מועצת הכבלים והלוויין אישרה היום פה אחד את ההחלטה לחייב את חברות הכבלים והלוויין לספק "חבילה צרה"

"החבילה הצרה" תכלול את הערוצים הבסיסיים בשילוב לפחות ארבעה ערוצים תוכניים המופקים בישראל בנושא: ספורט, ילדים ונוער, סדרות וסרטים, וחדשות עולם וזאת תוך שמירה על ההשקעה ביצירה הישראלית. החברות יחויבו להציע את הפיילוט לא יאוחר מה- 1 בדצמבר 2012, ויחויבו לקבל את אישור המועצה לחבילות שיציעו.
שר התקשורת משה כחלון בירך את חברי המועצה ואת ההחלטה ואמר: ״החבילה הצרה היא הבסיס לתחרות אמיתית בשוק השידורים בישראל . הצרכן הישראלי יוכל לצפות בערוצים המרכזיים בתוספת לערוצי ספורט וילדים וזאת בעלות סבירה"
המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, בראשות מ"מ היו"ר נתי שוברט, אישרה היום מתווה ל-"חבילה הצרה" שיחויבו חברות הכבלים והלוויין לספק לציבור. "החבילה הצרה" תכלול את הערוצים הבסיסיים בשילוב לפחות ארבעה ערוצים תוכניים בנושא: ספורט, ילדים ונוער, סדרות וסרטים, וחדשות עולם, וזאת תוך שמירה על ההשקעה ביצירה הישראלית.
ב- 22 במרץ 2012 פורסם על ידי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, שימוע ציבורי וזאת לשם קבלת עמדות תעשיית השידורים והציבור בעניין חבילות שידור מצומצמות. לאחר שהמועצה בחנה את התגובות לשימוע, פרסמה המועצה ביום 5 ליולי 2012 שימוע נוסף לפיו יתוקנו הכללים באופן שיחייב את חברות הכבלים והלוויין להציע למנויים מקבץ שידורים מצומצם (חבילה צרה), וזאת במקביל לחובתם להציע מקבץ שידורים בסיסי (חבילת בסיס).
בהתאם לתיקון האמור, יידרשו החברות להציע למנויים במסגרת מקבץ שידורים מצומצם, חבילת ערוצים אשר תכלול בנוסף על הערוצים שעליהם להעביר על פי החוק, עוד לפחות ארבעה ערוצים המופקים בישראל הכוללים תכני ספורט, ילדים ונוער, סדרות וסרטים.
תיקון הכללים שהציעה המועצה נועד אף להסדיר את חובת ההשקעה של בעלי הרישיונות בהפקות מקומיות מסוגים שונים בערוצים אותם יבחרו לשדר במקבץ השידורים המצומצם. למעשה החברות חויבו להשקיע בהפקות מקור 30% מהסכומים אותם הן מחויבות להשקיע בהפקות מקור בחבילת הבסיס.
בין השאר מוצע כי בחבילה הצרה יחולו ההוראות הבאות:
(א) סכום בשיעור שלא יפחת מ-30% מסכום ההשקעה יושקע בערוצים המופקים בישראל המועברים במקבץ שידורים מצומצם של החברה.
(ב) סכום בשיעור שלא יפחת מ- 15% מסכום ההשקעה יושקע בהפקות מקומיות מסוגות מורכבות מסוגים שונים במקבץ שידורים מצומצם.
(ג) סכום בשיעור שלא יפחת מ- 8% ולא יעלה על 15% מסכום ההשקעה יושקע בהפקות מקומיות בערוצים המיועדים לגיל הרך ו/או לילדים ולנוער.
(ד) היקף שעות השידור הראשוניות במקבץ שידורים מצומצם לא יפחת מ- 2,400 שעות בשנה.
(ה) שעות השידור בכל אחד מערוצי המקבץ המצומצם, יעמדו על לפחות 20 שעות ביממה, וזאת למעט אם קבעה המועצה במפורש אחרת ביחס לערוץ מסוים.
(ו) החברה תשדר במקבץ שידורים מצומצם שידורי ספורט כפי שתקבע המועצה מעת לעת.
היקף שידורי הספורט: היקף שידורי הספורט במקבץ שידורים מצומצם, מתבסס על הכוונה לחשוף את ציבור המנויים לתוכן ראוי ומגוון בתחום הספורט, מהארץ ומחו"ל. לפיכך, בכוונת המועצה להחיל לעגן תכני ספורט בסיסיים במקבץ שידורים מצומצם.
שידורי הספורט במקבץ השידורים המצומצם, כהגדרתו בכללים, יכללו את כל אלו:

  • ערוץ ספורט שיכלול לפחות 126 שעות בשבוע;
  • לפחות 500 שעות שידורים ישירים של תחרויות ספורט ובכלל

o משחקי כדורגל לגברים בוגרים משתי ליגות לפחות– לפחות 150 שעות בשנה;
o משחקי כדורסל וטניס לבוגרים/בוגרות – לפחות 100 שעות בשנה מתוכם לפחות 50 שעות משחקי כדורסל;
o תחרויות ספורט מענפים שונים, בהשתתפות קבוצות, נבחרות או ספורטאים ישראליים;

  • לפחות 100 שעות שידור ראשוני בנוסף לשעות השידור הישיר;
  • מהדורה יומית מקומית של חדשות הספורט באורך שלא יפחת מ – 15 דקות; החובה האמורה לא תחול על פגרת קיץ בת לא יותר מחודשיים ימים. במקרה ובמועד שידור המהדורה הקבוע תיערך תחרות ספורט שעל הערוץ מוטלת חובה שבדין לשדרה, יהיה הערוץ רשאי שלא לשדר את מהדורת החדשות, ובלבד שבכל רבעון לא יעלה מספר המהדורות שלא שודרו על שנים עשר. למען הסר ספק, מובהר כי שעות השידור של מהדורת החדשות יבואו בנוסף לשעות השידור הראשוני האמורות לעיל.

1.3. שידור תחרויות ספורט במקביל לשידורן בחבילת הבסיס
תנאי לשידורן של תחרויות ספורט בשידור ישיר בערוץ (בין התחרויות הכלולות בסעיף 1.2.1 לעיל ובין תחרויות נוספות), הינו שידורן במקביל בשידור ישיר גם באיזה מהערוצים הכלולים בחבילת הבסיס.
1.4. רשימת האירועים המוכרזים
מובהר כי תנאי לשידור אירוע מוכרז כמובנו בהחלטת המועצה מס' 2-27/2009 בעניין "תיקון מדיניות המועצה בנושא אירועים בעלי חשיבות ציבורית רבה" (כפי שתוקנה מפעם לפעם), במסגרת שידורים מוספים בתשלום, הינו כי ניתנה גם לערוץ הספורט שבמקבץ המצומצם הזדמנות אמיתית לרכוש את זכויות השידור של האירוע האמור, בתנאים הוגנים, סבירים ובלתי מפלים.
כאמור, מוצע לקבוע זמן התארגנות עד לא יאוחר מיום 1.12.2012. החברות יידרשו להעביר לאישור המועצה את רשימת הערוצים שיכללו במקבץ השידורים המצומצם וכן את מסלולי השיווק השונים, וזאת לפחות 10 ימי עבודה לפני המועד בו הם מבקשים להציע למנוייהם את מקבץ השידורים המצומצם.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן