הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 21 באפריל 2013

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 21 באפריל 2013

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בשבוע שעבר נורו טילים מסיני על אילת. היורים הם ככל הנראה חוליית טרור שיצאה מעזה והשתמשה בשטח של סיני כדי לתקוף עיר בישראל. אנחנו לא נשלים עם כך, אנחנו נגבה על כך מחיר. זו המדיניות העקבית שלנו בארבע השנים האחרונות והיא תשמש אותנו גם כאן. אני אבקש משר הביטחון למסור דיווח קצר על האירועים הללו.
במקביל, בימים האחרונים הובא לתשומת ליבי נושא אחר, שקשור בהפצת סמים בערינו לילדים ולנוער ולאזרחים בכלל, דרך חנויות מיוחדות. אנחנו לא מוכנים להשלים גם עם כך. אני התקשרתי לשר לביטחון הפנים וביקשתי ממנו שיפעל. בדרכו הנמרצת הוא כבר פשט על כמה חנויות, הוא ימסור על כך דיווח, אבל אנחנו צריכים כנראה לטפל בזה בכמה וכמה ממדים – משפטיים, בריאותיים ואחרים. לכן אני אבקש להקים צוות משימה מיוחד בראשות השר לביטחון הפנים (שהציע את רעיון הקמת הצוות ואני מקבל אותו, אני חושב שהרעיון הזה נכון), ביחד עם שרת הבריאות, שר פנים, שר המשפטים ושר התמ"ת. לכל אלה יש נגיעה בנושא הזה ואני מצפה לקבל הצעת פעולה תוך חודש ימים. אנחנו ננקה את הרחובות שלנו מסמים שמזיקים לילדים. "

ב. ראש הממשלה דיווח לחברי הממשלה על מסעו לבריטניה אשר במהלכו השתתף בלווייתה של מרגרט תאצ’ר – לשעבר ראש ממשלת בריטניה, וכן על מפגשים מדיניים שקיים במהלך הביקור.

ג. שר הביטחון דיווח לממשלה על האירועים הביטחוניים שאירעו בשבוע החולף ובהם ירי רקטות על אילת וירי מרצועת עזה.

ד. השר לביטחון הפנים דיווח לממשלה על פעולות משטרת ישראל בסוף השבוע האחרון במסגרת המאבק בנגע הסמים. השר דיווח על מעצרים שנערכו ועל סגירת בתי עסק שמכרו חומרים מסוכנים ותחליפי סם.

ה. הממשלה החליטה היום, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 למנות את האישים הבאים:

1. עוזי יצחקי – לתפקיד המנהל הכללי של משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
2. רמי כהן – לתפקיד המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
3. יגאל צרפתי – לתפקיד המנהל הכללי של משרד הפנים
4. אלחנן גלט – לתפקיד המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת
5. אמיר הלוי – לתפקיד המנהל הכללי של משרד התיירות

ו. הממשלה הסמיכה את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעתה, את טיוטות החוק הבאות:

1. טיוטת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס’ 15), התשע"ג-2013 .
2. טיוטת-חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשע"ג-2013.
3. טיוטת חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראות שונות ותיקוני חקיקה), התשע"ג- 2013.
4. טיוטת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס’ 3), התשע"ג-2013.
5. טיוטת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס’ 23) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 .
6. טיוטת-חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשע"ג-2013.

ז. הממשלה גם דנה בטיוטת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2012-2009 ולשנת 2013 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה)(תיקון מס’ 3) וטיוטת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס’ 12) (תקציב דו-שנתי לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2012-2009 ולשנת 2013
(הוראות מיוחדות)(הוראת שעה)(תיקון מס’ 3) ואת טיוטת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010) (תיקון מס’ 12) (תקציב דו-שנתי לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחן הסופי של הצעות החוק שתוגשנה לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעות החוק.
4. בהתאם לסעיף 88(ב) בתקנון הכנסת לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה על הצעות החוק ביום הנחתן על שולחן הכנסת.

ח. הממשלה הסמיכה את ועדת השרים לענייני חקיקה לדון ולהודיע לכנסת, על דעתה ועל רצונה, בהתאם לסעיף 1 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג-1993, על רצון הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ב-2012 (ה"ח הממשלה 706 מיום 9.7.2012).

ט. הממשלה דנה באישור הסכם התעופה האירופי – ים תיכוני בין ממשלת מדינת ישראל לבין האיחוד האירופי והמדינות החברות בו, והחליטה כדלקמן:

1. בהמשך להחלטת ממשלה מספר 441 מיום 12 בספטמבר 2006 ובמסגרת יישום מדיניות הממשלה להגברת התחרות בתחום התעופה האזרחית לישראל וממנה -
א. לאשר את הסכם התעופה האירופי – ים תיכוני בין ממשלת מדינת ישראל לבין האיחוד האירופי והמדינות החברות בו, אשר נחתם בראשי תיבות ביום 30 ביולי 2012 (להלן: "ההסכם").
ב. לייפות את כוחם של שר החוץ ושר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים לחתום וליישם את ההסכם.

2. בהמשך להחלטת ממשלה מספר 4026 מיום 25 בדצמבר 2011 (להלן: "החלטת הממשלה"):
א. בנוסף להשתתפות המדינה בתקציב אבטחת התעופה של חברות התעופה הישראליות, ששיעורה נקבע בהחלטת הממשלה, החל מהיום הראשון של עונת הקיץ 2015 (לפי ארגון י.א.ט.א), ולא לפני המועד הקבוע בסעיף 1(ג)(2) להחלטת הממשלה, ועד היום האחרון של עונת החורף 2016 – 2017 (לפי ארגון י.א.ט.א) תינתן השתתפות נוספת בסך של 5 מיליון ₪ לשנה.
ב. הממשלה תשוב ותדון בנושא השתתפות בתקציב אבטחת התעופה של חברות התעופה הישראליות לקראת עונת הקיץ 2017 (לפי ארגון י.א.ט.א).
• בתום הדיון בנושא הנ"ל הנחה ראש הממשלה את שרי האוצר והתחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, להקים צוות מקצועי אשר יבחן את הסוגיות שעלו בדיון בהקשר להשלכות שיש להסכם על התעופה הישראלית.

ראש הממשלה הנחה שבצוות ייכללו גם גורמי ביטחון ונציגים של משרד המשפטים.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 4.67 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות