמכים והמתוקצבים), בהתאמה ובשינויים המחויבים, ככל שיידרשו, והכל בכפוף לנהוג לעניין זה במדינה, וזאת בתוקף מיום 1.5.2012 .

2. להטיל על שרי הממשלה ונושאי המשרה הנוגעים בדבר לפעול בהתאם לסמכויות המוקנות להם לפי כל דין להחלת העקרונות האמורים על הגופים הנתמכים והמתוקצבים כאמור.

3. להגיש דיווח אודות פעולות כאמור לקבינט החברתי כלכלי לא יאוחר מתום שלושה חודשים ממועד קבלתה של החלטה זו.

ה. הממשלה דנה בסיוע להקמת קתדרה ע"ש תיאודור הרצל באוניברסיטת מסריק, בעיר ברנו, בצ’כיה, והחליטה:

בהמשך למפגש ההתייעצות הבין ממשלתי שהתקיים ביום 17/5/2012 בדבר שיתוף פעולה בין ממשלת ישראל לממשלת צ’כיה, להשתתף בהקמת קתדרה ע"ש תיאודור הרצל באוניברסיטת מסריק בעיר ברנו בצ’כיה, בעקבות השתתפות ממשלת צ’כיה בהקמת קתדרה ע"ש תומס מסריק בישראל, כדלקמן:

1. להטיל על משרד החוץ להכין תכנית עבודה חמש שנתית, בתיאום עם נציגי ממשלת צ’כיה, ועם יו"ר המועצה הציבורית להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל, להקמת קתדרה ע"ש הרצל ולהפעלתה באוניברסיטת מסריק, בעיר ברנו, בצ’כיה. תכנית העבודה האמורה תופעל במסגרת הסכם שייחתם עם אוניברסיטת מסריק בצ’כיה, ובהתאם לכל דין.

2. להטיל על יו"ר המועצה הציבורית להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל, פרופ’ אריאל פלדשטיין, לשמש כנציג ממשלת ישראל בכל הקשור לתכניות הלימודים ולתכנים האקדמיים של הקתדרה ע"ש הרצל בצ’כיה, וזאת בתיאום עם משרד החוץ.

3. ההשתתפות הכספית של ממשלת ישראל תעמוד על סך של עד 1.5 מיליון ₪ ממקורות משרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד החוץ בחלקים שווים. חלקם של משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה יועבר לתקציב משרד החוץ החל משנת התקציב 2013.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (5 הצבעות, ציון ממוצע: 4.20 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-F

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-W

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות