הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 14 באפריל 2013

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 14 באפריל 2013

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

" היום מדינת-ישראל מתייחדת עם זכר חלליה – חיילינו ואנשינו שנפלו במערכות ישראל ובפיגועי הטרור. מן הרגע שקמה המדינה היא לא חדלה לייחל לשלום עם שכניה, ובאותה מידה, אויביה לא חדלו לשאוף להכחידה מעל פני האדמה. אנחנו כאן בזכות לוחמי ישראל שהתגייסו למאבק על קיומנו, בזכות אלו ששרדו את מערכות ישראל ובזכות אלו שנפלו בהן.

היום, צבר האיומים על מדינת-ישראל גדול יותר מבעבר, אבל היום גם צה"ל וזרועות הביטחון שלנו חזקים יותר מאי-פעם. אנחנו נמשיך לחזק את ביטחוננו, אנחנו נמשיך לשאוף לשלום עם שכנינו ונמשיך להבטיח ביד רמה ובגישה בוטחת ומפוכחת את עתידה של מדינתנו."

להערתה של שרת המשפטים בעניין הנחת דגלון של המדינה על קברו של החלל האחרון של צה"ל שנפל השנה אמר ראש הממשלה:

"אני בטוח שאני מבטא את רגשי הלב והערכים של כל שרי הממשלה, כשאני אומר שאנחנו מכבדים, מוקירים וכואבים את הליכתם של כל הלוחמים של מדינת ישראל, יהודים ולא יהודים כאחד. זו תחושה מאוד עמוקה. אני יודע כיצד אני הגבתי וגם אחרים, אבל אני חושב שהייתה פה אי הבנה והיא תוקנה, והיא תוקנה בדין, כי אין שוויון גדול יותר מזה, מההתייצבות בקו החזית כדי להגן על המדינה, והנופלים כמו הלוחמים ראויים להערכה שווה ולהוקרה שווה לחלוטין. ככה זה יהיה, וזה גם יבוא לידי ביטוי, אני בטוח, בטקסים וגם במעשים. "

ב. ראש הממשלה הודיע לממשלה כי סגן השר במשרד הביטחון, חבר הכנסת דני דנון, יהיה מופקד על הטיפול באנשי צד"ל.

ג. הממשלה שמעה היום סקירה על אירועי הסייבר האחרונים. הסקירה נמסרה מפי ראש מטה הסייבר במשרד ראש הממשלה וכן מנציג שב"כ הממונה על הגנת מערכות ממוחשבות ומפי הממונה על התקשוב הממשלתי.
בסקירות עמדו הדוברים על מתקפת הסייבר שנערכה לאחרונה נגד אתרים ישראלים. הדוברים התייחסו גם לסכנות ולנזקים העלולים להיגרם למערכות ממוחשבות כתוצאה ממתקפה עליהן וכן לאמצעי ההגנה המופעלים על ידי הגורמים השונים.

ד. הממשלה החליטה למנות ועדת שרים לענייני חקיקה שהרכבה כדלקמן:
שרת המשפטים – יושבת-ראש
שר האוצר
שר הבינוי והשיכון
שרת הבריאות
שר החינוך
שר החקלאות ופיתוח הכפר
שר הפנים
שר התקשורת
שרת התרבות והספורט
השר לאזרחים ותיקים
השר לביטחון הפנים
השר לענייני מודיעין ונושאים אסטרטגיים
השרה לקליטת העלייה

ה. כן החליטה הממשלה, בהתאם למדיניותה לפעול להורדת מחירי הדיור, להקים ועדת שרים לענייני דיור (להלן – "קבינט דיור"), שהרכבה כדלקמן:
שר האוצר – יושב ראש
שר הבינוי והשיכון – ממלא מקום יושב ראש
שר האנרגיה והמים
שר הביטחון
השר להגנת הסביבה
השרה לקליטת העלייה
שרת המשפטים
שר הפנים
שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

ו. הממשלה מינתה ועדת שרים לענייני פנים, שירותים ושלטון מקומי שהרכבה כדלקמן:
שר הפנים – יושב ראש
שר האוצר
שר האנרגיה והמים
שר הבינוי והשיכון
השר להגנת הסביבה
השרה לקליטת העלייה
שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

ז. הממשלה החליטה, בהמשך להחלטתה מס. 15 מיום 7.4.2013, לצרף את השרה לימור לבנת כחברה בוועדת השרים לעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה.

ח. הממשלה דנה בעניין שינוי בהרכב ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) והחליטה כדלקמן:
בהמשך להחלטה מס. 14 של הממשלה מיום 7.4.2013:
1. שר החקלאות ופיתוח הכפר יהיה חבר בוועדה במקום השרה לקליטת העלייה.
2. השרה לקליטת העלייה תתווסף כמשקיפה בוועדת השרים.

ט. הממשלה דנה היום בהעברת סמכויות ושטח פעולה – בעניין חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 והחליטה כדלקמן:
1. א. בהתאם לסמכות לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר לשר הבינוי והשיכון את סמכויות ראש הממשלה שהוקנו לו בחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 (להלן – "חוק יישום תכנית ההתנתקות"), החל מיום 01.07.13.
ב. החלטה זו תובא לאישור הכנסת כנדרש בסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה.
2. א. בהתאם לסמכות לפי סעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר את שטח הפעולה: "טיפול במפונים בהתאם לחוק יישום תכנית ההתנתקות", ממשרד ראש הממשלה למשרד הבינוי והשיכון, החל מיום 01.07.13.
ב. על פי סעיפים 9(א)(11) ו-9(ב) לחוק הממשלה, התשס"א-2001, על העברת שטח הפעולה תימסר הודעה ליו"ר הכנסת, והיא תובא לידיעת הכנסת.
ג. ההחלטה לפי סעיף זה תיכנס לתוקף במועד קבלת אישור הכנסת להעברת הסמכויות כאמור בסעיף 1 לעיל.
3. כל האמצעים העומדים לרשות שטח הפעולה, לרבות תקציבים, תקני כוח אדם, הסכמים עם יועצים ורכב, יועברו ממשרד ראש הממשלה למשרד הבינוי והשיכון במועד העברת שטח הפעולה כאמור ובסמוך למועד זה יושלמו כל ההליכים הנדרשים להשלמת המעבר בתאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר.

י. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 1 לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, להסמיך את השר גלעד ארדן לבצע את החוק האמור.
החלטת הממשלה מס’ 1616 מיום 25.4.2010 בטלה.

יא. הממשלה החליטה לשנות את שם "משרד המדע והטכנולוגיה" כך שייקרא מעתה "משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל".
בהתאם לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 1940, תפורסם הודעה ברשומות לפיה ישונה תוארו של "שר המדע והטכנולוגיה" ל"שר המדע, הטכנולוגיה והחלל".

יב. הממשלה דנה בשינוי שם "משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה" ל"משרד הכלכלה" ובהעברת שטח פעולה וסמכויות בעניין השירות האזרחי-לאומי והחליטה כדלקמן:
שינוי שם
1. א. לשנות את שם משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה כך שייקרא מעתה "משרד הכלכלה".
ב. בהתאם לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 1940, תפורסם הודעה ברשומות שלפיה ישונה תוארו של "שר התעשיה, המסחר והתעסוקה" ל"שר הכלכלה".
העברת שטח פעולה וסמכויות: השירות האזרחי-לאומי
2. א. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר את שטח הפעולה: השירות האזרחי-לאומי, ממשרד המדע והטכנולוגיה למשרד הכלכלה.
ב. על פי סעיף 9(א)(11) ו- (ב) לחוק הממשלה, התשס"א-2001, על העברת שטח הפעולה תימסר הודעה ליושב ראש הכנסת והיא תובא לידיעת הכנסת.
3. מנהלת השירות האזרחי לאומי (להלן: "המנהלת") תמשיך לבצע את תפקידיה ביחס לאוכלוסיות השונות המבצעות שירות אזרחי-לאומי.
4. לתקן את החלטת ממשלה מס’ 5275 מיום 9.12.12 ולקבוע כי הסמכויות שהוקנו לשר המדע והטכנולוגיה באשר למשרתים בשירות אזרחי משמר, יהיו מסורות לשר הכלכלה.
5. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה להעביר לשר הכלכלה:
א. את הסמכויות שהוקנו לשר המדע והטכנולוגיה בחוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ"ח-1998.
ב. את סמכות שר הרווחה והשירותים החברתיים להתקין תקנות לפי פסקה 3(ב) בהגדרת "ילד" בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), ולפי סעיף 400 לחוק, ככל שהיא נוגעת להתקנת תקנות כאמור.
העברת הסמכויות כאמור בסעיף זה תובא לאישור הכנסת, כנדרש בסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה.
6. שר הכלכלה יפעיל את סמכותו להתקנת תקנות כאמור בסעיף 5ב לעיל, לאחר התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים.

7. להטיל על שר הכלכלה, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים, לפעול באופן מיידי לתיקון תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002, באופן שעולה בקנה אחד עם העברת שטח הפעולה לפי החלטה זו.
8. ההחלטות לפי סעיפים 2(א), 4 ו-7 לעיל יכנסו לתוקף במועד קבלת אישור הכנסת להעברת הסמכויות כאמור בסעיף 5 להלן.
9. א. כל התקציבים של תחום הפעולה 0460 : מנהלת השרות אזרחי-לאומי והתקנים (7 תקנים בשיא,103 חודשי עב"צ, שעות העסקה של 2 סטודנטים וכן כל הנלוות להן), יועברו ממשרד המדע והטכנולוגיה למשרד הכלכלה.
ב. החלטות ממשלה קיימות וסיכומים תקציביים קיימים אשר מקצים משאבים ו\או מטילים אחריות וסמכויות על המנהלת, יהיו תקפים גם לאחר העברתה של המנהלת למשרד הכלכלה.

יג. הממשלה דנה בהקמת משכן קבע לארכיון המדינה בירושלים והחליטה כדלקמן:
בהמשך להחלטת הממשלה מספר 1412 מיום 21.2.2010 בדבר העצמת תשתיות מורשת לאומית, ולהחלטות הממשלה מספר 4473 מיום 23 במרץ 2012, מספר 1486 מיום 29 במרס 2007, ומספר 748 מיום 27 בנובמבר 2006 שעניינן הקמת אתר גניזה לאומי בערד ורפורמה בתיעוד עבודת הממשל, ובשים לב להחלטת הממשלה מספר 5315 מיום 2.1.13 שבה נקבע כי הנושא המרכזי לשנת העצמאות ה-65 של ישראל יצוין בסימן המורשת הלאומית, ומתוך הכרה בחשיבות ארכיון המדינה – המוסד הלאומי האמון על שמירה והנגשה של התיעוד של מוסדות השלטון בישראל:
1. לפעול להקמת משכן קבע בירושלים לארכיון המדינה. הממשלה רושמת לפניה את נכונותה של ההסתדרות הציונית העולמית להקצות שטח להקמת משכן זה בסמוך למשכנו הקיים של הארכיון הציוני. את שני הארכיונים ישרתו, ככל הניתן, שטחים ציבוריים ותשתיות משותפות.
2. להקים ועדת היגוי לתכנון ולקידום הקמת משכן הקבע, אשר הרכבה יהיה כדלקמן:
מזכיר הממשלה (יושב ראש)
המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה (ממלא מקום יושב הראש)
גנז המדינה או נציגו
יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית או נציגו
ראש אגף תכנית מורשת במשרד ראש הממשלה
סגן בכיר לחשכ"ל אשר אמון על הדיור הממשלתי או נציגו
נציג אגף תקציבים במשרד האוצר
3. להקצות 1 מיליון ₪ מתקציב התוכנית להעצמת המורשת הלאומית במשרד ראש הממשלה, לצורך בחינת חלופות מימוש הפרוייקט בהתאם לזמינותם, ולניהול השלב הראשון בתכנון משכן הקבע שיכלול הכנת פרוגרמה ותכנון.
4. כל האמור בהחלטה זו ייעשה בכפוף לכל דין.

יד. הממשלה דנה בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 – הארכת תוקף, והחליטה כדלקמן:
1. בהתאם לסעיף 5 לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003 (להלן – החוק), להאריך את תוקפו של החוק בשנה אחת עד ליום ל’ בניסן התשע"ד (30 באפריל 2014 ).
2. להביא לאישור הכנסת את הארכתו בצו של החוק כאמור.
3. בהתאם לסעיף 3ד לחוק, ועל בסיס חוות דעת גורמי הביטחון המוסמכים, לקבוע כי רצועת עזה עודנה אזור בו מתבצעת פעילות העלולה לסכן את ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה, ולפיכך מנחה הממשלה את שר הפנים להמשיך שלא לאשר מתן רישיונות לישיבה בישראל או היתרים לשהייה בישראל לפי סעיפים 3 ו- 3א(2) לחוק, למי שרשום במרשם האוכלוסין כתושב רצועת עזה, וכן למי שמתגורר ברצועת עזה אף שאינו רשום במרשם האוכלוסין כתושב רצועת עזה.

טו. הממשלה דנה בטיוטת חוק הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי נפט, התשע"ג-2013 והחליטה כדלקמן:
1.
א. לאשר עקרונית את טיוטת חוק הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי נפט, התשע"ג-2013 (להלן – החוק) המצ"ב, בכפוף להכנסת התיקונים הבאים:
בסעיף 38(ב) ובסעיף 39(ב) של נוסח החוק המוצע, במקום המילים "רוב חברי הכנסת" יבוא "ברוב של 65 חברי כנסת".
ב. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר על דעת הממשלה את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
ג. בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת, כי תחליט על הקדמת הדיון בהצעת החוק.
ד. בהתאם לסעיף 81 לתקנון הכנסת, להתיר את הקריאה השנייה ביום הנחתה על שולחן הכנסת.
2. להקים צוות בינמשרדי (להלן – הצוות), שמטרתו לגבש את סדרי העבודה של הקרן, לכשתוקם, וזאת בהתאם לאמור להלן:
א. חברי הצוות יהיו נציג המועצה הלאומית לכלכלה, נציג מנכ"ל משרד ראש הממשלה, נציג שר האנרגיה והמים, שלושה נציגי משרד האוצר ושלושה נציגי בנק ישראל.
ב. הצוות יגיש המלצותיו לאישור ראש הממשלה, שר האוצר, שר האנרגיה והמים ונגיד בנק ישראל, עד ליום 1 במאי 2014. לאחר מתן אישור כאמור, יבחן שר האוצר את הצורך בהתקנת תקנות לשם יישום ההמלצות, מכוח סמכותו שבחוק.
ג. הצוות יהיה רשאי להסתייע לצורך עבודתו בייעוץ חיצוני, לפי כל דין.
ד. הצוות ידווח לממשלה בעוד שנה על תוצאות עבודתו.

טז. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את יעל אנדורן לתפקיד המנהלת הכללית של משרד האוצר.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (5 הצבעות, ציון ממוצע: 4.80 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט


ידידים - סיוע בדרכים

rightama

תגובות אחרונות