חוות דעת משפטית בדבר זכותה של מדינת ישראל, להוציא מתחומה או לעצור מסתננים מאפריקה

חוות דעת משפטית בדבר זכותה של מדינת ישראל, להוציא מתחומה או לעצור מסתננים מאפריקה

חוות דעת משפטית בדבר זכותה של מדינת ישראל, בהתאם לכתוב בסעיפי האמנה בדבר מעמדם של פליטים שישראל צד לה, להוציא מישראל לאלתר ו/או לעצור במתקני כליאה לאלתר את כל המסתננים מאפריקה השוהים בישראל, לרבות את כל הצפון סודאנים והאריתראים.

1.  על פי סימנים ט’ ו-לב’ לאמנה בדבר מעמדם של פליטים (1951) בתוספת הפרוטוקול (1967) – גם אילו היו המסתננים נחשבים פליטים, מכח שיקולי ביטחון לאומי, זכותה של ישראל ועליה לגרש ו/או לעצור באופן מיידי את כל המסתננים המצויים בישראל לרבות את הצפון סודאנים והאריתראים. (שמספרם הרשמי מגיע לכ – 60,000 מסתננים).

2.  סימן ט’ – אמצעים זמניים – לאמנה בדבר מעמדם של  פליטים (1951):

"שום דבר האמור באמנה זו לא ימנע מדינה מבעלות האמנה, בעת מלחמה או בנסיבות אחרות חמורות ויוצאות מן הכלל, לנקוט באורח זמני אמצעים כלפי אדם מסוים, שיהיו בעיניה הכרחיים לצרכי הביטחון הלאומי, עד שתקבע כי אותו אדם הוא באמת פליט וכי המשכת קיומם של אמצעים כאלה לגביו נחוצה לצרכי  הביטחון הלאומי"

3. על פי סימן לב – גירוש – לאמנה בדבר מעמדם של פליטים (1951):

"1. המדינות בעלות האמנה לא יגרשו פליט השוהה בארצן בהיתר אלא מטעמי ביטחון לאומי וסדר ציבורי.

3. המדינות בעלות האמנה יתנו לפליט כזה זמן מספיק כדי לבקש כניסה חוקית לארץ אחרת. המדינות בעלות האמנה שומרות לעצמן את הזכות לנקוט למשך זמן זה אותם אמצעים פנימיים שיראו צורך בהם".

4. זכותה הבסיסית והטבעית מדינת של ישראל מכח סעיפי האמנה בדבר מעמדם של פליטים לרבות משיקולי הביטחון הלאומי, בשילוב החוק הישראלי למניעת הסתננות, שלא לאפשר את הצפת ישראל במסתננים אפריקאים ושלא לאפשר את הפיכת ערי/יישובי ישראל מערים/יישובים בעלי אוכלוסיה ישראלית לערים/יישובים בעלי אוכלוסיה ישראלית – צפון סודאנית – אריתראית.

5. זאת ועוד, ישראל היא מדינה קטנה ומוקפת אויבים הנמצאת במצב מתמיד של מלחמה ובנסיבות חמורות יוצאות מן הכלל ומצויה תחת איום ביטחוני מצד מדינות ורשויות ערביות אשר מאיימות להשמידה בהיותה מדינה יהודית ודמוקרטית ולמחוק אותה מהמפה.

מכוח שיקולי הביטחון הלאומי ישראל אינה יכולה איפוא לאפשר מצב של תוספת כלשהיא של  אוכלוסיה מבחוץ, שתשנה את המרקם הדמוגרפי השברירי המצוי בישראל, למעט על פי חוק השבות וודאי אינה יכולה לאפשר מצב של הצפה במסתננים אריתראים וצפון סודאנים ואחרים.

6. בנסיבות אלו, הותרת עשרות אלפי אריתראים,צפון סודאנים ויתר המסתננים בריכוזי הערים הישראליות מהווה הותרה לא סבירה ולא מידתית שאינה מותרת על פי כל דין וכלפי אוכלוסיית ישראל.

7. זאת ועוד, בנוסף לעובדה האמורה לעיל, שגם אילו היה מדובר בפליטים אזי זכותה של ישראל לא לאפשר להם לשהות בתחומי יישובי ישראל, וזכותה לגרשם, לשימם במשמורת (כלא) ולנקוט כל אמצעי אחר שהכרחי בעיני ישראל לביטחון הלאומי, עדיין, על פי האמנה בדבר מעמדם של פליטים (1951) והפרוטוקול שקשור לאמנה (1967) אין כלל מדובר בפליטים ואין על ישראל להתנדב להחיל אמנה שאינה חלה, בנסיבות הענין, כפי שיפורט להלן.

8. הגדרת המונח פליט באמנה בדבר מעמדם של פליטים:

הגדרת המונח "פליט" בסימן א לאמנה בדבר מעמדם של פליטים (1951) (אשר הוחלה בפרוטוקול משנת 1967 ללא הגבלת שנת 1951), הינה לגבי האנשים הנמצאים מחוץ לארץ אזרחותם "בגלל פחד מבוסס היטב להיות נרדף מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים או להשקפה מדינית מסוימת ואיננו יכול להיזקק להגנתה של אותה ארץ או אינו רוצה בכך בגלל הפחד האמור: או הנמצא עקב המאורעות האמורים מחוץ לארץ שבה היה קודם לכן מקום מגוריו הקבוע, והוא חסר אזרחות, ואינו יכול לחזור לאותה ארץ או אינו רוצה בכך בגלל הפחד האמור".

9. למסתנני אפריקה, לרבות מסתנני אריתראה וצפון סודאן המהווים את מרבית אוכלוסיית המסתננים אין כל ביסוס לקיום פחד כלשהוא וודאי שלא פחד מבוסס היטב להיות נרדפים מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים או להשקפה מדינית מסוימת.

האריתראים אינם פליטים יש להוציאם מישראל ובכל מקרה לשימם לאלתר במעצר (וזאת אפשרי על פי אמנת הפליטים ונדרש גם אם יוחלט משום מה שמי מהם פליט וגם אם יוחלט שאינם פליטים)

10א. האריתראים אינם פליטים ואין כל פחד מבוסס היטב שיהיו נרדפים מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים או להשקפה מדינית מסוימת.

10ב. שגריר אריתראה בישראל הודיע חזור והודע בכלי התקשורת השונים כי לא יאונה לאריתראים כל רע בחזרתם לארצם ואף קרא להם לחזור לארצם והודיע שכבר היו מי שחזרו לארצו ולא אונה להם כל רע.

10ג. על כן אין באי רצונו של מסתנן אריתראי כזה או אחר לחזור בעצמו לאריתראה מכל סיבה שהיא בכדי להוות עילה מספקת להשארתו בישראל.

10ד. על כן זכותה של ישראל ויש לגרש לאלתר את כל המסתננים האריתראים מישראל ובכל מקרה מכח שיקולי הביטחון הלאומי, זכותה של ישראל ויש לשים לאלתר במעצר את כל האריתראים אשר אינם רוצים לצאת בעצמם מישראל, עד להוצאתם מישראל בין אם בהסכמתם ובין אם שלא בהסכמתם.

הצפון סודאנים אינם פליטים, יש להוציאם מישראל ובכל מקרה לשימם לאלתר במעצר (וזאת אפשרי על פי אמנת הפליטים ונדרש גם אם יוחלט משום מה שמי מהם פליט וגם אם יוחלט שאינם פליטים)

11א. הצפון סודאנים הינם אוכלוסיה אשר הגיעה ממדינת אויב לישראל, וגם הם אינם עומדים בתנאי הגדרת "פליט".

11ב. גם אם נכונה הטענה כי הצפון סודאנים יענשו על כניסתם לישראל, דבר שכלל אינו ידוע, עדיין הם אינם נחשבים כפליטים על פי הגדרת המונח "פליט", באשר אין הדבר מהווה נרדפות מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים או להשקפה מדינית מסוימת, אלא יתכן שזאת מכוח עבירה של כניסה למדינת אויב, או מכל סיבה אחרת, שהביאו על עצמם מרצונם, דבר שאינו נכלל בגדר אמנת הפליטים כסיבה להגדרת אדם כפליט.

11ג. על כן אין באי רצונו של צפון סודאני כזה או אחר לחזור בעצמו לצפון סודאן מכל סיבה שהיא, בכדי להוות עילה מספקת להשארתו בישראל.

11ד. על כן זכותה של ישראל ויש לגרש לאלתר את כל המסתננים הצפון סודאנים מישראל ובכל מקרה מכוח שיקולי הביטחון הלאומי זכותה של ישראל ויש לשים לאלתר במעצר את כל הצפון סודאנים אשר אינם רוצים לצאת בעצמם מישראל, עד להוצאתם מישראל בין אם בהסכמתם ובין אם שלא בהסכמתם, גם את אלו שלא ניתן להחזירם ישירות לצפון סודאן עקב העדר יחסים דיפלומטיים בין ישראל לסודאן, כל עוד הם עצמם אינם מוכנים לצאת מישראל בעצמם לצפון סודאן דרך מדינה אחרת.

12א. כיום שוהים בישראל כשישים אלף מסתננים שנרשמו ואשר משום מה מורשים להלך להתגורר לעבוד ולהקים משפחות בישראל. עד לסיום הקמת הגדר וכל עוד יישאר שער אחד פתוח בגדר עלולים להגיע מסתננים נוספים ברגל מסיני מרביתם אריתראים וצפון סודאנים.

סה"כ מספר המסתננים הרשומים עלול להיות גדול יותר (על כך יש להוסיף את כל המסתננים שנכנסו בעצמם מבלי להירשם בקרב חיילי צה"ל).

זאת ועוד, באם ישראל לא תוציא לאלתר את כל האריתראים או את כל הצפון סודאנים או כל תושבי כל מדינה אחרת ולא תעצור אותם לאלתר ובאם ישראל תאפשר להם להמשיך לעבוד לגור ולהקים משפחות בישראל, אזי גם לאחר הקמת גדר הביטחון בגבול ישראל מצרים באופן רציף, תושבים נוספים מאותן מדינות שיידעו כי באפשרותם להגיע, לשהות, לעבוד ולהקים משפחות בישראל עלולים להגיע בדרכי כניסה נוספות כגון בסירות מים סוף או מהים התיכון.

בכל מקרה, גם אם יכנסו מכאן והלאה פחות מסתננים מהאמור, או אם לא יכנסו עוד בכלל, עדיין מספרם כיום כשישים אלף הוא עצום, באופן שישראל לא יכולה לאפשר את שהייתם בתחומה מכוח שיקולי הביטחון הלאומי שבראשם זכותה למנוע את שינוי הרכב אוכלוסייתה.

12ב. זאת ועוד, בתוך שנים ספורות עקב ילודה טבעית עלול מספר המסתננים שכבר שוהים בישראל וצאצאיהם להגיע למאות אלפי אנשים, רובם עלולים להישאר לגור בתל אביב אילת ונוספים בערד, אשקלון, אשדוד, רמת גן, בת ים, בני ברק, ראשון לציון ועוד.

באם יאפשרו לאריתראים ולצפון סודאנים להישאר בתחומי ישראל ולא יוציאו אותם לאלתר מישראל או באם בשלב ראשון לא ישימו את כולם במשמורת (כלא), עלולה העיר אילת משך השנים להפוך לעיר ובה רוב צפון סודאני אריתראי עקב ריבוי טבעי של האריתראים והצפון סודאנים השוהים בה תוך אפשרות לא בלתי סבירה של עזיבת אוכלוסיה יהודית את העיר לעבר יישובים אחרים.

זאת ועוד, תל אביב עלולה משך השנים להפוך לעיר ובה אחוז ניכר מהתושבים יהיו צפון סודאנים, אריתראים וצאצאיהם.

ערים נוספות בישראל כגון אשקלון, אשדוד, בת ים, ראשון לציון, ערד, בני ברק ועוד עלולות להיהפך לערים בעלות אוכלוסיה קבועה יהודית – צפון סודאנית – אריתראית.

13. הזכות לשקול שיקולי ביטחון לאומי אשר גוברת על כל יתר הסעיפים האמורים באמנה בדבר מעמדם של פליטים כתובה במפורש באמנה בדבר מעמדם של פליטים, כאמור לעיל, ובנסיבות הענין כאמור לעיל, הם מחייבים הוצאה מיידית של כל האריתראים והצפון סודאנים וכל יתר המסתננים מיישובי ישראל ראשית ובאופן מיידי למתקני כליאה/אוהלים תוך אכיפת איסור העסקתם והלאה באופן מהיר אל מחוץ לישראל.

14. אשר על כן, יש צורך דחוף להוציא באופן מידי את כל עשרות אלפי המסתננים לרבות הצפון סודאנים והאריתראים והמסתננים הנוספים, אשר כבר מתגוררים בישראל, מריכוזי היישובים בישראל למתקני כליאה, עד להוצאתם מישראל ולמנוע מהם לאלתר כל אפשרות לעבוד בין בישראל ובין במתקני הכליאה. זו זכותה של ישראל הן מכוח החקיקה הקיימת בישראל והן מכח האמנה בדבר מעמדם של פליטים.

15. השארת המסתננים בריכוזי היישובים היהודיים בישראל עלולה להביא בתוך מספר שנים לחיסולה של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית והפיכתה למדינה יהודית – ערבית – צפון סודאנית – אריתראית.

בכבוד רב

עורך דין עדי ברוך

קורסים תחת הנטל. תושבי דרום תל אביב

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (11 הצבעות, ציון ממוצע: 4.82 מ- 5)
הוסף תגובה

תגובות (9)

 1. אריאל ק. 11/03/2013 להגיב
  הפחד הגדול של ארגוני השמאל ועיתון הארץ שרוצים לאזרח את המסתננים הוא שישראל תפעיל את חוק ההסתננות ותכניס למחנה מעצר לזמן ממושך את המסתננים כנהוג בעשרות מדינות אחרות בעולם. הפחד הוא לא מהתנאים שלהם יזכו המסתננים אלא מהחשש שכאשר המסתננים יבינו שישראל היא כבר לא סבבה אלא הם יהיו במעצר שנים אז הם מרצונם ירצו לעזוב... זה ברור לכל בר דעת ! ולכן על ישראל להמשיך ולהעביר מסתננים ממרכזי הערים אל מחנה המעצר ומשם הם יעזבו כבר מרצונם !
 2. חנה 11/03/2013 להגיב
  למי שלא שמע או לא קרא --------- http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1953953 השופט פסק: עינויים שעבר אריתריאי בדרכו ארצה אינם עילה לשיחרורו ממעצר המחוזי בב"ש קבע שאין מקום לשחרור מטעמים הומניטריים והוסיף כי "הכרה בעינויים כעילה לשחרור עלולה לגרום לפגיעה עצמית של המסתננים" 7.03.2013 יניב יגנה שופט בבית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע לפני כשבועיים כי עינויים שעבר מהגר עבודה אריתריאי בדרכו לישראל אינם עילה לשחררו ממעצר בכלא סהרונים מטעמים הומניטריים, והורה להשאירו במשמורת. כך פורסם הבוקר (חמישי) בגלי צה"ל. לפני כחצי שנה נעצר סיימון וולדו מאריתריאה בעת שחצה את הגבול בין מצרים לישראל. בתוך ימים הוציא משרד הביטחון צו גירוש נגדו והוא נשלח למעצר בכלא סהרונים עד הגירוש. וולדו ערער לבית הדין לביקורת משמורת על ההחלטה בטענה שעבר עינויים קשים בדרכו לישראל, אולם בית הדין דחה את הערעור וקבע שיישאר במשמורת עד הגירוש. לאחר שנדחתה פנייתו לבית הדין למשמורת, ערער וולדו לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, אולם גם השופט אליהו ביתן דחה את טענותיו. "עיינתי בבקשת השחרור שהגיש המערער לבית הדין למשמורת, בהחלטת בית הדין למשמורת, בהודעת הערעור, ובעיקרי הטיעון של המשיבה ושמעתי את טיעוני שני הצדדים. מסקנתי שדין הערעור להידחות", כתב השופט ביתן בפסק הדין. השופט קבע כי אין חולק על כך שהמערער הוא מסתנן. "איני מקבל את הטענה שמטרת המשמורת לפי החוק למניעת הסתננות היא אך הרחקת המסתנן, ומשלא ניתן להרחיק – כמו בעניין נתיני אריתריאה הנהנים מהגנה קולקטיבית – לא ניתן לשים במשמורת. מטרת תיקון 3 לחוק למניעת הסתננות היא לתת פתרון אפקטיבי לתופעת ההסתננות לישראל, שממדיה בשנים האחרונות מציבים בפני המדינה סכנות וקשיים משמעותיים ואתגרים רבים ומורכבים", כתב השופט. בהמשך פסק הדין הוסיף השופט ביתן כי אין בידו לקבל את הטענה שצריך לשחרר את וולדו על רקע העינויים שעבר בדרכו לישראל והסביר כי לפי סעיף 30 א' לחוק למניעת הסתננות, ממונה ביקורות הגבולות רשאי במקרים חריגים לשחרר את כניסת המסתנן אם שוכנע כי קיימים טעמים הומניטריים מיוחדים. "למרבה הצער, מסעם של רבים מאלה המגיעים מארצות אפריקה דרך מצרים לישראל כרוך בייסוריי דרך ובניצול מצד גורמים עברייניים, שאינם בוחלים באמצעים, כולל עינויים, להשגת מטרותיהם. מידע המגיע ממקורות שונים מלמד כי מדובר בתופעה רווחת ונפוצה". בפסקה הבאה מסביר ביתן שעינויים אינם עונים להגדרה של "טעמים הומניטריים חריגים". "מטרת הסעיף הנ"ל היא לאפשר לגורמים מוסמכים במקרים חריגים שבהם מתקיימים טעמים הומניטריים מיוחדים לשחרר מסתנן בערובה. לדאבון הלב, התנכלויות ועינויים כאמור אינם חריגים ובדרך כלל אינם עולים לכדי טעמים הומניטריים מיוחדים". השופט הציג טיעון נוסף לדחיית הערעור. "בנוסף נראה לי שהכרה בעינויים כמו אלה המתוארים על ידי המערער כנסיבה המצדיקה שחרור ממשמורת עלולה לגרום להתרחבות תופעת העינויים ולהחמרתה ואף להתפתחות תופעה של פגיעה עצמית של המסתננים, וגם מבחינה זו אין הדבר רצוי". ------------------------------------
 3. רון 12/03/2013 להגיב
  חוות דעת זו, כבודה במקומה מונח, ומבלי לגרוע ממשקלה, על תושבי דרום ת"א להמשיך לפעול במשותף, כנגד מחדלי עת"א והממשלה, בהזנחת תושבי דרום ת"א, לנוכח כמויות השבחי"ם, המציפים את רחובותינו.
 4. בר 12/03/2013 להגיב
  חוות הדעת המשפטית לא שווה את הנייר שעליו נכתבה..מכירים את הפתגם "אל- יתהלל- חוגר כמפתח" , אל- ד א ג ה ....יחדיו במקהלה אחת -אנשי אירגוני הזכויות למיניהם עם האו"ם בצוותא עם הקרנות החדשות (להשמדת) ישראל...יפתחו לרווחה פיהם...יזמרו זמירות .. ויטילו וטו..!!!!וכמו תמיד הרוב במדינת ישראל ובמיוחד אנשי השכונות הכבושות הדורש להחזיר במיידית את הפולשים המסתתנים והשבח"ים לארצותיהם ישארו בין ערובה של הנ"ל!!!!! חלם!!!!!!!!!
 5. בועז 14/03/2013 להגיב
  עם כל הצער לתושבי דרום תל אביב ,לא ניתן להמשיך עם ה"עליהום" וההסתה הפרועה וחסרת האבחנה נגד כל ציבור המהגרים מאירתריאה וסודן שרובם אנשים נורמטיבים וחלקם הגדול אף עובד. "חטאם" היחיד הוא רצונם להמלט מהדיקטטורות האיומות שבהם חיו ולחיות ככל האדם ,לעבוד לבלות ולנהל חיים נורמטיבים. יש למצוא פתרון יסודי ובין השאר לפזר את המהגרים באיזורים שונים,לאפשר להם לעבוד ולחיות בכבוד ובמקביל לחפש פתרונות גם מול מדינה שלישית אבל לצאת מתוך הנחה שחלקם יישאר כאן ..לא צריך להיות אטומי לב ולדבר אליהם בזלזול בתנשאות גזענות ושנאה עיוורת כי סה"כ גם הם בני אדם וצריך לזכור שאנו קרובים לחג הפסח חג החרות וגם אנחנו ירדנו למצריים בגלל בעיות כלכליות וחיינו שם מאות שנים..בוא לא נתנהג כפרעה
  • סמדר 11/04/2013 להגיב
   וואו ממש מסכנים אין בעיה אסור לעשות עליהם עליהום אז למה עושים עלינו עליהום. למה אנחנו אמורים ליסבון מריבוי מיקירי האלימות הגנבות התקיפות אתם יודעים כמה? לא כולם מדווחות התקשורת שמאלנית על כן היא נוטה לטייח. וזה מצטייר כאילו אנחנו סתם מתלוננים אי אפשר להסתובב ברחוב. ולדבר בטלפון חייבים להסתכל לכל הכיוונים שלא מישהוא יפתיע ויחטוף לך אותו אי אפשר להסתובב בערב לעשות הליכות או. סתם לטייל מה אנחנו לא בני אדם שיחלקו אותם בכל הארץ כך לפחות הם לא יהיו מרוכזים אצלנו הם אוכלוסיה קשת יום והנחיתו אותם עלינו מאחר ואנחנו אוכלוסיה עם הרבה בעיות יום יומיות וזו בעיה שכדי להלחם בה ובממשל זה צורך זמן כוח וכסף ואין לנו מספיק משאבים למלחמה גדולה שכזאת.
  • רמי 23/12/2013 להגיב
   הלו בועז. ממתי היה איכפת לך מתושבי דרום תל אביב? ועל איזו הסתה פרועה אתה מקשקש? אתה כנראה לא גר בדרום תל אביב, לכן קל לך לקשקש. את המסתננים הנורמטיבים שלך, אתה יכול לקחת אליך הביתה. או שאתה טיפש או שאתה משחק אותה טיפש. המסתננים האלה לא ברחו מדיקטטורות, הם הסתננו ממצרים, שהם הם שהו תקופה ארוכה, וכבר מדברים ערבית.הם לא באו מאפריקה, ובמצרים אף אחד לא רדף אותם. אתה הוא הגזען, אם קשה לך להבין את הסבל של תושבי דרום תל אביב. לא את אחותך אנסו, ולא מאימה שלך גנבו. "הבני אדם" האלה אומרים לנו שזו לא המדינה שלנו. אז תהיה נחמד וקח אליך את הנחמדים האלה, ואל תשתדל לנגן לנו על המצפון.
 6. אבי 03/04/2013 להגיב
  יישר כוח על הדברים.שנית אבקש להעביר את חוות הדעת לכל חבר כנסת מכהן על מנת לקדם את נושא הגירוש כמה שיותר מהר ובהתאם לחוק המצויין כאן.
 7. רמי 23/12/2013 להגיב
  לעורך דין עדי ברוך. אתה היית צריך לדעת שכל המסתננים עד לאחד האחרון, לא עומדים בכלל בקריטריונים של פליטים, היות והם הסתננו ממצרים, שגם חתומה על האמנות. אתה צריך גם לדעת שלפי האמנות, פליט הוא אדם שבורח למדינה הגובלת למדינתו. המסתננים שכבר שהו במצרים, לא נירדפים שם. פליט לא יכול לעבור ממדינה למדינה עם "אשרת פליט".המסתננים היו במצרים ושם כבר לא נשקפת להם סכנה במקרה והם פליטים. לכן לא משנה איך יהפכו את נושא הפליטים, אף אחד מהמסתננים לא עונה על הקריטריונים של פליט בישראל. גם אם השמאל בישראל יגיד את זה מהיום עד שיתפגר. כדאי שהישראלים יכירו את האמנות האלה ויראו כמה שמנסים לרמות אותם.

פרסם תגובה

Funzing-F

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F1


ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות