עיריית תל אביב-יפו אישרה את הקריטריונים לדיור מוזל למורים

ועדת הכספים של עיריית תל אביב-יפו אישרה השבוע את הקריטריונים להשתתפות בהגרלה לפרויקט הדיור המוזל למורים ומורות תושבי העיר, עליו הכריזה בחודש שעבר.

בשלב הראשון יוקצו 70 דירות בפרויקט שוק העלייה שבנייתו עתידה להסתיים בתחילת 2021 והעירייה קבעה תקרת שכר דירה בגובה 4,000 שקלים.

הקריטריונים יובאו לאישור מועצת העירייה ב-11 בנובמבר 2019.

תנאי הזכאות:

רשאים להשתתף בהגרלה לדיור מוזל למורים בתל אביב-יפו מועמדים העומדים בכל תנאי הזכאות 7-1 שלהלן. ככל שהמורה המועמד נשוי או מבקש להתגורר בדירה עם ידוע בציבור, על שני בני הזוג יחדיו לעמוד בתנאי זכאות 7-5.

·         תנאי ראשון – תעודת הוראה: המורה הינו בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ובעל תעודת הוראה.

·         תנאי שני – ניסיון בהוראה: למורה ניסיון של שנתיים לפחות מסיום ההתמחות (סטאז') בהוראה בבית ספר בהיקף משרה של 80% לפחות, בחמש השנים שקדמו למועד הקובע.

·         תנאי שלישי – הסכם להוראה בבית ספר בתל אביב-יפו: למורה הסכם עבודה להוראה באחד מבתי הספר בתל אביב-יפו לשנת הלימודים הבאה, בהיקף משרה של 80% לפחות. מוצע כי מורה אשר יתגורר בפרויקט לדיור למורים, אך יפסיק/תופסק עבודתו כמורה בבית הספר בתל אביב-יפו יידרש לפנות את דירת המגורים בתוך 60 ימים ממועד ההודעה על הפסקת העבודה.

·         תנאי רביעי – מיצוי כושר ההשתכרות: בשלוש השנים שלפני המועד הקובע עבד המורה (בהוראה או בכל עבודה אחרת) לפחות 24 חודשים ב-80% משרה לפחות, ומתוכם 12 חודשי עבודה ב-80% משרה באופן רציף.

"משרה מלאה" –בהתאם לנהוג והמקובל בענף בו מועסק המועמד (משרה מלאה בהוראה הינה 32 שעות שבועיות).

בחינת כושר השתכרותם של עובדים עצמאיים תבוצע באופן שיהיה דומה ככל הניתן לבדיקת עובד שכיר.

מועמד סטודנט – הדרישה לעבודה של 12 חודשי עבודה ב-80% משרה באופן רציף לא תחול על מורה שלמד במוסד אקדמי מוכר בתקופה של 24 חודשים שקדמו למועד הקובע (מבלי לגרוע מיתר הדרישות בתנאי זכאות זה).

·         תנאי חמישי – חסר דירה: כל הבגירים במשק הבית הינם חסרי דירה או אינם בעלים של חלק העולה על שליש מדירה, בעלי תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון או אישור השתתפות בתכנית "מחיר למשתכן".

·         תנאי שישי – הכנסות: סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב- 36 החודשים שקדמו למועד הקובע לא עלתה על ההכנסה הממוצעת החודשית של הרף העליון של העשירון השביעי, ובתוספת 10 אחוזים.

·         תנאי שביעי – גובה הון עצמי ונכסים: סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע לא יעלה על סך של 300,000 ₪ .

חלוקת הדירות לסוגי משקי הבית

חלוקת הדירות לסוגי משקי הבית השונים (רווקים/יחידים/נשואים/ידועים בציבור, עם או בלי ילדים) תהיה בהתאם למפרט וגודל הדירות שיוצעו בפרויקט.

מגורים בשותפות

מוצע לאפשר הקצאת יחידות דירות למגורי מורים בשותפות, והכל בהתאם למפרט וגודל הדירות שיוצעו בפרויקט בו יוגרלו הדירות. על המבקשים להשתתף בהגרלה לדירות בשותפות לענות בנפרד על כל תנאי הזכאות לדיור מוזל למורים (תנאים 7-1).

 ***

בפרויקט שוק עלייה יבנו 147 דירות אשר כמחציתן מיועדות לדיור בר השגה, להשכרה. בנוסף יוקמו במקום קאנטרי קהילתי שיכלול בריכות ומכון כושר וכן גינה ציבורית גדולה לרווחת התושבים.

כ- 600 מ"ר יוקדשו למסחר בקומת הקרקע של שניים משלושת הבניינים וחניון ציבורי שיכלול כ – 260 מקומות חניה יבנה בחלקו המערבי של המתחם בחזית לרחוב העלייה, במבנה ששימש בעבר חלק משוק העלייה ומעליו.

קרדיט הדמיות פרויקט המגורים בתמונת הנושא – ישר אדריכלים.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן