הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 9 ביוני 2013

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 9 ביוני 2013

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בסוף השבוע שוחחתי עם נשיא רוסיה, פוטין. דנו בנושאים הקשורים בסוריה, שם המצב הופך להיות מורכב מדי יום. ראינו רק בשבוע שעבר את הקרבות שהתנהלו בסמוך לגבולנו בגולן. ישראל איננה מתערבת במלחמת האזרחים בסוריה, כל עוד האש איננה מופנית כלפינו. ההתפוררות של כוח האו"ם בגולן מחדדת את העובדה שישראל איננה יכולה להשעין את ביטחונה על כוחות בינלאומיים. הם יכולים להיות חלק מההסדרים, הם אינם יכולים להיות המשענת הבסיסית של ביטחון ישראל. על כך אני אשוחח עם מזכיר המדינה, קרי. אני משוחח עמו על זה ואני אשוחח עמו על זה.

ביחד ננסה לקדם את הדרך למצוא פתח למו"מ עם הפלסטינים במטרה להביא להסדר. ההסדר הזה יתבסס על מדינה פלסטינית מפורזת, שמכירה במדינה היהודית ועל הסדרי ביטחון מוצקים שמתבססים על צה"ל.

עכשיו, כדי שנוכל לעמוד באתגרים הללו, ובעוד אתגרים רבים אחרים שניצבים לפתחנו, הממשלה חייבת לתפקד כמקשה אחת. עד היום, בפחות מ-3 חודשים, עשינו הרבה מאוד דברים: העברנו תקציב בממשלה, העברנו רפורמת שמיים פתוחים, גיבשנו מתווה להגברת השוויון בנטל, אנחנו משנים עכשיו את מועד סיום שעון הקיץ ועוד דברים רבים אחרים שהשרים עמלים עליהם יגיעו לשולחן הממשלה ויועברו בה.

אני רוצה להדגיש שוב שאזרחי ישראל בחרו בנו כדי שנתמקד בעשייה הגדולה ולא בפוליטיקה הקטנה וכך גם נעשה.

בשבוע שעבר, ברכתי גם את השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ וגם את המפכ"ל יוחנן דנינו על ההתקדמות המרשימה בחקר הרצח הנפשע במועדון הבר-נוער בתל-אביב. זמן קצר אחרי הפשע ביקרתי במקום. נפגשתי שם עם כמה מהצעירים ששהו שם בזמן הרצח. אמרתי להם שאנחנו לא נרפה עד שנביא את האחראים לכך לדין. זה לקח ארבע שנים, נראה שיש התקדמות מאוד משמעותית. אני מאוד מקווה שהמעגל הזה ייסגר בקרוב. זה חשוב לשלטון החוק במדינת-ישראל ולתחושת השוויון של כל אזרחי ישראל."

ב. ראש הממשלה התייחס לפטירתו אמש של הסופר יורם קניוק באומרו:
"אתמול נפטר סופר חשוב בישראל, יורם קניוק. הוא ביטא הרבה אספקטים של החוויה הישראלית והיהודית. הוא היה בר-פלוגתא חריף שלי, אבל אני חייב להגיד שהוא היה גם סופר מאוד מוכשר, בעל יכולות ספרותיות מרשימות והוא ביטא כמיטב יכולתו את ההבנות של הדברים שנראים לו חשובים להבטחת עתיד המדינה."

ג. מר יעקב עמידרור, ראש המטה לביטחון לאומי, מסר לממשלה, במסגרת העמקת בסיס הידע של השרים, סקירה על תמונת המצב הלאומית. בסקירתו התייחס מר עמידרור לשינויים שעובר המזרח התיכון בעת האחרונה וכן ליחס הקהילה הבינלאומית לאירועים אלה.

ד. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את עודד פורר לתפקיד המנהל הכללי של המשרד לקליטת העלייה במקום דמיטרי אפרצב.

ה. הממשלה אישרה, לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, את מינויו של אמיר לוי, בהתאם להצעת שר האוצר, לתפקיד הממונה על התקציבים במשרד האוצר, במקומו של גל הרשקוביץ וזאת החל מיום 1 באוגוסט 2013, ולאחר תקופת חפיפה בהתאם להחלטת ממשלה מס’ 78 מיום 28 באפריל 2013 המתקנת את החלטת ממשלה מס’ 5342 מיום 27 בינואר 2013.

ו. הממשלה דנה בנושא הליך אישורים לרישיונות ייצוא ביטחוני בעסקאות של כלי ייריה והחליטה כדלקמן:-

1. לקבוע כי ייצוא של כלי ירייה בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, שאושר על ידי המנהל הכללי של משרד החוץ והמנהל הכללי של משרד הביטחון או מי שהם הסמיכו לעניין זה, בנוסף להליכי הרישוי הקבועים בחוק הפיקוח על ייצוא בטחוני, התשס"ז–2007 (להלן – חוק הפיקוח) , יראו אותו כאישור שניתן על ידי הממשלה לפי סעיף 2(ב) לחוק כלי ירייה, התש"ט-1949 (להלן-חוק כלי ירייה):

א. ייצוא של עד 1,000 כלי ירייה;
ב. ייצוא של עד 100,000 פריטי תחמושת;
ג. ייצוא של כלי ירייה או פריטי תחמושת בשווי של עד 1 מיליון דולר ארה"ב;
ד. ייצוא של כלי ירייה או פריטי תחמושת לשימוש סופי של גורמי ממשל באחת מהמדינות שיובאו לידיעת הרשומים במרשם הייצוא הביטחוני על ידי הרשות המוסמכת, לפי תקנה 1(3) לתקנות הפיקוח על יצוא בטחוני (פטור מרישיון שיווק בטחוני), התשס"ח-2008 בשווי של עד 5 מיליון דולר ארה"ב;
ה. ייצוא כלי ירייה לצרכי הצגה בתערוכה, הדגמה ללקוח מסוים או תחזוקת כלי ירייה.

הבקשות לאישור עסקאות לפי החלטה זו תועברנה למשרד החוץ בנפרד מהליך הרישוי השגרתי לפי חוק הפיקוח.

2. בהתאם לסעיף 33(א) לחוק יסוד: הממשלה, להסמיך את שר הביטחון ואת שר החוץ לאשר, על דעת הממשלה, ייצוא של כלי ירייה לפי סעיף 2(ב) לחוק כלי ירייה שלא חל עליהם סעיף 1 לעיל. התגלעו חילוקי דעות בין שני השרים או סבר אחד מהם כי קיימת לגבי עסקה פלונית רגישות מיוחדת, יכריע בעניין ראש הממשלה.

3. לבטל את החלטות הממשלה המנויות להלן:
א. החלטה מס’ 682 מיום 13 במאי 1959;
ב. סעיף (ג) בהחלטה מס’ ב/43 מיום 9 בדצמבר 1977;
ג. החלטה מספר קב/8 של הקבינט הביטחוני מיום 10 בדצמבר 1986.
ו. הממשלה אישרה, בהתאם לסעיף 26א(א) לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, את צו שירות ביטחון (שירות מוכר לתכלית ביטחון)(הוראת שעה), התשע"ג-2013, וביקשה מוועדת החוץ והביטחון של הכנסת לאשר את הצו בהקדם.

להלן חלק מדברי ההסבר שהונחו על שולחן הממשלה בקבלת ההחלטה הנ"ל:-

השירות המוכר הקבוע בחוק שירות בטחון משמש משנת 1995 אכסניה למסגרת של שירות בטחון לכל דבר ועניין של חיילים בשירות חובה ביחידות מערכת הביטחון האזרחית, במערכות החינוך, הבריאות, העלייה והקליטה. ההסדר המשפטי, המאפשר את ההצבה בגופים וביחידות השונות, מושתת על הוראת סעיף 26א לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 ועל צו בסמכות שר הביטחון, באישור הממשלה וועדת החוץ והביטחון של הכנסת. הצו יכול להיות מותקן לתקופה מקסימאלית של שלוש שנים וניתן לשוב ולהתקין צווים לתקופות נוספות.

תוקפו של הצו, המסדיר את הצבת החיילים במסגרות מערכת הביטחון האזרחית אמור לפקוע ביום 29 ביוני 2013 ומכאן הצורך לאשרו כעת כדי לאפשר הצבת חיילים חדשים במסגרות אלה. צווים קודמים אושרו בממשלות קודמות וההחלטה האחרונה, לגבי הצו הקיים היום, היא החלטה מס’ 3815 מיום 13 בנובמבר 2011. הצו הקיים אמור לפקוע ביום 29 ביוני 2013.

לפיכך נדרש לשוב ולאשר את הצו ולבקש מוועדת החוץ והביטחון לאשרו.

יצוין שתוקפו של הצו המסדיר הצבת חיילים במערכת החינוך, קליטת העלייה והקשר עם התפוצות ומערכת הבריאות אמור לפקוע ביום 9 בנובמבר 2014 והוא אינו על הפרק בשלב זה.

מכאן הצורך לאשר בממשלה את הצו לגבי יחידות מערכת הביטחון האזרחית ולהעבירו לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

יצוין כי הנושא בכללותו ובפרט הגבלת הצבתם של יוצאי הצבא ביחידות מסוימות, נבחן על ידי ועדה בין משרדית, שמינה שר הביטחון על יסוד החלטת ממשלה מס’ 4711 מיום 26.2.06. הוועדה הגישה המלצותיה לממשלה והן אושרו בכל הנוגע לשירות המוכר ביחידות הביטחוניות בהחלטה מס’ 2612 מיום 19 בדצמבר 2010. הצעת ההחלטה היא בהמשך להמלצות הוועדה בכל הנוגע למסגרות מערכת הביטחון האזרחית. אף שהצו אינו עוסק במספרי החיילים המוצבים במסגרת השירות המוכר לתכלית בטחון, קיימת מגמה של צמצום מסוים במספר החיילים במסגרות השירות המוכר לתכלית בטחון וכך גם יהיה בשנים הקרובות.

על מנת לאפשר בחינה של הנושא בפרקי זמן נכונים, מוצע כי הצו יוארך לתקופה של שנה אחת.

ז. הממשלה אשררה את ההסכם בדבר הפקה משותפת של סרטים בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של פולין, שנחתם ביום כ"ד בשבט התשס"ד, 16 בפברואר 2004, וייפתה את כוחה של שרת התרבות והספורט בכל הנוגע לביצוע החלטה זו.

ח. הממשלה החליטה, בהמשך להחלטתה מס. 5208 מיום 4.11.2012 בנושא מיסוד ושיפור יכולות הממשלה בגיבוש וניהול אסטרטגיה כלכלית-חברתית, לתקן את החלטתה מס. 14 מיום 7.4.2013 כדלקמן:

1. לרשימת המוזמנים הקבועים יתווספו חברי צוות ניהול אסטרטגיה כהגדרתו בהחלטת הממשלה מס’ 5208:
המנהל הכללי, משרד ראש הממשלה
המנהל הכללי, משרד האוצר
ראש אגף התקציבים במשרד האוצר
ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה

2. לסמכויות הוועדה יתווסף סעיף לאמור:
"קיום דיון אסטרטגי ייעודי, בראשות ראש הממשלה, שלוש פעמים בשנה קלנדרית לכל הפחות, שיכלול בין היתר את הרכיבים הבאים: מגמות, סיכונים, סוגיות אסטרטגיות והערכת מצב אסטרטגית, דגשים אסטרטגים לקדנציה של הממשלה המכהנת, אופן התקדמות תכניות מתאר אסטרטגיות, הצעות לשינויים בתכניות המתאר האסטרטגיות ועוד."

ט. הממשלה מינתה ועדות שרים שהרכבן כדלקמן: 

1. ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל
השר לפיתוח הנגב והגליל – יושב ראש
שר האוצר
שר הביטחון
שר הבינוי והשיכון
השר להגנת הסביבה
שר החקלאות ופיתוח הכפר
שר הכלכלה
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל
שר הפנים
שר הרווחה והשירותים החברתיים
שר התיירות
שרת התרבות והספורט

2. ועדת השרים למינויים בשירות החוץ
ראש הממשלה ושר החוץ – יושב ראש
השר לנושאים אסטרטגיים והשר לענייני מודיעין – ממלא מקום יושב ראש הוועדה
השר להגנת הסביבה
שר הכלכלה
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל
שר הפנים

3. ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים
שרת התרבות והספורט – יו"ר
השר לאזרחים ותיקים
השר להגנת הסביבה
שר החוץ
שר החינוך
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל
שר הפנים
שר התיירות
שר התקשורת

י. הממשלה אישרה את נסיעתם של ראש הממשלה ושרים נוספים, להשתתף בפורום התייעצות ממשלות ישראל-פולין שיתקיים השבוע.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 4.75 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-F1

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-W

תגובות אחרונות