תנאי שימוש
Home תנאי שימוש

מבוא

המידע הזמין באתר הוכן בקפידה רבה אך איננו יכולים להבטיח את שלמות ונכונות המידע. הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות משפטית לטעויות כלשהן בתכני האתר.
הנהלת האתר שומרת על זכותה לתקן תנאי שימוש אלה בכל עת ו/או להוסיף עליהם וזאת על ידי פירסום כל שינוי או תיקון באתר זה אשר יקבל תוקף מיידי בעת פירסומו.
במסגרת הגלישה באתר, אתם מקבלים ללא הגבלה או הסתייגות את תנאי השימוש הכלליים הבאים של האתר.

תנאי שימוש כלליים של אתר האינטרנט

א. חוק זכויות יוצרים
עמודי האתר מוגנים על ידי זכויות יוצרים. כל העתקה, שינוי, תרגום, אחסון ועיבוד באמצעי תקשורת אחרים, לרבות אחסון או עיבוד באמצעים אלקטרוניים מוגן על ידי זכויות יוצרים. כל שימוש מלא או חלקי מעין זה יצריך אישור בכתב מראש מצד הנהלת האתר. התכנים והמבנה של האתר מוגנים על ידי זכויות יוצרים. כל העתקה של המידע או הנתונים, בעיקר השימוש בטקסטים או חלקי טקסטים או תמונות  מצריכה הסכמה בכתב מראש של הנהלת האתר. איורים מוגנים על ידי זכויות יוצרים. כל הזכויות נותרות במלוא תוקפן גם כאשר תמונות מוספות באופן אוטומטי או ידני.

ב. סימנים מסחריים
לוגו האתר, שם האתר, וכתובת האתר, הינם סימנים מסחריים הנהלת האתר. כל שימוש בלתי מורשה או שימוש לרעה בסימנים מסחריים אלו אסור מפורשות ומהווה הפרה של חוק הסימנים המסחריים, חוק זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני אחרות או חוק התחרות הבלתי הוגנת.

ג. וויתור על תביעות כלפי הנהלת האתר לגבי אתרי אינטרנט של צדדיים שלישיים:

 העמודים באתר אינטרנט זה מכילים קישורים (כלומר, "היפר-קישורים") לאתרי אינטרנט אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים שהתכנים שלהם אינם ידועים להנהלת האתר. האתר מאפשר גישה לאתרי אינטרנט אלו אך אינו נושא בכל אחריות לתכניהם. קישורי האתר לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים נועדו אך ורק כדי להקל עליכם את הניווט. הצהרות המוצגות בעמודים המקושרים אינן הופכות להצהרות שלנו. אנו מפרידים את עצמנו מפורשות מכל התכנים של כל העמודים של צדדים שלישיים המקושרים לעמודי אתר האינטרנט שלנו. בעיקר, איננו נושאים בכל אחריות משפטית להפרות כלשהן של הוראות החוק או הפרת זכויות של צדדים שלישיים בעמודים אלו.

הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות משפטית לכל הפרה של כל זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או קניין רוחני אחר או זכויות אישיות בעמודי אינטרנט שהגישה אליהם באמצעות היפר-קישור.

ד.  וויתור כללי והגבלת אחריות משפטית:

וויתור על אחריות
התוכן הנכלל באתר אינטרנט זה מוצג "כמות שהוא", ללא כל כוונה לתת מענה לצרכים של כל משתמש.

למרות שהנהלת האתר נוקטת במאמצים גדולים על מנת לכלול מידע מדויק ועדכני, אין אנו עושים כל מצג או נותנים כל אחריות, בין אם במפורש ובין אם במשתמע באשר לדיוק ולשלמות המידע המוצע באתר, ומתכחשים לכל אחריות בקשר עם השימוש באתר או בכל אתר אינטרנט אחר הקשור עמו.

בחלק מן הכתבות והמאמרים התוכן המוצג משקף לעתים את דעתו האישית של הכותב, וצריך להתייחס לתכנים אלו בזהירות הראויה. אתם נושאים באחריות המלאה והבלעדית להסתמכות על או לפעולה על פי תכנים אלו ולהשלכות הנובעות מכך.

הגבלת אחריות משפטית
הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות משפטית לכל נזק ישיר, עקיף, נלווה או תוצאתי, או כל נזק אחר, וכל אובדן, הנובע מתוך או בקשר לשימוש באתר, או מכל כשל, שגיאה או תקלה בפעולת האתר, או מהסתמכותכם על תוכן אתר האינטרנט, או מחשיפת או אובדן התוכן שלכם באתר.

ה. הגבלת השימוש:
* אין להשתמש באתר למטרות מסחריות.
* הנכם נושאים באחריות הבלעדית לכל המעשים או המחדלים הקשורים לגישה ולשימוש שלכם באתר.
* בעת שימוש באתר אתם מסכימים ומתחייבים כדלקמן:

לא להפר את תנאי השימוש או תנאים אחרים כלשהם שהנהלת האתר עשויה לפרסם מעת לעת לגבי השימוש באתר;

לא להציג תוכן מהאתר בכל אמצעי תקשורת בצורתו המקורית או לאחר שינוי התוכן או העיצוב;

לא לקשר לאתר עמודי אינטרנט המכילים תוכן פורנוגראפי או גזעני, אפליה פסולה או חומר פוגעני אחר;

לא להפר כל חוק, צו, כלל או תקנה המתייחסים לשימוש באתר.

ניתן לפרסם הערות ותוכן, בחלקים מסוימים של האתר המיועדים למטרות אלו, ובתנאי שאושרו על ידי הנהלת האתר.
לא להתערב, להקשות, לשנות או לשבש את פעילות האתר;

לא לפרסם תוכן כוזב או מטעה;

על ידי פרסום תוכן באתר, אתם מסכימים לכך שהנכם אחראיים לתוכן ולהשלכות הנובעות ממנו.

כמו כן, הנכם מתחייבים כי התוכן ופרסומו באתר הנו חוקי.

יתרה מזו, אינכם מורשים לפרסם באתר כל תוכן אשר עשוי:

להפר או לפגוע בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, כגון פטנטים, זכויות יוצרים,  עיצובים, סימנים מסחריים, סימני שירותים וסודות מסחריים;

להוות השמצה נגד אדם או להפר את זכות האדם לפרטיות;

להיות אסור על ידי כל חוק או צו בית משפט לפרסם, להוציא לאור או להציג בכל דרך אחרת בפני הציבור;

להוות השמצה, דיבה, תועבה, גזענות או לא חוקי מכל בחינה אחרת;

לחשוף את זהותם של קטינים, כתובותיהם או דרכים ליצור עמם קשר;

לפעול או החשוד כפועל כוירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, ונדלים, רוגלות או יישומים אחרים כלשהם העלולים להזיק למחשב או לתוכנה;

לעודד, או לסייע לביצוע עבירות פליליות;

להוות תקשורת מסחרית ("דואר זבל") שהנמען שלה לא אושר מראש.

הנהלת האתר רשאית לבחון את החומר המפורסם על ידכם באתר או באמצעותו, ולמחוק, להסיר או לחסום אותו, או לסרב לפרסמו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הודעה מראש, מכל סיבה שהיא, ללא הגבלה. אך אי בחינה, מחיקה או הסרה של כל תוכן לא תגרע מהאחריות המשפטית שלכם על פי תנאי שימוש אלו או על פי החוק.

ו. סמכות שיפוט
תנאי שימוש כללים אלו יהיו בכפוף ויפורשו על פי חוקי מדינת ישראל ללא כל התחשבות באמנת האו"ם על חוזים למכר טובין בינלאומי ותחולתה של אמנה זו על תנאי שימוש כלליים אלו מבוטלת בזאת מפורשות. במידה המותרת על פי כל חוק החל בנידון, מקום המשפט לכל הסכסוכים הקשורים לאתר זה יהיה תל אביב, ישראל. במקרה שאחת מהוראות תנאי שימוש כלליים אלו תהיה חסרת תוקף, לא תהיה לכך כל השפעה על תוקפן של כל שאר ההוראות האחרות.

ז. הצהרת פרטיות
הצהרת הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

דילוג לתוכן