הודעת מזכיר הממשלה, בתום ישיבת הממשלה מיום 30 ביוני 2013

הודעת מזכיר הממשלה, בתום ישיבת הממשלה מיום 30 ביוני 2013

1. דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה
2. אישור נציגי השר לשירותי דת והרבנים הראשיים לאסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים לישראל
3. מינוי הרשומים לחברים בוועדת שירות המדינה
4. אישור טיוטת חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים
5. תכנית ארצית לתשתית לאומית-תת"ל 34- תחנת כח אי.פי.אמ. אנרגיה באר טוביה – ערר על החלטת ועדת השרים לענייני פנים, שירותים ושלטון מקומי – המשך דיון
6. דו"ח הוועדה לשיפור ניהול ההון האנושי בשירות המדינה
7. החלטה בדבר חיזוק יכולות המשילות, התכנון והביצוע של הממשלה, והקמת צוות לגיבוש תכנית אופרטיבית לשיפור עבודת המטה ויכולות הביצוע של משרדי הממשלה
8. סקירה בעניין פעולות משרד הבריאות בקשר לגילוי נגיף הפוליו במערכת הביוב בדרום הארץ
9. הודעת ראש הממשלה: "סגן השר אופיר אקוניס יהיה מופקד מטעמי על קידום נשים, צעירים וסטודנטים – אין באמור כדי לפגוע בסמכויות המוקנות למשרדים וליחידות בנושאים שנמסרו לטיפולם"

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:
"אבקש להסב את תשומת לבכם לשלושה דברים: ראשית, לתהליך השלום. אתמול, עד לפנות בוקר, קיימתי פגישה שלישית עם מזכיר המדינה ג’ון קרי, יחד עם עמיתיי לצוות המשא ומתן. ישראל מוכנה להיכנס למשא ומתן ללא דיחוי וללא תנאים מוקדמים. אנחנו לא מערימים שום חסמים על חידוש שיחות הקבע להסדר שלום בינינו לבין הפלסטינים. יש דברים שאנחנו נעמוד עליהם בעוצמה בשיחות עצמן ובראשם על הביטחון. אנחנו לא נתפשר על הביטחון, ולא יהיה שום הסכם שיסכן את ביטחונם של אזרחי ישראל. אני מאמין וחושב שהכרחי שכל הסכם, אם יושג, יובא להכרעת העם.

הנושא השני שנביא לממשלה, הן שתי רפורמות בשירות המדינה, וגם במשרדי הממשלה. בשירות המדינה – ליעל את השירות לציבור וגם לייעל את תפקוד משרדי הממשלה; ובמשרדי הממשלה עצמם – לבזר יותר סמכויות אליהם כדי שיוכלו לבצע את עבודתם עם הרבה פחות בירוקרטיה. כל הדבר הזה אמור לשרת את האזרח, אלה הן רפורמות חשובות מאד, אנחנו מתכוונים לקדם אותן. אני מודה לכל מי שפעל בנושא הזה – נציב שירות המדינה, מר משה דיין, יחד עם מנכ"ל משרדי, הראל לוקר, על עבודה ממושכת וחשובה שתובא היום להכרעת הממשלה.

הדבר השלישי, החופש הגדול מתחיל היום, והרבה הרבה תלמידי ישראל יוצאים לחופשה. קודם כל, אני מבקש מהם לצאת, לבלות ולטייל בארץ, להיזהר ולהישמר כדי שיחזרו בריאים. אבקש גם מנהגי ישראל – תהיו אתם זהירים, אלה הילדים שלנו, נחזיר אותם בריאים ושלמים בסוף החופשה."

ב. הממשלה אישרה, בהתאם לסעיף 7(8) לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980 (להלן – "החוק"), את מינוים של 10 רבנים לאסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים לישראל, בהתאם לפירוט הבא: הרב שמעון אליטוב, הרב יהודה בלוי, הרב משה ברנשטיין, הרב יצחק דור, הרב צפניה דרורי, הרב יאיר אלימלך טורנהיים, הרב פנחס לוי, הרב יאיר לרנר, הרב רפאל מנת והרב משה קליין.
כמו-כן, בהתאם לסעיף 8(8) לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980, אישרה הממשלה את מינוים של 10 אנשי ציבור לאסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים לישראל, בהתאם לפירוט הבא: שרה אליאש, ליאת אשל, נחמה גונן, יעל דולב, דינה האן, לילי הורוביץ, ד"ר פנינה נויבירט, ד"ר עידית סולברג, נורית פריד וברוריה רבינוביץ.

ג. הממשלה מינתה, בהתאם לסעיף 7 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, את הרשומים לחברים בוועדת שירות המדינה:
- אורלי פרומן – המנהלת הכללית של משרד התרבות והספורט, במקום מרדכי מרדכי, שפרש ממשרד הבינוי והשיכון.
- אמיר הלוי – המנהל הכללי של משרד התיירות, במקום נחום איצקוביץ, שפרש ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
הודעה על המינויים תפורסם ברשומות כנדרש בחוק.

ד. הממשלה אישרה עקרונית את טיוטת חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים (הוראת שעה), התשע"ג- 2013, והסמיכה את ועדת השרים לענייני חקיקה, לאשר, על דעתה את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת. כמו-כן, בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, מבקשת הממשלה מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.
להלן חלק מדברי ההסבר, שהונחו בפני הממשלה, בקבלת ההחלטה הנ"ל:-
בשנים האחרונות נפוצה במדינת ישראל תופעה של שימוש ב"סמים חוקיים" לכאורה. המדובר בחומרים אשר בדומה להשפעות הנגרמות משימוש בסמים, גורמים להשפעות פסיכואקטיביות. חומרים מְסַכְּנִים אלה (להלן – "חומרים מסכנים"), כובשים את שוק המשתמשים במהירות, עוד לפני שעלה בידי הרשויות לאסור על השימוש בהם. בשל העובדה שאינם נכללים בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן – "פקודת הסמים המסוכנים"), הם מיוצרים ומופצים באופן גלוי לכל דורש, למרות הסיכון הרב הנשקף מהם. במיוחד מקובל השימוש בהם בקרב בני נוער וצעירים.
טיוטת חוק זו מטרתה לתת בידי הרשויות כלים ראויים להתמודדות עם תופעת החומרים המסכנים, שאינה ייחודית רק למדינת ישראל. בחלקו, נקבעו הסדרים דומים להסדרים שהתגבשו במדינות העולם המתמודדות אף הן עם אותה תופעה.

כמפורט לעיל, טיוטת החוק מבקשת להסדיר בחוק חדש, כלים להתמודדות עם תופעת החומרים המסכנים. כמו כן, מוצע בטיוטת החוק תיקון עקיף לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים.

ה. הממשלה דנה בערר שהגיש השר גלעד ארדן על החלטת ועדת השרים לענייני פנים, שירותים ושלטון מקומי בעניין התכנית הארצית לתשתית לאומית-תת"ל 34- תחנת כח אי.פי.אמ. אנרגיה באר טוביה, והחליטה לדחות את הערר ולקבל את החלטת ועדת השרים שבה אושרה התכנית האמורה.

ו. הממשלה החליטה, בהמשך להחלטתה מספר 3993 מיום 18.12.2011 בנושא שיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, כדלקמן:-
1. הממשלה מאמצת את עיקרי דוח הוועדה לשיפור ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, בראשות נציב שירות המדינה, מיום 25.6.2013 (להלן – "המלצות הוועדה"), ואת המתווה שהוצע ליישומן של המלצות הוועדה (תקציר המלצות הוועדה מצורף להחלטה כחלק בלתי נפרד ממנה – ראה הקישור כדלהלן: http://www.pmo.gov.il/Secretary/sederyom/gov33/Pages/govSeder300613.aspx).
2. להנחות את נציב שירות המדינה לפעול, במסגרת סמכויותיו, ליישום המלצות הוועדה, ולצורך כך – להציע תיקוני חקיקה, ככל הנדרש, לפעול לעדכון הוראות התקשי"ר בהתאמה וכן לבצע שינויים והתאמות כפי הצרכים שיעלו.
3. שינויים הקשורים להסכמים או הסדרים קיבוציים קיימים לא יכנסו לתוקף, אלא לאחר משא ומתן עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה וארגוני עובדים אחרים, לפי העניין. בהתאם, מנחה הממשלה את נציב שירות המדינה והממונה על השכר, בשיתוף הממונה על התקציבים, לקיים הידברות בעניינים אלו עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה וארגוני עובדים אחרים, לפי העניין.
4. להטיל על ועדת היגוי ליישום הדוח בראשות נציב שירות המדינה, בהשתתפות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד האוצר, הממונה על השכר ויחסי העבודה, ראש אגף התקציבים, היועץ המשפטי לממשלה, סמנכ"ל לממשל וחברה במשרד ראש הממשלה וראש מטה יישום הרפורמה בנציבות שירות המדינה (להלן- "הוועדה"), ללוות את מימושן של ההמלצות המפורטות בדוח, למשך תקופה של שלוש שנים מיום קבלתה של החלטה זו.
נציב שירות המדינה ידווח לממשלה, אחת לשנה ממועד החלטה זו, אודות ההתקדמות ביישום המלצות הוועדה.

ז. עוד החליטה הממשלה, בהמשך להחלטתה מס’ 4028, מיום 25.11.2011, לחיזוק יכולות המשילות, התכנון והביצוע של הממשלה, ולהקמת צוות לגיבוש תכנית אופרטיבית לשיפור עבודת המטה ויכולות הביצוע של משרדי הממשלה (להלן – "ועדת משילות"), כדלקמן:-
1. לאמץ את המלצות דוח ועדת משילות בפרקי התקציב והתקשרויות המשרד הממשלתי ואת נספחיו, אשר עיקרן: (לעיון בהמלצות הדוח: http://www.pmo.gov.il/Secretary/sederyom/gov33/Pages/govSeder300613.aspx)
א. בתחום התקציב -
(1) צמצום מספר תקנות ההוצאה בתקציב, במתווה שלהלן:
(א) החלת התכנית לצמצום מספר התקנות ("חריש עמוק") על כל המשרדים בתקציב 2014-2013.
(ב) מספר התקנות בתקציב לשנת 2016 לא יעלה על 2,500 תקנות.
(ג) מספר התקנות בתקציב לשנת 2017 ואילך לא יעלה על 1,500 תקנות.
(ד) תקנות שכר יוחרגו מהגבלה זו.
(2) יישום מתווה העברת העודפים המחויבים למשרדי הממשלה:
(א) אגף החשב הכללי יבצע סגירה ראשונית של ספרי החשבונות עד לסוף חודש ינואר.
(ב) לפי סמכותו של שר האוצר, שבוע לאחר סגירת הספרים הראשונית, יעביר אגף תקציבים לוועדת הכספים של הכנסת פנייה תקציבית להעברת 80% מעודפי התקציב המחויבים.
(ג) אגף החשב הכללי יבצע סגירה סופית של ספרי החשבונות עד לסוף חודש פברואר.
(ד) לפי סמכותו של שר האוצר, שבוע לאחר סגירת הספרים הסופית יעביר אגף תקציבים לוועדת הכספים של הכנסת פנייה תקציבית להעברת 20% מעודפי התקציב המחויבים הנותרים.
(3) תקציבים תוספתיים רלוונטיים ייכללו בבסיס תקציב המשרד, בתמורה להתחייבות המשרד להימנעות מהעלאת דרישות תקציביות נוספות במהלך שנת התקציב, כמפורט בדוח.
(4) יעוגן מקום המשרד בתהליך הכנת התקציב, לרבות בהכנתו ובפריטת התקציב לתחומי פעולה ותכניות, כמפורט בדוח.
(5) ההמלצות בסעיפים (3) ו-(4) לעיל ייושמו תחילה, כפיילוט, בארבעה משרדי ממשלה (להלן – "משרדי הפיילוט"). הפיילוט יחל בשנת התקציב 2015, ובסיומה תיבחן ההשפעה של עבודה זו על פעילות המשרד, וכן האפשרות להרחבתה.
(6) מינוי סמנכ"לי תקציב משרדיים, בהתאם לאמור בדוח, אשר בין משימותיהם יהיו:
(א) ניהול שוטף של התקציב המשרדי, ובכלל זה בניית תכנית למימוש התקציב לאורך השנה (על פי הנחיות ‘קצב התקשרויות’ של החשב הכללי), ניהול רזרבות משרדיות והתמודדות עם שינויים בתקציב, הכנת פניות להעברות תקציביות ועמידה במסגרת התקציב בתיאום עם חשב המשרד.
(ב) במסגרת האחריות לניהול התקציב, יהיה אחראי סמנכ"ל התקציב על פרסום דוח מימוש תכנית התקציב השנתית, בשיתוף סמנכ"ל התכנון וחשב המשרד, על פי הנחיות משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה.
(ג) בניית התקציב המשרדי, כאמור בסעיף 1.א(4) לעיל.
(ד) הכנת מתווה תקצוב לתכניות חדשות.
(ה) גיבוש ועדכון תכניות למימוש תקציב ארוך-טווח.
(ו) תכנון ויישום תכניות התייעלות.
(ז) ביצוע עבודת מטה לניהול מידע תקציבי, לרבות אחריות על שקיפות בניהול התקציב המשרדי.
(ח) הטמעת חשיבה פיננסית בהנהלת המשרד.
(ט) השתתפות בפורום סמנכ"לים, כאמור להלן.
(7) הקמת פורום סמנכ"לי תקציבים משרדיים במינוי ובהובלת הממונה על התקציבים במשרד האוצר. החשב הכללי יהיה חבר שותף בפורום.
(8) הפורום יפעל להעברת הנחיות שוטפות, לבניית ידע ומודלים ולניסוח כללי עבודה משותפים, ובכלל זה:
(א) פיתוח דרכי מימון חלופיות לביטוי שינויים בסדרי עדיפויות במהלך שנת תקציב.
(ב) קידום פתרונות טכנולוגיים הולמים לניהול תקציב המשרד וממשק עם אגף התקציבים במשרד האוצר.
(ג) קידום מערך הכשרה פיננסית במשרד.
(ד) פיתוח תמריצי התייעלות ומודלים של התייעלות.
(9) יצירת אפשרות להשתתפות בינמשרדית במימון פעילות משותפת באמצעות הרחבת המנגנון לניהול תכניות ממשלתיות בינמשרדיות ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים לכלל תכניות דומות.
(10) עידוד ותימרוץ תכניות התייעלות בעבודת המשרדים, ובפרט קידום תהליכי רישום וניהול חובות וגבייתם בפועל, תוך יישום מנגנוני תמריצים.
(11) בהמשך להודעת ראש אגף התקציבים במשרד האוצר לוועדת המשילות – פיתוח אמנת שירות במשרד האוצר והצגתה לממשלה תוך חצי שנה מיום אישור תקציב 2014-2013 בכנסת.
ב. בתחום התקשרויות המשרד הממשלתי (רכש ומכרזים) -
(1) שיפור יכולות הניהול המשרדי בתחום, לרבות באמצעות:
(א) בחינה יזומה של המבנה הארגוני של המשרד בנושא רכש, הן ביחס ליחידת הרכש המשרדית, והן ביחס לתפקיד הגורמים המשרדיים האחרים המעורבים בתהליך הרכש.
(ב) פיתוח תמריצים לעידוד המשרדים לשיפור יכולות ניהול הרכש המשרדי.
(2) פיתוח תשתית מרכזית, לרבות באמצעות מיסוד גוף מרכזי באגף החשב הכללי שתפקידו: ליווי תהליכי הרכש במשרדים ומתן תמיכה וסיוע, ייזום תהליכי בחינת המבנה הארגוני המשרדי בתחום, פיתוח תורת ניהול רכש, פיתוח מערכי הכשרה והתוויית מדיניות בנושא חובת הכשרה וקידום יעילות תהליכי הרכש במשרדים (בין היתר באמצעות גיבוש מדדים והובלה של פורומים מקצועיים), איסוף מידע בינמשרדי והנגשתו למשרדים, והובלה של פיתוח התשתית הנדרשת. כמו כן, יהיה אחראי על פיתוח תשתיות מרכזיות לתמיכה במשרדים, לרבות באמצעות יצירת "מכרזים סטנדרטיים", פיתוח תשתיות טכנולוגיות (בדגש על מערכת מנור"ה), פיתוח תהליכי רכש מרכזיים ופתרון בעיות במערכת מרכב"ה.
(3) בחינה עיתית של תקנות חובת המכרזים בשים לב לסוגיות שהעלו המשרדים. לשם כך, יתווספו לצוות הרפורמה במכרזים שבמשרד האוצר נציג משרד המשפטים ושני נציגי משרדים (חשב משרדי ועורך דין מהלשכה המשפטית במשרד). הבהרה והפשטה של הוראות התכ"ם והנגשתם עבור המשתמשים במשרדים ובחינת חוזר נש"מ בנוגע להעסקת עובדים חיצוניים על ידי נציבות שירות המדינה יחד עם החשב הכללי.
2. להורות על ביצוע הפעולות הנדרשות ליישום ההמלצות, כמפורט בדוח זה ובנספחיו, ובהתאם לכך לקבוע כדלקמן:
א. להטיל על אגף התקציבים לבצע את הפעולות הבאות עד למועד הקבוע לצידן:
(1) לצמצם את מספר התקנות בתקציב, כאמור בסעיף 1.א(1) לעיל.
(2) בפרט, להטיל על משרדי הממשלה שלא השתתפו בתכנית "חריש עמוק" ליישם תכנית זו עד לחודש מרץ 2014.
(3) להטיל על משרדי הממשלה להעביר לאגף התקציבים את הצעותיהם לצמצום תקנות בתקציביהם בהיקף של כ – 50% עד פברואר 2014.
(4) להקים את צוותי העבודה הנדרשים לטובת פיתוח יכולות ניהול ומתן מענה לצרכים ניהוליים הנובעים מצמצום התקנות, כמפורט בדוח.
(5) לבחור ארבעה משרדי פיילוט, בשיתוף מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומנכ"לי המשרדים הרלוונטיים, לטובת יישום סעיפים 1.א(3)-1.א(5) לעיל עד ליום 30 ספטמבר 2013.
(6) למנות את חברי פורום סמנכ"לי התקציב עד ליום 30 באוקטובר 2013.
(7) להקים את צוותי העבודה המוטלים על הפורום ולגבש את תכנית העבודה, הכוללת, בין היתר, את המשימות האמורות בסעיף 1.א(7) לעיל, עד ליום 30 במרץ 2014.
(8) לפתח הגדרת תפקיד סמנכ"ל תקציבים משרדי, לרבות תהליך מינויו ומבנה ארגוני במשרדים, בשיתוף נציבות שירות המדינה, עד ליום 30 במאי 2014.
(9) למפות תקציבים תוספתיים מתמשכים במשרדי הממשלה, עד ליום 30 בדצמבר 2013.
(10) להציג מסקנות ממנגנון ההשתתפות בתקציב בפעילות בינמשרדית ואת מתווה הרחבתה לתכניות ולמשרדים נוספים כאמור בסעיף 1.א(9) לעיל עד ליום 30 בפברואר 2014.
ב. להטיל על מנכ"ל משרד ראש הממשלה להפעיל סקר שירות ומשוב שנתי, בשיתוף נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר עד ליום 31 בדצמבר 2013.
ג. להטיל על החשבת הכללית לבצע את הפעולות הבאות עד למועד הקבוע לצידן:
(1) להתאים את ההוראות לחשבים במשרדים למבנה התקציב, לאחר צמצום מספר התקנות עד ליום 31 באוקטובר 2013.
(2) לפתח תמריצים למשרדים לעידוד רישום, ניהול וגביית חובות כאמור בסעיף 1.א(10), בשיתוף עם הממונה על התקציבים.
(3) למסד תשתיות מרכזיות, לרבות מיסוד גוף מרכזי באגף החשב הכללי, כאמור בסעיף 1.ב(2) לעיל, עד ליום 31 בדצמבר 2013, ובפרט:
(א) לבחון באופן יזום את המבנה הארגוני של המשרדים בתחום הרכש, כאמור בסעיף 1.ב(1)(א) לעיל, בשיתוף נציבות שירות המדינה.
(ב) לפתח תמריצים חיוביים ושליליים לעידוד המשרדים לקחת חלק פעיל ביישום ההמלצות, כאמור בסעיף 1.ב(1)(ב).
(ג) להוביל המשך בחינה של תקנות חובת המכרזים והוראות התכ"ם, כמו גם הבהרתן והנגשתן למשרדים, כאמור בסעיף 1.ב(3) לעיל, ובשיתוף צוות משפטי כאמור בדוח.
(4) מנכ"ל משרד ראש הממשלה יהיה אחראי על מעקב ויישום המלצות הדוח.
(5) בכל הנוגע לנושאים שבאחריותם, יהיו שותפים לצוות היישום הממונה על התקציבים והחשבת הכללית. לצוותי היישום בנושאים הספציפיים יצורפו שני מנכ"לים ממשרדי הביצוע.
(6) מנכ"ל משרד ראש הממשלה יעקוב אחר יישום המלצות הדוח באופן שוטף, ובפרט אחר עבודת הפורומים המשותפים לגופי המטה וגופי הביצוע, קיבוץ התורה והידע כפי שיעלה מן הפורומים וכינוסם למסכת אחת, קידום תהליכי המחשוב הרוחביים וכינונם של המערכים התומכים באגפי המטה ליישום המלצות אלה.
3. להאריך את עבודתה של הוועדה ב-90 יום נוספים מיום קבלת החלטה זו, לטובת סיום העבודה בנושא הייעוץ המשפטי והבאת המלצות לממשלה.

ח. שרת הבריאות והממונה על שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות דיווחו לממשלה על פעולות משרד הבריאות בקשר לגילוי נגיף הפוליו במערכת הביוב בדרום הארץ. שרת הבריאות הבהירה כי לא נמצאה תחלואה בקרב אזרחי ישראל וילדי ישראל, בעקבות גילוי זה, וכי מי השתייה בטוחים לשימוש.

ט. ראש הממשלה הודיע כדלקמן:-
"סגן השר אופיר אקוניס יהיה מופקד מטעמי על קידום נשים, צעירים וסטודנטים – אין באמור כדי לפגוע בסמכויות המוקנות למשרדים וליחידות בנושאים שנמסרו לטיפולם."

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

תגובות אחרונות