הצוות למלחמה בהון השחור הגיש לשר האוצר שטייניץ את המלצותיו; בקרוב קמפיין "האנשים השחורים"

הצוות למלחמה בהון השחור הגיש לשר האוצר שטייניץ את המלצותיו; בקרוב קמפיין "האנשים השחורים"

תוספת ההכנסה השנתית הצפויה מקידום ההמלצות, מוערכת ב-6 מיליארד ₪,כחלק מיישום ההמלצות יעלה השבוע קמפיין "האנשים השחורים"  להגברת ההכרה הציבורית בנזק של תופעת העלמות המס והושק פרויקט "חינוך למסים"

מנהל רשות המסים, דורון ארבלי, הגיש היום לשר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ את הדו"ח המסכם של המלצות הצוות למלחמה בהון השחור. הצוות, שהוקם בעקבות ועדת טרכטנברג נועד להמליץ על פעולות נדרשות במסגרת פעילות רשות המסים בישראל, לשם העמקת גביית המסים וטיפול בהון השחור. יישום מכלול ההמלצות הכלולות בדו"ח ובהן שיפור שיטות העבודה וקביעת מדיניות טיפול חדשה וביצועם של תיקוני החקיקה אשר יסייעו בידי רשות המסים לקדם את יעדי הגבייה והאכיפה, צפוי להניב תוספת הכנסה שנתית המוערכת ב- 6 מיליארד ₪ ו- 20 מיליארד בשנים הקרובות.

השר שטייניץ ברך את חבריי הצוות על הדו"ח המקיף והדגיש את העשייה בשנה החולפת ברשות המסים בתחום המאבק בהון השחור וכן ציין את הצלחת הרשות בהעלאת הנושא לדיון ציבורי.

ארבלי ציין כי הדו"ח מבטא "חריש עמוק" שנעשה בכל התהליכים המתבצעים ברשות ומהווה מעיין תכנית עבודה לרשות לשנים הקרובות.
על הצוות בראשותם של דורון ארבלי, מנהל רשות המסים וגל הרשקוביץ, הממונה על התקציבים, נמנו חברים מהנהלת רשות המסים ומאגף התקציבים שבמשרד האוצר וכחלק מעבודת הצוות נערכו דיונים עם אגף כלכלה והכנסות המדינה ונציגי משרד המשפטים. עוד בוצעו התייעצויות עם ארגוני המייצגים וגורמי אכיפה כלכליים, גורמי אקדמיה ופרקטיקה העוסקים ומתמחים בתחום המסים וגורמים נוספים.

קמפיין "האנשים השחורים"- כחלק מיישום ההמלצות בצד התדמיתי, יעלה השבוע בטלוויזיה וברדיו קמפיין פרסומי שמטרתו לרתום את דעת הקהל הציבורית למאבק האינטנסיבי שמנהלת רשות המסים בתופעת העלמות המס וב"כסף השחור". הקמפיין נועד להגביר את מודעות הציבור לעובדה שמעלימי המס, "העובדים בשחור", אינם תורמים את חלקם לקופת המדינה, אך מקבלים ממנה שירותים, עושים זאת על חשבון כל אחד מאתנו ובכך מהווים נטל על כתפו של הציבור, שכן עשרות מיליארדי השקלים שהם מעלימים יכלו לתרום למשל לחיזוק מערכת החינוך, הבריאות או להפחתת נטל המס של כולנו. הקמפיין מדגיש גם את הסיכון והמחיר של העלמות מס ובכך מכוון לתרום להגברת החשש בקרב מעלימים בפועל ובפוטנציה.

עיקרי המלצות הדו"ח
הדו"ח ממליץ כאמור על שורת תיקוני חקיקה, חלקם כבר גובש להצעת חוק שהובאה לאישור הממשלה וחלקם נמצאים בשלבי גיבוש מתקדמים. ההמלצות נוגעות בעיקרן לסגירת פרצות הקיימות בחקיקות המס הנוכחית, המלצות שיסייעו במישור סמכויות הגבייה, ייעול העבודה, הקלה על עבודת הרשות וכן המלצות לתיקוני חקיקה בתחומים אחרים המשפיעים על גביית המסים.

בין יתר תיקוני החקיקה:
מלחמה בהון השחור תוך הגדרת עבירות מס חמורות כעבירות מקור לפי החוק לאיסור הלבנת הון והעברת מידע ישירה מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המסים, צמצום עסקאות מזומן בין עוסקים
מ- 20,000 ₪ ל 10,000 ₪ והטלת קנס 15% על עבירה כאמור. כן הוצעה חקיקה שתאפשר העברת מידע לרשות המסים מרשם נותני שירותי מטבע וכן בחינת האפשרות להעביר לאחריות רשות המסים את הרגולטור לנותני שירותי המטבע (צ’יינג’ים למיניהם).

טיפול בתכנוני מס בלתי ראויים- הצוות ממליץ לערוך תיקונים ושינויים במנגנון ה"חברה המשפחתית", על מנת לסתום את פרצות המיסוי ולמנוע הפחתות מס בלתי צודקות. "חברה משפחתית" הינה ישות משפטית נפרדת על פי הדין הכללי ולצורכי מס מייחסים את "הכנסתה החייבת" ו"הפסדיה" ל"נישום המייצג" שלה. כיום, למרות הפסיקה בתחום, מנגנון המיסוי מנוסח באופן המאפשר תכנוני מס.

המלצה נוספת בתחום הטיפול בתכנוני מס הינה לקבוע חובת דיווח בעת שימוש בחוות דעת מקצועית, כך גם במקרים של דיווח על פעולה שנקט הנישום באופן שמנוגד לעמדה מוצהרת של רשות המסים. חובה זו תגודר למקרים מיוחדים.
ייעול והרחבת הסמכויות בתחום הגבייה על ידי עיכוב יציאה לחו"ל במחדלי תשלום ודיווח, מתן אפשרות יעילה לקיזוז מסים בין מערכי המס, מניעת הברחת נכסים בין בני זוג והרמת מסך בהעברת פעילות, מתן סמכות לרשות לעיקול כלי רכב של חייבים בשטח ציבורי, הטלת ערבויות להבטחת תשלומים בהליכים משפטיים, עיקולים על חובות מס של רשויות מקומיות ומועצות דתיות, החלת חבות מס על נותני ערבות ועוד.
הגברת האכיפה תוך עיכוב החזרי מס למי שלא הגיש דו"ח, הטלת קנסות פיגורים מיום השומה ודרישת ערובה בהליך ערעור על שומות. פיקוח על העברת טובין למניעת העלמות בכניסה לאילת ובהעברת טובין לרש"פ וייעול תהליכי העבודה כך שפסילת ספרים במע"מ תהא תקפה גם למס הכנסה ולהיפך, קביעת חובת דיווח מקוון לחברות במס הכנסה וחובת דיווח על הפסקת פעילות.

שיפור שיטות העבודה:
בדו"ח, רשימת נושאים שיש לשקול לגביהם שיפור שיטות העבודה ו/או קביעת מדיניות טיפול חדשה, על מנת לשפר את כלי האכיפה וההרתעה של רשות המסים כנגד המתחמקים מתשלום מסים. ההכנסה השנתית הצפויה מיישום צעדים אלה, היא כ- 300 מיליוני ש"ח.
בתוך כך עוסק הדו"ח בין היתר בשיפור עבודת המודיעין בתחומים כדוגמת פעילות ישראלים בחו"ל, פעילות תושבי חוץ בישראל, חילופי מידע עם רשויות מס זרות, מעקב אחר תביעות בבתי המשפט, מעקב אחר עוסקים גדולים במשק והפעלה טובה יותר של הנציגים בחו"ל.
עוד בתחום שיפור שיטות העבודה, בחינה מחודשת של מבנה פונקציונאלי לרשות המסים ושל חלוקת תיקים ביחידות, קביעת יעדים ומדדים ברורים יותר לעובדי הרשות, יעדים שיקבלו ביטוי גם בתגמול העובדים, ובניית מערכים ממוחשבים לניהול ושימור ידע כמו גם לניהול סיכונים.

הדו"ח משלב גם המלצות בתחום שיפור תדמית רשות המסים, תוך הגברת הרתעה ומתן שירות נאות, סוקר את הצורך במשאבים הדרושים לרשות על מנת לשפר את ביצועיה בגביית מסים. בתוך כך, הדו"ח ממליץ על תגבור כוח אדם ברשות ומפרט את הצורך באמצעים ובמערכות מחשוב, שיסייעו לעובדי רשות המסים לקדם את מטרותיה.
פרויקט "חינוך למסים"- כחלק מהאסטרטגיה שמובילה רשות המסים להקטין את החיכוך מול האוכלוסייה הנורמטיבית ולהגביר את האמון של הציבור ברשות, מקדמת הרשות את הפרויקט של "חינוך למסים", זאת מתוך הבנה כי היכולת להתמודד עם העלמות מס טמונה בין היתר בשינוי תודעתי עוד בשלב המוקדם של תקופת בית הספר. במסגרת הפרויקט עובדי הרשות יעבירו שיעורים בבתי ספר תיכוניים, הפרויקט נועד להעביר לבני הנוער את המסר כי בנוסף להיות חובת תשלום המסים חובה חוקית ומוסרית, כשהמסר המרכזי הוא מסים הם מקור המימון לשירותים שהמדינה נותנת לאזרחיה. בלא מסים – אין חינוך, אין ביטחון, אין בריאות, אין רווחה ובעצם – אין מדינה. המטרה היא שהתלמיד, יכיר לא רק בחובה ובכורח לשלם מס, אלא אף בצדק החברתי ובתועלת הציבורית שבמסים, בכך שצדק נעשה רק אם כולם משלמים את המס שהוטל עליהם.

ולבסוף, כיוון שהמלצות רבות הבשילו לכדי יישום ולאור הצורך שלא לעכב יישום אותן ההמלצות, הוחלט להעביר נושאים נוספים שעלו בדיוני הוועדה והמחייבים דיון מעמיק, להמשך דיון בוועדות ובצוותי משנה בין יתר הנושאים לבחינה כחלק מהגברת האכיפה עלתה סוגיית התקנת חובת דווח כללי למס הכנסה ומלחמה "בהון שחור קטן" תוך בחינת דרכים לעודד צרכנים לדרוש חשבונית מס.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

rightama

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-Fl

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות