הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 7 באפריל 2013

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 7 באפריל 2013

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בימים האחרונים היינו עדים למקרים מזעזעים של תקיפת קשישים, ביניהם ניצולי השואה, ואנחנו לא נסבול זאת. אנחנו נפעיל את כל משקלה של ממשלת ישראל כדי למנוע את מעשי הפשיעה האלה, וכדי להעניש בחומרה את הפורעים.

אנחנו נשמע היום סקירה מאת השר לביטחון הפנים על הצעדים שנוקטת משטרת ישראל כדי למנוע את הישנות המקרים הללו. יש לנו מחויבות עמוקה לקשישים בכלל ולניצולי השואה בפרט, ואנחנו מחויבים קודם כל לרווחתם, גם לביטחונם וגם לרווחתם.

הממשלה תאשר היום הצעה שסוכמה ביני לבין שר האוצר להוסיף 50 מיליון שקל לקרן סיעוד לקשישים הללו ולניצולי השואה, ובקשתי להוסיף גם 15 מיליון שקל לתרופות, כדי להקל עליהם. האנשים האלה שרדו את תופת השואה, הם השתתפו במערכות ישראל, הם בנו את מדינת ישראל, הם העדות לתקומה שלנו, והמחויבות שלנו להם היא כזאת שנעשה כל מה שנידרש. אנחנו עובדים היום ונוסיף ככל שיידרש ".

ב. שר האוצר, יאיר לפיד, דיווח לממשלה על העברה של תקציב בסך 50 מיליון ₪ לסל השירותים לניצולי השואה. התקציב האמור מיועד לצורך הרחבת התמיכה בארגונים הפועלים לרווחת ניצולי השואה בשים לב לצרכיהם השונים של הניצולים ובכלל זה הצורך בטיפול סיעודי.

כן ציין השר כי בשנות התקציב הקרובות תתבצע תכנית רב שנתית לתמיכה וסיוע בניצולי השואה, בתרופות מצילות חיים ובעזרה סיעודית.
כן דווח כי הקרן לרווחת ניצולי השואה תקצה 15 מיליון ₪ לטובת מענקים לטיפולים רפואיים ותרופות לניצולי שואה.

ג. השר לביטחון הפנים, יצחק אהרונוביץ, סקר בפני הממשלה את פעילות המשטרה ומשרדו בכל הקשור למאבק באלימות כלפי חסרי ישע לרבות אוכלוסיית הקשישים.
השר הדגיש כי יש לגלות אפס סבלנות כלפי אותם עבריינים הפוגעים בחסרי הישע וציין כי המשטרה תמשיך לתעדף את הטיפול באותן עבירות המתבצעות כלפי אוכלוסייה זו.
ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, ניצב יואב סגלוביץ, התייחס לטיפול המשטרתי וציין כי ישנם כ-1000 תיקים בשנה בהם מטפלת התביעה המשטרתית בסוגיית האלימות כלפי חסרי ישע.

נציגי הפרקליטות ומשרד המשפטים התייחסו לחקיקה הקיימת והתייחסות בתי המשפט לתופעה.

ראש הממשלה ושרת המשפטים הנחו את נציגי הפרקליטות לפעול להחמרת הענישה בסוגיה קשה זו.

שר הרווחה והשירותים החברתיים, מאיר כהן ונציגי משרדו התייחסו לפעילות המשרד בסוגיה, וציינו כי בשנת 2012 טופלו כ-5000 קשישים כתוצאה מהתעללות והדגישו את הצורך בשיתוף פעולה בינמשרדי למיגור התופעה.

ד. הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 2(א) לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-1972, למנות את פרופסור דניאל פפרמן לתפקיד הסטטיסטיקן הממשלתי.
תוקף המינוי הינו לתקופת כהונה אחת בת שמונה שנים החל מיום 8.4.2013.

ה. הממשלה, אישרה בהתאם לסעיף 31(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, את התקנון לעבודת הממשלה.

ו. הממשלה החליטה למנות ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) שהרכבה כלהלן:

ראש הממשלה – יו"ר
שר האוצר – ממלא מקום יושב ראש הוועדה
שר האנרגיה והמים
שר הבינוי והשיכון
שר החינוך
שר הפנים
השר להגנת הסביבה
השר לענייני מודיעין ונושאים אסטרטגיים
השרה לקליטת העלייה
שר הרווחה והשירותים החברתיים
שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
שר התיירות
שר התעשייה, המסחר והתעסוקה

ז. הממשלה החליטה למנות ועדת שרים לעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה שהרכבה כדלקמן:

הרכב ועדת השרים:

השר יעקב פרי – יושב ראש
השר אורי אריאל
השר יצחק אהרונוביץ
השר משה (בוגי) יעלון
השר עמיר פרץ

ח. הממשלה החליטה, על יסוד הוראות סעיף 117 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ובהתאם לכללים למתן היתר לפרסומים אשר אושרו על ידי הממשלה בשנת 1975 (פורסמו בי"פ התשל"ה, עמ’ 1317-1316), למנות ועדת שרים למתן היתר לפרסומים שהרכבה מפורט להלן:

הרכב ועדת השרים:

שרת המשפטים – יושבת-ראש
שר הביטחון
שר החוץ

ט. הממשלה החליטה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 45(ב) ו-(ג) לחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (להלן- חוק הרשות):

(א) לאשר, על פי המלצת שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, את המשך פעילות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בהתאם לחוק הרשות.
(ב) לאשר את הארכת תוקפו של חוק הרשות בחמש שנים נוספות.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (5 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-P

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-F

תגובות אחרונות